สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 21 1. นางสาวจงรัก  ศรีสนิท
 
1. นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาติรัตน์  ชาคริตานันท์
2. เด็กหญิงวรกานต์  สุขศิริศักดิ์
3. เด็กหญิงโสภารัตน์  จารุกุลพาณิช
 
1. นายวิฑูร  แซ่ตั้ง
2. นางสุจิตรา  ชังอินทร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวุฒินันท์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทองศิริ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญชนิต  สอนชมแก้ว
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทองศิริ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.66 เงิน 13 1. นางสาวศิริญากร  เสาให้
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทองศิริ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ธนโชควรพันธ์
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  จารุจินดา
3. นางสาวอริศรา  แฝงเชียงเหียน
 
1. นางสาวยุพิน  ตรีรัตน์วิชชา
2. นายอุรุพงษ์  เยียวยา