สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นายกานต์  จั่นทอง
 
1. นางสาวเขมณัฎฐ์  สุวรรณวีระกำธร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตฤณ  ผ่องใส
2. เด็กชายบุญเชิด  เลิศบุญยพันธ์
 
1. นายสัญชัย  เงางาม
2. นางศิรินญา  ธนัชกาญจน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภควัต  ชีวกมล
2. นายศุภเดช  วัจนเจริญรัตน์
3. นายสุกฤษฎิ์  เจียมจรุงยงศ์
 
1. นายธงวุฒิ  จันทร์เพชร
2. นายศราวุฒิ  ญาณะคำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 21 1. นายนนทกานต์  สามีพันธ์
2. นายอธิวัฒน์  ทัศนสกุล
 
1. นางวิไลวรรณ  เวียงนาค
2. นางสุวรรณา  อยู่เชื้อ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายกันตภณ  รุจิจนากุล
2. เด็กชายกิตติภูมิ  อังคณานุพงษ์
3. เด็กชายภราดา  เนตรสัก
 
1. นายชนธิศ้กดิ์  เวชประพันธ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 8 1. เด็กชายเด็กชายสุรศักดิ์   แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  โพธิ์ช่วย
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กชายฐิติกร  ศรีรงค์ทอง
2. เด็กชายภารุจ  พูลอำไภย์
3. เด็กชายรพี  พัฒนเจริญ
 
1. นางเยาวลักษณ์  มิ่งขวัญ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  กำทองดี
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 6 1. เด็กชายพีรพันธ์ุ   ทองวิไลพรรณ
2. เด็กชายภราดา  เนตรสัก
 
1. นางสาวอรอนงค์  สุขอุดม
2. นายสกล  ชุนถนอม
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายภาสุรเมธส์  บุญสมบัติ
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ขวัญวงษ์ทิม
 
1. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ