สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 45 32 24 21 101
2 ศึกษานารี 41 20 4 10 65
3 บางปะกอกวิทยาคม 40 26 16 20 82
4 โพธิสารพิทยากร 38 25 10 13 73
5 มัธยมวัดสิงห์ 38 16 8 15 62
6 วัดนวลนรดิศ 37 23 11 16 71
7 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 34 32 23 22 89
8 สตรีวิทยา 33 10 3 4 46
9 ปัญญาวรคุณ 32 21 18 20 71
10 สวนกุหลาบวิทยาลัย 31 20 8 5 59
11 ศึกษานารีวิทยา 30 26 22 21 78
12 ทวีธาภิเศก 30 19 9 18 58
13 เตรียมอุดมศึกษา 28 2 0 0 30
14 โยธินบูรณะ 27 17 10 5 54
15 วัดราชโอรส 26 20 11 15 57
16 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 24 21 13 10 58
17 มัธยมวัดหนองแขม 24 15 16 20 55
18 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 24 15 13 11 52
19 สตรีวัดระฆัง 24 10 9 12 43
20 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 23 16 13 17 52
21 สันติราษฎร์วิทยาลัย 23 15 4 11 42
22 เทพศิรินทร์ 23 7 5 5 35
23 มัธยมวัดนายโรง 22 8 4 6 34
24 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 21 24 20 29 65
25 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 21 18 11 15 50
26 ชิโนรสวิทยาลัย 21 17 12 14 50
27 มัธยมวัดดุสิตาราม 20 10 13 14 43
28 วัดประดู่ในทรงธรรม 19 14 3 22 36
29 วัดอินทาราม 17 14 16 15 47
30 ราชวินิต มัธยม 17 11 4 9 32
31 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 16 23 16 15 55
32 วัดราชบพิธ 16 13 13 16 42
33 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 16 11 3 11 30
34 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 15 19 12 19 46
35 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 14 16 15 16 45
36 ฤทธิณรงค์รอน 13 20 12 22 45
37 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 13 19 11 14 43
38 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 13 16 8 13 37
39 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 13 15 9 15 37
40 สุวรรณารามวิทยาคม 13 13 15 16 41
41 วัดพุทธบูชา 12 21 9 6 42
42 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 11 9 12 18 32
43 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 10 11 9 16 30
44 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 10 7 12 18 29
45 วัดน้อยนพคุณ 10 6 3 14 19
46 ราชวินิตบางแคปานขำ 9 18 14 18 41
47 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 9 10 11 12 30
48 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 9 9 11 18 29
49 วัดบวรนิเวศ 9 3 3 7 15
50 ทิวไผ่งาม 8 13 10 6 31
51 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 8 7 3 14 18
52 ไตรมิตรวิทยาลัย 8 5 16 12 29
53 สามเสนวิทยาลัย 7 6 3 1 16
54 อัสสัมชัญธนบุรี 6 13 2 2 21
55 แจงร้อนวิทยา 6 12 6 13 24
56 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 6 8 7 7 21
57 มัธยมวัดดาวคนอง 6 7 4 4 17
58 มักกะสันพิทยา 6 6 9 9 21
59 ฐานปัญญา 5 14 9 11 28
60 วัดบวรมงคล 5 11 7 11 23
61 วัดราชาธิวาส 5 7 4 3 16
62 วิมุตยารามพิทยากร 4 20 8 15 32
63 มหรรณพาราม 4 15 10 17 29
64 วัดรางบัว 4 8 10 9 22
65 ขจรโรจน์วิทยา 4 6 4 0 14
66 วัดสังเวช 4 5 3 3 12
67 สารสาสน์วิเทศบางบอน 4 3 0 0 7
68 วัดสระเกศ 4 1 3 6 8
69 รุ่งอรุณ 4 1 0 0 5
70 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 3 7 12 14 22
71 ราชวินิต 3 5 13 19 21
72 สวนอนันต์ 3 5 7 11 15
73 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 3 4 10 7 17
74 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 2 3 0 1 5
75 ภาษานุสรณ์บางแค 2 0 2 7 4
76 ราชินี 2 0 0 0 2
77 กสิณธร อาคาเดมี 0 6 10 3 16
78 ศีลาจารพิพัฒน์ 0 4 2 3 6
79 ผะดุงศิษย์พิทยา 0 1 0 0 1
80 นาหลวง 0 0 1 1 1
81 สีตบุตรบำรุง 0 0 0 0 0
82 วรรัตน์ศึกษา 0 0 0 0 0
รวม 1,190 986 706 908 3,790