สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายศักย์ศรณ์  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางสาวเขมณัฎฐ์  สุวรรณวีระกำธร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 4 1. นายศักดิโชติ  เอื้อธาดา
 
1. นายสัญชัย  เงางาม
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 4 1. นายชนกนันท์  รุ่งทอง
2. นายพนาภาส  โสมกุล
3. นายสุนัย  อัครเมธาวี
 
1. นายสัญชัย  เงางาม
2. นางสาวปทุมวรรณ  ดวงดาว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอาทิตย์พงศ์  งามธนวัฒน์
 
1. นายสัญชัย  เงางาม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 11 1. นายธันยบูรณ์  หิรัญดำรงค์
 
1. นายสัญชัย  เงางาม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายทรงพล  จิรยั่งยืนยง
2. เด็กชายนฤเบศร  ใจสมัคร
3. เด็กชายนิติธร  นพคุณ
 
1. นางสาวรัชนีกร  ภูตันวงศ์
2. นางมัณฑนา  แยมสูงเนิน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนกฤต  บำรุงกิจ
2. เด็กชายศุภณัฐ  อุ่นเรือน
 
1. นายอภินันท์  มหัชนีโคดม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายนพรัตน์  ร่มโพธิ์
2. เด็กชายภัคพงศ์  โรจกรพงศ์
 
1. นายอภินันท์  มหัชนีโคดม
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 13 1. นายกฤตยชญ์  ศิลป์พิพัฒน์
2. นายชนกานต์  สาเกิด
 
1. นายประนอม  พุกสุริย์วงษ์
2. นายเนวิน  เศวตกิตติกุล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายฐิติกร  วังบุญ
 
1. นางวศยา  เลาปัญญพานิชย์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นายชิษณุพงศ์  สุขสำอาง
 
1. นางกาญจนา  ประดับพงษา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45.67 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายภาสุรเมธส์  บุญสมบัติ
 
1. นางสาววาสนา  ถนอมสุทธิ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 55.3 เข้าร่วม 13 1. นายกันต์พงษ์  ดุจยงธรรมคุณ
 
1. นางสาววาสนา  ถนอมสุทธิ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 16 1. นายอภิสิทธิ์  ประเสริฐศรีสกุล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ฉิมพลี
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นายชาคริต  รัตนศิลปิน
2. นายนครินทร์  ประทุมมณี
3. นายสุภณัฐ  วิวัฒน์ถาวรกุล
 
1. นางเยาวลักษณ์  มิ่งขวัญ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  กำทองดี
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรพัทธ์  ศรีเพ็ญ
2. เด็กชายพีรวุฒิ  กระจังทอง
 
1. นายรัชต  เย็นตระกูล
2. นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  ชูเถื่อน
 
1. นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 49.33 เข้าร่วม 5 1. นายชลัช  ลิมป์พงศ์สวัสดิ์
2. นายเอกตะวัน  รุ่งปัญญารัตน์
 
1. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ