สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70 เงิน 23 1. นายจิระชัย  พิพัฒน์สกุลพร
 
1. นางบุษบา  วรเดช
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธเนศพล  เดชาดวงสกุล
2. เด็กชายนิติรักษ์  จันทแสง
3. เด็กชายอนุสรณ์  แซ่โล้ว
 
1. นายธนากฤช  ครุเจนธรรม
2. นางสาววิศิษฐ์ศรี  โตศุกลวรรณ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นายชินวร  ภูชิชย์พิโรดม
 
1. นางสาวกมลพร  ดีประทีป
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 4 1. นายพงศกร  สุขพินิจ
 
1. นายอำนาจ  สมบูรณ์พันธ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 72.33 เงิน 6 1. เด็กชายนิติรักษ์  จันทแสง
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  แสงศิลา