สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. นายอานนท์  จันทร์สายชล
 
1. นางฉวีวรรณ  วงศ์ปัญจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 7 1. นายธงชัย  เหลืองศิริฉาย
 
1. นางสาวกาญจนา  เฉลิมญาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 16 1. นายรุ่งฤทธิ์  เงินถาวร
 
1. นางสาวน้ำหทัย  ศุภโชคเกษตรกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70 เงิน 23 1. นายจิระชัย  พิพัฒน์สกุลพร
 
1. นางบุษบา  วรเดช
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 12 1. นายประภัศร์  ไตรมูรติ
 
1. นายพุฒิพงศ์  ปรีเปรม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาครีย์  พุทธชาดเสวี
 
1. นางกัลธิมา  จึงเกรียงไกร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายทรงศักดิ์  ปัญญาธรักษ์
2. เด็กชายพีรวุฒิ  นาคบุตร
3. เด็กชายอรรครเดช  สุริอาสน์
 
1. นายวรชาติ  วิเชียรพนัส
2. นางสาวศุภารัตน์  จันทนะ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 19 1. นายนพรินทร์  ชูลิตะพันธ์พงศ์
2. นายอรัญย์  วีระสกุลชัย
3. นายอรุณ  วีระสกุลชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
2. นายสำเร็จ  นางสีคุณ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธเนศพล  เดชาดวงสกุล
2. เด็กชายนิติรักษ์  จันทแสง
3. เด็กชายอนุสรณ์  แซ่โล้ว
 
1. นายธนากฤช  ครุเจนธรรม
2. นางสาววิศิษฐ์ศรี  โตศุกลวรรณ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายณัฐวุฒิ  ศรีสมุทร
2. นายธนวัฒน์  บุญมาก
3. นายวริทธิ์ธร  ก่ำพงษ์ไทย
 
1. นางสาววิศิษฐ์ศรี  โตศุกลวรรณ์
2. นางสาวศุภารัตน์  จันทนะ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายชญานนท์  ทรัพย์ทวี
2. เด็กชายธีรเจต  ทรัพย์เจริญ
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  วิทยารัตน์
4. เด็กชายพีรพรรณ  มุ่งภู่กลาง
5. เด็กชายรวิโรจน์  เงินประดับ
 
1. นางสาวสุชาบดี  กำภูพงษ์
2. นางจินตนา  จันทฤทธิ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 61.01 ทองแดง 5 1. นายณพวุฒิ  รุ่งศรีบรรณ
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีสมุทร
3. นายธนวัฒน์  บุญมาก
4. นายสันติเทพ  เหลืองวิบูลย์พร
5. นายแสงชานันท์  เริงรื่น
 
1. นางสาวสุชาบดี  กำภูพงษ์
2. นางสาวณัฐพัชร  พงษ์ประเสริฐ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตณัฐ  อยู่อาจินต์
2. นายชรินทร์  แดงด้วง
3. นายทนงศักดิ์  จำนงศักดิ์ทรัพย์
4. นายธนกร  พุมดวง
5. นายธนวัฒน์  คุณพิทักษ์วัฒนา
6. นายธนากร  ปัจจิมนอก
7. นายธเนศ  อริยทรัพย์เจริญ
8. นายนรวิชญ์  ท้วมเพิ่มทรัพย์
9. นายบวร  หลีเหล่างาม
10. นายภัควัต  เมืองอยู่
11. นายวรินทร์  แสงศิลาวุฒิกุล
12. นายวัฒนา  ตั้งจิตมานะกุล
13. นายศุภวัฒน์  วิบูลพัฒนะวงศ์
14. นายสมคิด  ทองอินทร์
15. นายสาริน  จ้อยเจริญ
16. นายสุรนาท  ดีสมบัติ
17. นายสุรัตน์  เทพาผ่อง
18. นายอดิศักดิ์  ทองใหม่
19. นายอธิวัฒน์  สกุลเกสรีวรรณ
20. นายเกษมฌาณ  ทองคำโสภา
 
1. นางสาวบุษบง  มีฤกษ์สม
2. นายธนากฤช  ครุเจนธรรม
3. นายวรชาติ  วิเชียรพนัส
4. นางสาวศรินยา  นามมั่น
5. นายณัฏฐ์กวี  ลืนภูเขียว
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นายธนรัฐ  กาญจนียางศ์กูรชัย
2. นายอานนท์  จันทร์สายชล
 
1. นางจันทนา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นายศิริชัย  พึ่งสุนทรบัตร์
2. นายเพทาย  สอนแสง
 
1. นางจันทนา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 1. นายรุ่งสุริยา  สวัสดิ์นะที
2. นายศรีประเสริฐ  ขจรศรี
 
1. ว่าที่ร้อยโทสมเกียรติ  ศรีทรัพย์พิสุทธิ์
2. นายสง่า  จิตรกลาง
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 17 1. นายธนกร  พุมดวง
2. นายอดิศักดิ์  ทองใหม่
 
1. ว่าที่ร้อยโทสมเกียรติ  ศรีทรัพย์พิสุทธิ์
2. นายสง่า  จิตรกลาง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. นายธนัช  นภาเพ็ญวรรรากูร
 
1. นางสาววรวรรณ  โสโป
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายปณต  เอกฤทธิ์วรกุล
 
1. นางสาวกมลพร  ดีประทีป
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายจิตตทัศน์  มาสี
 
1. นางสาววรวรรณ  โสโป
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นายไพรัตน์  วรรณดี
 
1. นางสาวกมลพร  ดีประทีป
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายดวง  เรืองศิริ
 
1. นางสาววรวรรณ  โสโป
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นายชินวร  ภูชิชย์พิโรดม
 
1. นางสาวกมลพร  ดีประทีป
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 10 1. นายสุทธิพงษ์  วรรณพัฒน์
 
1. นายอำนาจ  สมบูรณ์พันธ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิระชัย  พิพัฒน์สกุลพร
 
1. นายบดินทร์เดชา  รัตนเจียเจริญ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 4 1. นายพงศกร  สุขพินิจ
 
1. นายอำนาจ  สมบูรณ์พันธ์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 37.33 เข้าร่วม 12 1. นายชิษณุพงศ์  สุพรรณสาร
 
1. นางสาวสุวดี  เมืองสุข
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 13 1. นายโกปาส  บาสเนต
 
1. นางสาวสุวดี  เมืองสุข
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายอานนท์  จันทร์สายชล
 
1. นางสาวอัจฉรา  ศรีเสน
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 14 1. นายธงชัย  เหลืองศิริฉาย
 
1. นางสาวอัจฉรา  ศรีเสน
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 51.67 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชยพล  จุฑามาศ
 
1. นางสาววิชุตา  อินไผ่
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 45.16 เข้าร่วม 18 1. นายบัวปาล  บัสเนต
 
1. นางเบ็ญจมาศ  มูโต้
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 72.33 เงิน 6 1. เด็กชายนิติรักษ์  จันทแสง
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  แสงศิลา
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสมภพ  เพ็ชรแก้ว
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  แสงศิลา
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายธเนศพล  เดชาดวงสกุล
2. เด็กชายอนุสรณ์  แซ่โล้ว
 
1. นางสาวชื่นจิตร  นิยมาภา
2. นางสาววิชุตา  อินไผ่
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นายจิราวัฒน์  จินาวัง
2. นายโกปาส  บัสเนต
 
1. นางสาวชื่นจิตร  นิยมาภา
2. นางสาวอัจฉรา  ศรีเสน
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกวิน  วงศ์ขจรวิทยา
2. นายธนัช  นภาเพ็ญวรรณากูร
3. นายธีรภัทร์  โกว
 
1. นางจิตรา  ลิ้มสุรัตน์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นายธนภัทร  ตั้งชัยสิน
2. นายวินทวงศ์  โวหารเสาวภาคย์
3. นายเมธี  สียา
 
1. นางจิตรา  ลิ้มสุรัตน์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 15 1. นายปาณชัย  ดาวัลย์
2. นายวรวุฒิ  ติ๊บตอง
 
1. นายณัฏฐ์กวี  ลืนภูเขียว
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธีรวัฒน์  ผังศิริ
2. นายผลสิทธิ์  เจ้า
 
1. นายณัฏฐ์กวี  ลืนภูเขียว
2. นางสาวนิตยา  ธรรมโชติ
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 20 1. นายณัฐวัตร์  ก้องนภาสันติกุล
2. นายนลธวัช  น้อยทอง
 
1. นายณัฏฐ์กวี  ลืนภูเขียว
2. นางสาวศรินยา  นามมั่น
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นายนันทวัฒน์  จันทิม
2. นายศรัทธาวุธ  ตั้งประคองกุล
3. นายอธิวัฒน์  สกุลเกสรีวรรณ
 
1. นางนฤมล  เหล่าอยู่ดี
2. นางสาวเพชรี  ธรรมสมบูรณ์
 
43 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.62 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาธิป  วิริยะเกียรติอมร
2. เด็กชายภคพล  เต็มเจริญสุข
3. เด็กชายสุรินทร์  สีม่วง
 
1. นางบุษบา  วรเดช
2. นางสาวจุฑามาศ  เทียนมงคล
 
44 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุรินทร์  สีม่วง
 
1. นางบุษบา  วรเดช
 
45 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรัฏฐ์  พจน์พรกุล
2. เด็กชายวิทยา่  อินทร์เพ็ง
 
1. นางบุษบา  วรเดช
2. นางสาวจุฑามาศ  เทียนมงคล