สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุชาญ  วิวัฒน์เศรษฐชัย
 
1. นางสมจิตต์  ติณจินดา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนินาถ  เชื้อหอม
 
1. นางสาวสุภิญญา  แซ่เซียว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวกานต์รวี   จิตวิไล
 
1. นางสาวสุภิญญา  แซ่เซียว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาภัค  เลาหศรีสกุล
 
1. นางสาวสุภิญญา  แซ่เซียว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวนภสร  มูลสภา
 
1. นางสาวสุภิญญา  แซ่เซียว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนิติกาญจน์  นิลอ่อน
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนลพรรณ  มณีโชติ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสถาพร  บ้านเกาะ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชยาภรณ์  อยู่เจริญ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภีมข์  ศุภชลาศัย
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภัคพล  แสงอินทร์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรภัทร  สมทรัพย์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรไพลิน  วาณิชถิระดิฐ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเอกณัฐ  ลุผลแท้
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันท์นภัส  อรรถกฤษณ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤต  ศิริสวัสดิ์
2. นายชยุต  ยงกิจเจิญ
3. นายรัชต์พงษ์  สมศรี
4. นางสาววรรณนิสา  ปานสิริธนาโชติ
5. นายเมธัส  เมฆวรากุล
6. นายเมธาสิทธิ์  จิโรจน์ไพศาล
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
2. นายลัดดา  ฉิมพาลี
3. นายอัครพล  อภิโช
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวนุชรินทร์  ชินคำ
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรัฐพงศ์  ปิติชาญ
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรรษยา  เขียวเปลื้อง
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤต  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปริณดา  กมลนิธิ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.67 เงิน 8 1. นางสาวศาตนันท์  โลหาภิรัตน์
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวครองขวัญ  สัมพันธพงศ์
2. นางสาวฉัตรวนันท์  สันต์ธนทัต
3. นางสาวณัชชา  อินทร์ทอง
4. นางสาวณุวภา  วรัทธนานนท์
5. นางสาวนิธิพรรณ  มูสิกอุปถัมภ์
6. นางสาวบุณฑริก  เกตุสุวรรณ
7. นางสาวพันธิตรา  เปี่ยมวิลัย
8. นางสาวยุราพรรณ  พันธุ์ยุรา
9. นางสาววริษฐา  เต็งธนกิจ
10. นางสาวศุภัชฌา  ศรีพลากิจ
11. นางสาวเบญญาภา  อิสรานุเทพ
12. นางสาวแก้วบุษกร  ศรีใหม่
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
2. นางสาวณิชชา  อุทัยวัฒนะ
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรภัทร  สมทรัพย์
2. นายนิติกาญจน์  นิลอ่อน
3. นายพงศกร  เกิดวิเชียร
4. นายสถาพร  บ้านเกาะ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
2. นางลัดดา  ฉิมพาลี
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอลิณ   อินทรวิศิษฏ์
 
1. นางเอมอุษา  ภูมิสวัสดิ์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐชลัย  วิบูลย์นันทกิจ
 
1. นางสาวบุษยพรรณ   บุญญพันธุ์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอภิชยา   ชัยธนะภิญโญ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   จรูญรักษ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86.16 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอภิชนา   นัยพัฒน์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   จรูญรักษ์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาณิศา  ประณีตวตกุล
2. นางสาวพิมพญา  พรหมขุนทอง
3. นายเกียรติศักดิ์  วีระพงษ์
4. นางสาวเนติ์  สุขเจริญ
5. นางสาวแก้วอัปสร  ภัทราดูลย์
 
1. นางสาวดุสิตา  ขันธพงษ์
2. นางสาวนิจปภา  นพมโนธรรม
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐ   โกญจนาท
2. นายพชรพล   ยิ่งอำพล
 
1. นายวัชรพิพัฒน์   สิมมา
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธรรศ  เบญจพลพิทักษ์
2. นายสรท  บุษลา
 
1. นางพัชรา  คงแก้ว
2. นายวิชัย  พริ้งมาดี
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.67 เงิน 9 1. นางสาวภาธิรัช  โฆษะครรชิต
2. นายภูมิรพี  ลือนาม
 
1. นางพัชรา  คงแก้ว
2. นายวิชัย  พริ้งมาดี