สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 4 1. เด็กชายพัฒษุ  ศุภขจรวนิช
 
1. นางจิรัชยา  เกตุทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.66 เงิน 9 1. นายชานนท์  ไตรธนาภัทร์
 
1. นางกนกศรี  มิตรานนท์
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. เด็กชายบุณยกร  โฆวิไลกูล
2. เด็กชายภัคพล  วันเนา
3. เด็กชายสหัสวรรษ  ขวัญวงษ์ทิม
 
1. นางสาวสาริณี  กล่อมดี
2. นางสาวพรนิภา  สกุณา
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 1. นายกฤษกล  อรุณอุดมฤกษ์
2. นายภาวัต  สายวงศ์
3. นายวริศ  เพชรยอด
 
1. นางสาวสาริณี  กล่อมดี
2. นางสาวพรนิภา  สกุณา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ 1. นายชยพล  มาลานิยม
2. นายอธิชนัน  สิงหตระกูล
 
1. นางนฤมล  ปัญจมะวัต
2. นายนิกมะ  ยิ้มรักญาติ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายชุติวัต  เกื้อช่วย
2. นายอภิวิชญ์  คุณรัตนาภรณ์
 
1. นายสัญชัย  เงางาม
2. นางสาวธีรดา  หัดเจริญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐนันท์  ลิขิตสมบูรณ์
2. เด็กชายพรพล  โคมทองชูสกุล
 
1. นางสาวเกศรา  คณฑา
2. นางสาวสุภรณ์  มั่นความดี
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายถนอมพงศ์  ช่วยบำรุง
2. เด็กชายเดชนันท์  ชุมภูทอง
 
1. นายประนอม  พุกสุริย์วงษ์
2. นายเนวิน  เศวตกิตติกุล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายสิริไวทย์  พรวิศวานนท์
 
1. นายชนธิศ้กดิ์  เวชประพันธ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายสิริเวช  พรวิศวานนท์
 
1. นายชนธิศ้กดิ์  เวชประพันธ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 9 1. นายภควัต  สายวงศ์
 
1. นายชนธิศ้กดิ์  เวชประพันธ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายธีรนพ  อนันตสาคร
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 16 1. นายกฤษติณ  ทรัพย์สงวน
 
1. นางณัฐชมนต์  วสุโฆษิตภิรมย์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายธนกร  มีสุข
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิพัฒน์ภิญโญยศ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรัชญา  ไตรปิยะวงษ์
2. เด็กชายพัฒษุ  ศุภขจรวณิช
 
1. นางวศยา  เลาปัญญพานิชย์
2. นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายมงคล  นาคประสิทธิ์
2. เด็กชายสุขสันต์  สุขลี
 
1. นางสาวอรอนงค์  สุขอุดม
2. นายสกล  ชุนถนอม
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาญวิทย์  จันทร์อำนวยพร
2. นายพีรณัฐ  เริ่มตั้งสกุล
 
1. นางสาวอรอนงค์  สุขอุดม
2. นายมานะชัย  เทียมจันทร์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 79.7 เงิน 6 1. นายปิยะภาษณ์  โคมเวียน
2. นายวรรณชัย  โกกะนุทรา
 
1. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
19 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูวภัค  ลีลารัศมีพรพันธุ์
2. เด็กชายมหาพล  ศุภวรนิมิตร
 
1. นายมานะชัย  เทียมจันทร์
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ