สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=2 AND im_school.area_type_id=2 AND im_school.zone_num=1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 มัธยมวัดสิงห์ 22 11 9 42 44 17 8 15 69
2 สตรีวิทยา 21 6 1 28 33 10 3 4 46
3 วัดนวลนรดิศ 20 10 6 36 39 23 11 16 73
4 บางปะกอกวิทยาคม 18 14 11 43 40 26 16 20 82
5 เตรียมอุดมศึกษา 16 7 2 25 28 2 0 0 30
6 เทพศิรินทร์ 16 5 4 25 23 7 5 5 35
7 ทวีธาภิเศก 12 13 9 34 30 19 9 18 58
8 ปัญญาวรคุณ 12 10 8 30 34 24 18 21 76
9 โพธิสารพิทยากร 11 15 10 36 38 25 10 13 73
10 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 10 16 18 44 45 32 24 21 101
11 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 10 16 16 42 34 32 23 22 89
12 ศึกษานารี 10 14 16 40 41 20 4 10 65
13 สวนกุหลาบวิทยาลัย 9 21 10 40 31 20 8 5 59
14 สันติราษฎร์วิทยาลัย 9 8 3 20 25 15 4 11 44
15 ศึกษานารีวิทยา 9 7 12 28 32 27 22 21 81
16 มัธยมวัดนายโรง 9 6 4 19 22 8 4 6 34
17 โยธินบูรณะ 8 14 9 31 27 17 10 5 54
18 สตรีวัดระฆัง 8 6 6 20 24 10 9 12 43
19 วัดราชบพิธ 8 4 7 19 16 13 13 16 42
20 มัธยมวัดหนองแขม 8 4 4 16 24 15 16 20 55
21 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 7 7 10 24 21 24 20 29 65
22 ชิโนรสวิทยาลัย 7 5 8 20 21 18 13 14 52
23 วัดอินทาราม 7 1 3 11 17 14 16 15 47
24 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 6 11 5 22 24 15 13 11 52
25 ราชวินิต มัธยม 6 4 3 13 17 11 4 9 32
26 วัดราชโอรส 5 9 7 21 26 20 11 15 57
27 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 5 7 10 22 27 22 13 10 62
28 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5 7 8 20 23 16 13 17 52
29 วัดประดู่ในทรงธรรม 5 3 3 11 19 14 3 22 36
30 สามเสนวิทยาลัย 5 1 2 8 7 6 3 1 16
31 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 4 11 6 21 22 18 11 15 51
32 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 4 4 4 12 16 11 3 11 30
33 สุวรรณารามวิทยาคม 4 3 3 10 13 13 15 16 41
34 ไตรมิตรวิทยาลัย 4 3 1 8 10 5 16 12 31
35 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 4 2 1 7 6 8 7 7 21
36 วัดบวรมงคล 4 1 5 10 6 11 7 11 24
37 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 3 10 5 18 16 23 16 15 55
38 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 3 6 5 14 13 19 11 14 43
39 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 3 4 4 11 14 16 15 16 45
40 มหรรณพาราม 3 4 1 8 5 17 11 17 33
41 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 3 3 4 10 11 9 12 18 32
42 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 3 3 1 7 11 9 11 18 31
43 ฤทธิณรงค์รอน 3 2 3 8 14 20 12 22 46
44 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 3 2 2 7 13 7 12 18 32
45 วัดน้อยนพคุณ 3 1 1 5 10 6 3 14 19
46 อัสสัมชัญธนบุรี 3 1 1 5 6 13 2 2 21
47 ศีลาจารพิพัฒน์ 3 1 1 5 2 6 3 3 11
48 วัดพุทธบูชา 2 8 3 13 12 22 9 6 43
49 มัธยมวัดดุสิตาราม 2 7 6 15 20 10 13 14 43
50 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 2 4 4 10 13 15 9 15 37
51 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 2 3 5 10 15 19 12 19 46
52 วัดราชาธิวาส 2 3 0 5 7 8 5 3 20
53 สารสาสน์วิเทศบางบอน 2 2 0 4 4 3 0 0 7
54 ทิวไผ่งาม 2 1 2 5 8 13 10 6 31
55 รุ่งอรุณ 2 1 1 4 4 1 0 0 5
56 วัดบวรนิเวศ 2 0 2 4 9 3 3 7 15
57 ขจรโรจน์วิทยา 2 0 0 2 4 6 4 0 14
58 วิมุตยารามพิทยากร 1 5 3 9 4 20 9 15 33
59 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 4 4 9 13 16 8 13 37
60 สวนอนันต์ 1 4 2 7 5 8 8 11 21
61 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 1 3 4 8 9 10 11 12 30
62 มัธยมวัดดาวคนอง 1 3 2 6 6 7 4 4 17
63 แจงร้อนวิทยา 1 2 2 5 6 12 6 13 24
64 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1 1 2 4 3 7 12 14 22
65 มักกะสันพิทยา 1 1 1 3 6 6 9 9 21
66 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 1 1 3 2 3 0 1 5
67 ฐานปัญญา 1 1 0 2 5 14 9 11 28
68 ราชินี 1 1 0 2 2 0 0 0 2
69 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 1 0 2 3 8 7 3 14 18
70 วัดสระเกศ 1 0 1 2 4 1 3 6 8
71 ราชวินิต 1 0 1 2 3 5 13 19 21
72 ราชวินิตบางแคปานขำ 0 4 3 7 9 18 14 18 41
73 ภาษานุสรณ์บางแค 0 2 0 2 2 0 2 7 4
74 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 1 3 4 10 11 9 16 30
75 วัดสังเวช 0 1 2 3 4 5 3 3 12
76 วัดรางบัว 0 1 1 2 4 8 10 9 22
77 กสิณธร อาคาเดมี 0 0 2 2 0 6 10 3 16
78 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 0 0 1 1 3 4 10 7 17
79 ผะดุงศิษย์พิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
80 นาหลวง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
81 สีตบุตรบำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 วรรัตน์ศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 395 387 332 1,114 1,224 1,002 712 909 2,938