สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. นายอานนท์  จันทร์สายชล
 
1. นางฉวีวรรณ  วงศ์ปัญจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 7 1. นายธงชัย  เหลืองศิริฉาย
 
1. นางสาวกาญจนา  เฉลิมญาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 16 1. นายรุ่งฤทธิ์  เงินถาวร
 
1. นางสาวน้ำหทัย  ศุภโชคเกษตรกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายณัฐวุฒิ  ศรีสมุทร
2. นายธนวัฒน์  บุญมาก
3. นายวริทธิ์ธร  ก่ำพงษ์ไทย
 
1. นางสาววิศิษฐ์ศรี  โตศุกลวรรณ์
2. นางสาวศุภารัตน์  จันทนะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายชญานนท์  ทรัพย์ทวี
2. เด็กชายธีรเจต  ทรัพย์เจริญ
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  วิทยารัตน์
4. เด็กชายพีรพรรณ  มุ่งภู่กลาง
5. เด็กชายรวิโรจน์  เงินประดับ
 
1. นางสาวสุชาบดี  กำภูพงษ์
2. นางจินตนา  จันทฤทธิ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 61.01 ทองแดง 5 1. นายณพวุฒิ  รุ่งศรีบรรณ
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีสมุทร
3. นายธนวัฒน์  บุญมาก
4. นายสันติเทพ  เหลืองวิบูลย์พร
5. นายแสงชานันท์  เริงรื่น
 
1. นางสาวสุชาบดี  กำภูพงษ์
2. นางสาวณัฐพัชร  พงษ์ประเสริฐ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. นายธนัช  นภาเพ็ญวรรรากูร
 
1. นางสาววรวรรณ  โสโป
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายปณต  เอกฤทธิ์วรกุล
 
1. นางสาวกมลพร  ดีประทีป
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายจิตตทัศน์  มาสี
 
1. นางสาววรวรรณ  โสโป
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายดวง  เรืองศิริ
 
1. นางสาววรวรรณ  โสโป
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 10 1. นายสุทธิพงษ์  วรรณพัฒน์
 
1. นายอำนาจ  สมบูรณ์พันธ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 13 1. นายโกปาส  บาสเนต
 
1. นางสาวสุวดี  เมืองสุข
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายธเนศพล  เดชาดวงสกุล
2. เด็กชายอนุสรณ์  แซ่โล้ว
 
1. นางสาวชื่นจิตร  นิยมาภา
2. นางสาววิชุตา  อินไผ่
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นายจิราวัฒน์  จินาวัง
2. นายโกปาส  บัสเนต
 
1. นางสาวชื่นจิตร  นิยมาภา
2. นางสาวอัจฉรา  ศรีเสน
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 15 1. นายปาณชัย  ดาวัลย์
2. นายวรวุฒิ  ติ๊บตอง
 
1. นายณัฏฐ์กวี  ลืนภูเขียว
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 20 1. นายณัฐวัตร์  ก้องนภาสันติกุล
2. นายนลธวัช  น้อยทอง
 
1. นายณัฏฐ์กวี  ลืนภูเขียว
2. นางสาวศรินยา  นามมั่น