สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาครีย์  พุทธชาดเสวี
 
1. นางกัลธิมา  จึงเกรียงไกร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตณัฐ  อยู่อาจินต์
2. นายชรินทร์  แดงด้วง
3. นายทนงศักดิ์  จำนงศักดิ์ทรัพย์
4. นายธนกร  พุมดวง
5. นายธนวัฒน์  คุณพิทักษ์วัฒนา
6. นายธนากร  ปัจจิมนอก
7. นายธเนศ  อริยทรัพย์เจริญ
8. นายนรวิชญ์  ท้วมเพิ่มทรัพย์
9. นายบวร  หลีเหล่างาม
10. นายภัควัต  เมืองอยู่
11. นายวรินทร์  แสงศิลาวุฒิกุล
12. นายวัฒนา  ตั้งจิตมานะกุล
13. นายศุภวัฒน์  วิบูลพัฒนะวงศ์
14. นายสมคิด  ทองอินทร์
15. นายสาริน  จ้อยเจริญ
16. นายสุรนาท  ดีสมบัติ
17. นายสุรัตน์  เทพาผ่อง
18. นายอดิศักดิ์  ทองใหม่
19. นายอธิวัฒน์  สกุลเกสรีวรรณ
20. นายเกษมฌาณ  ทองคำโสภา
 
1. นางสาวบุษบง  มีฤกษ์สม
2. นายธนากฤช  ครุเจนธรรม
3. นายวรชาติ  วิเชียรพนัส
4. นางสาวศรินยา  นามมั่น
5. นายณัฏฐ์กวี  ลืนภูเขียว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นายธนรัฐ  กาญจนียางศ์กูรชัย
2. นายอานนท์  จันทร์สายชล
 
1. นางจันทนา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นายศิริชัย  พึ่งสุนทรบัตร์
2. นายเพทาย  สอนแสง
 
1. นางจันทนา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิระชัย  พิพัฒน์สกุลพร
 
1. นายบดินทร์เดชา  รัตนเจียเจริญ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสมภพ  เพ็ชรแก้ว
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  แสงศิลา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกวิน  วงศ์ขจรวิทยา
2. นายธนัช  นภาเพ็ญวรรณากูร
3. นายธีรภัทร์  โกว
 
1. นางจิตรา  ลิ้มสุรัตน์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นายนันทวัฒน์  จันทิม
2. นายศรัทธาวุธ  ตั้งประคองกุล
3. นายอธิวัฒน์  สกุลเกสรีวรรณ
 
1. นางนฤมล  เหล่าอยู่ดี
2. นางสาวเพชรี  ธรรมสมบูรณ์
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.62 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาธิป  วิริยะเกียรติอมร
2. เด็กชายภคพล  เต็มเจริญสุข
3. เด็กชายสุรินทร์  สีม่วง
 
1. นางบุษบา  วรเดช
2. นางสาวจุฑามาศ  เทียนมงคล
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรัฏฐ์  พจน์พรกุล
2. เด็กชายวิทยา่  อินทร์เพ็ง
 
1. นางบุษบา  วรเดช
2. นางสาวจุฑามาศ  เทียนมงคล