สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กชายสรัญวุฐิ  กันมินทร์
 
1. นางสาวฐนิพิชญ์  บัวสด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุกูล  หีบแก้ว
 
1. นางสาวฐนิพิชญ์  บัวสด
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติธัช  เลิศไตรกุล
2. นายชุติวัต  เกื้อช่วย
3. นายวีรภัทร  อุปริพุทธฺิ
 
1. นางจิราวรรณ  วงษ์แหวน
2. นางสาวลัดดาวัลย์  บูรณะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทัตพร  ดีถาวร
2. เด็กชายธีรภัทร์  ลิมปัชโยพาส
3. เด็กชายภัคพล  วันเนา
 
1. นางเพชรรัตน์  พงษ์ประดิษฐ
2. นายพชร  นันทสกุลวิโรจน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติโชค  อังโชคชัชวาล
2. นายณัฐธัญ  จิตสมบูรณ์มิตร
3. นายวอลเลย์  รอดเจริญ
 
1. นางสุทธิลักษณ์  เคนโยธา
2. นางสาวสุกัญญา  อังก์สิริทรัพย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรพัทธ์  ศรีเพ็ญ
2. เด็กชายฐปกร  กำปนาด
3. เด็กชายณธิบดี  ขาวบริสุทธิ์
4. เด็กชายถนอมพงศ์  ช่วยบำรุง
5. เด็กชายพีรวุฒิ  กระจังทอง
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
2. นางสาวสุพรรณี  ภาคแก้ว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพัชร  นิติศรีวรกุล
2. นายภาณุวิชญ์  สระอุบล
3. นายภานุวัฒน์  แพงภูงา
4. นายวิศรุต  ศิวสุนทร
5. นายเชาว์วัฒน์  อุ่นใจ
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
2. นางสาวพาณี  เพชรอินทร์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติธัช  จักษุสุวรรณ
2. นายชัยรัตน์  แสงใน
3. นายธนพนธ์  ชำนาญพล
4. นายนันทวัฒน์  ภาโสม
5. นายพงศกร  ชื่นชม
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
2. นายเทิดศักดิ์  ยุงประโคน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.32 ทอง 5 1. เด็กชายณฐกร  โมลา
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภานุวัฒน์  แพงภูงา
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายครองไทย  อยู่ดี
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบุษกล  จงวัฒนาศิลป์กุล
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพุทธพรต  ละออซุ่นใช้
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปณิธาน  สิงห์ห่วง
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระเมธ  คุณะมาลัย
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนราชัย  นราแก้ว
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  รอดทรัพย์
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายครองไทย  อยู่ดี
2. เด็กชายจิระเมธ  คุณะมาลัย
3. เด็กชายชนันทกร  คุณะมาลัย
4. นายชนาภัทร  แซ่ฉั่ว
5. นายนนทพัฒน์  แปลงรัตน์
6. นายนราชัย  นราแก้ว
7. นายบุษกล  จงวัฒนาศิลป์กุล
8. นายปณิธาน  สิงห์ห่วง
9. เด็กชายปิยะวัฒน์  รอดทรัพย์
10. เด็กชายพุทธพรต  ละออซุ่นใช้
11. เด็กชายรัชพล  อ่อนในชาติ
12. นายโกเมศ  เชาวนณาญ
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
2. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนดล  กังอิ่ม
2. เด็กชายธนวิชญ์  บุญยาคม
3. เด็กชายพลัฎฐ์  สิรภพวงศ์สกุล
4. เด็กชายพีรกานต์  ทั่งทอง
5. เด็กชายสหรัฐ  เรืองขจร
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก
2. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกองทัพ  ศรีเกิดครืน
2. นายณัฐกานต์  เตยกุลชร
3. นายวิศรุต  โรจน์บวรวิทยา
4. นายสหรัฐ  ศรีเกิดครืน
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก
2. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิรภพ  วิชัยขัทคะ
 
1. นายรัชต  เย็นตระกูล
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายณภษร  สุขเกษม
2. นายณัฐกร  ฉัตรกอบกุล
 
1. นายรัชต  เย็นตระกูล
2. นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาญนิธิ  กาลวิริยะเลิศ
2. นายธนเสริฐ  ตั้งตรงสกุลดี
3. นายธภัทร์   ถิ่นทิพย์
4. นายประมุกข์  บุญมา
5. นายอากร  พงศ์ศุกล
6. นายไกรสิทธิ  เผือกพิพัฒน์
 
1. นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
2. นายลิขิต  ปั้นแววงาม
3. นายพิชาน  แหยมเจริญ
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร  เพรามธุรส
2. เด็กชายธฤต  ทัศนะนาคะจิตต์
3. เด็กชายสุรศักดิ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางเยาวลักษณ์  มิ่งขวัญ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  กำทองดี
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  รัศมีโสรัจ
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ขวัญวงษ์ทิม
 
1. นายรัชต  เย็นตระกูล
2. นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐสิทธิ์  ศรีสนิท
2. นายปองพล  เสพรัมย์
 
1. นางสาวอรอนงค์  สุขอุดม
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายปณต  เหรียญกมล
2. นายภาณุพงศ์  ช่อระกำ
 
1. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81.67 ทอง 5 1. นายปุณณภพ  ครุฑราช
2. นายวุฒิภัทร  กิจเจริญ
 
1. นายมานะชัย  เทียมจันทร์
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
29 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนบดี   วรกิจธำรงค์
2. เด็กชายสิทธิพล   เลขกลาง
3. เด็กชายสุรศักดิ์  เวียงวิเศษ
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นายมานะชัย  เทียมจันทร์
 
30 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาณุ  สาดพุ่ม
2. นายวสุพล  วรวราชัย
3. นายศุภกร  เบญจวิกรัย
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นายมานะชัย  เทียมจันทร์