สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ธารไทรทอง
 
1. นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธัญชนิต  สอนชมแก้ว
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 63 ทองแดง 13 1. นางสาวกัญญารัตน์  โกทองเจริญ
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงพรนภัส  อิสรีย์พร
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 15 1. นางสาวอารีดา  อารยรุ่งโรจน์
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกมลชนก  อินมูลน้อย
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 22 1. นายภาณุพงศ์  สุวรรณจุฑามณี
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  จารุจินดา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทองศิริ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 1. นางสาววิชชุลดา  ปริยทรรศน์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทองศิริ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพรรวินท์  ศรีธีรวิชัย
 
1. นายอิสระ  สิงห์เปี้ย