สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนิติกาญจน์  นิลอ่อน
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนลพรรณ  มณีโชติ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสถาพร  บ้านเกาะ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชยาภรณ์  อยู่เจริญ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภีมข์  ศุภชลาศัย
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภัคพล  แสงอินทร์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรภัทร  สมทรัพย์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรไพลิน  วาณิชถิระดิฐ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเอกณัฐ  ลุผลแท้
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันท์นภัส  อรรถกฤษณ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤต  ศิริสวัสดิ์
2. นายชยุต  ยงกิจเจิญ
3. นายรัชต์พงษ์  สมศรี
4. นางสาววรรณนิสา  ปานสิริธนาโชติ
5. นายเมธัส  เมฆวรากุล
6. นายเมธาสิทธิ์  จิโรจน์ไพศาล
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
2. นายลัดดา  ฉิมพาลี
3. นายอัครพล  อภิโช
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวนุชรินทร์  ชินคำ
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรัฐพงศ์  ปิติชาญ
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรรษยา  เขียวเปลื้อง
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤต  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปริณดา  กมลนิธิ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.67 เงิน 8 1. นางสาวศาตนันท์  โลหาภิรัตน์
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี