สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ธารไทรทอง
 
1. นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 21 1. นางสาวจงรัก  ศรีสนิท
 
1. นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  จารุจินดา
 
1. นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัชมาศ  จักรานุกุลกิจ
 
1. นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายภูวนาถ  คีรินทร์ภราดร
 
1. นายวิฑูร  แซ่ตั้ง
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาติรัตน์  ชาคริตานันท์
2. เด็กหญิงวรกานต์  สุขศิริศักดิ์
3. เด็กหญิงโสภารัตน์  จารุกุลพาณิช
 
1. นายวิฑูร  แซ่ตั้ง
2. นางสุจิตรา  ชังอินทร์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพันธ์กานต์  อยู่ยิ้ม
 
1. นายวิฑูร  แซ่ตั้ง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 12 1. นายฐนพงศ์  ชวลิตกุลโกศล
 
1. นายวิฑูร  แซ่ตั้ง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธัญชนิต  สอนชมแก้ว
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 63 ทองแดง 13 1. นางสาวกัญญารัตน์  โกทองเจริญ
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงพรนภัส  อิสรีย์พร
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 15 1. นางสาวอารีดา  อารยรุ่งโรจน์
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกมลชนก  อินมูลน้อย
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 22 1. นายภาณุพงศ์  สุวรรณจุฑามณี
 
1. นายเอกวัจน์  บุญสนิท
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวุฒินันท์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทองศิริ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญชนิต  สอนชมแก้ว
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทองศิริ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรรษมณฑ์  พวงสร้อย
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทองศิริ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  จารุจินดา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทองศิริ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.66 เงิน 13 1. นางสาวศิริญากร  เสาให้
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทองศิริ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 1. นางสาววิชชุลดา  ปริยทรรศน์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทองศิริ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพรรวินท์  ศรีธีรวิชัย
 
1. นายอิสระ  สิงห์เปี้ย
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอารีรัตน์  จิตไพศาลวัฒนา
 
1. นายอิสระ  สิงห์เปี้ย
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุเมธ  ชาญสุทธิกนก
 
1. นายวิฑูร  แซ่ตั้ง
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ธนโชควรพันธ์
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  จารุจินดา
3. นางสาวอริศรา  แฝงเชียงเหียน
 
1. นางสาวยุพิน  ตรีรัตน์วิชชา
2. นายอุรุพงษ์  เยียวยา