สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 12 1. นายประภัศร์  ไตรมูรติ
 
1. นายพุฒิพงศ์  ปรีเปรม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายทรงศักดิ์  ปัญญาธรักษ์
2. เด็กชายพีรวุฒิ  นาคบุตร
3. เด็กชายอรรครเดช  สุริอาสน์
 
1. นายวรชาติ  วิเชียรพนัส
2. นางสาวศุภารัตน์  จันทนะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 19 1. นายนพรินทร์  ชูลิตะพันธ์พงศ์
2. นายอรัญย์  วีระสกุลชัย
3. นายอรุณ  วีระสกุลชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
2. นายสำเร็จ  นางสีคุณ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 1. นายรุ่งสุริยา  สวัสดิ์นะที
2. นายศรีประเสริฐ  ขจรศรี
 
1. ว่าที่ร้อยโทสมเกียรติ  ศรีทรัพย์พิสุทธิ์
2. นายสง่า  จิตรกลาง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 17 1. นายธนกร  พุมดวง
2. นายอดิศักดิ์  ทองใหม่
 
1. ว่าที่ร้อยโทสมเกียรติ  ศรีทรัพย์พิสุทธิ์
2. นายสง่า  จิตรกลาง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 37.33 เข้าร่วม 12 1. นายชิษณุพงศ์  สุพรรณสาร
 
1. นางสาวสุวดี  เมืองสุข
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายอานนท์  จันทร์สายชล
 
1. นางสาวอัจฉรา  ศรีเสน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 14 1. นายธงชัย  เหลืองศิริฉาย
 
1. นางสาวอัจฉรา  ศรีเสน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 51.67 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชยพล  จุฑามาศ
 
1. นางสาววิชุตา  อินไผ่
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 45.16 เข้าร่วม 18 1. นายบัวปาล  บัสเนต
 
1. นางเบ็ญจมาศ  มูโต้
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นายธนภัทร  ตั้งชัยสิน
2. นายวินทวงศ์  โวหารเสาวภาคย์
3. นายเมธี  สียา
 
1. นางจิตรา  ลิ้มสุรัตน์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธีรวัฒน์  ผังศิริ
2. นายผลสิทธิ์  เจ้า
 
1. นายณัฏฐ์กวี  ลืนภูเขียว
2. นางสาวนิตยา  ธรรมโชติ