สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายศักย์ศรณ์  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางสาวเขมณัฎฐ์  สุวรรณวีระกำธร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นายกานต์  จั่นทอง
 
1. นางสาวเขมณัฎฐ์  สุวรรณวีระกำธร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 4 1. เด็กชายพัฒษุ  ศุภขจรวนิช
 
1. นางจิรัชยา  เกตุทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.66 เงิน 9 1. นายชานนท์  ไตรธนาภัทร์
 
1. นางกนกศรี  มิตรานนท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กชายสรัญวุฐิ  กันมินทร์
 
1. นางสาวฐนิพิชญ์  บัวสด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุกูล  หีบแก้ว
 
1. นางสาวฐนิพิชญ์  บัวสด
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. เด็กชายบุณยกร  โฆวิไลกูล
2. เด็กชายภัคพล  วันเนา
3. เด็กชายสหัสวรรษ  ขวัญวงษ์ทิม
 
1. นางสาวสาริณี  กล่อมดี
2. นางสาวพรนิภา  สกุณา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 1. นายกฤษกล  อรุณอุดมฤกษ์
2. นายภาวัต  สายวงศ์
3. นายวริศ  เพชรยอด
 
1. นางสาวสาริณี  กล่อมดี
2. นางสาวพรนิภา  สกุณา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รักอิ่ม
2. เด็กชายณัฐพล  จันทร์วงศ์
 
1. นางนฤมล  ปัญจมะวัต
2. นายนิกมะ  ยิ้มรักญาติ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ 1. นายชยพล  มาลานิยม
2. นายอธิชนัน  สิงหตระกูล
 
1. นางนฤมล  ปัญจมะวัต
2. นายนิกมะ  ยิ้มรักญาติ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 4 1. นายศักดิโชติ  เอื้อธาดา
 
1. นายสัญชัย  เงางาม
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกันทรากร  ดุษฎีวิโจน์
2. เด็กชายชลภูมิ  สุขมา
3. เด็กชายธนกร  เอื้อสุขกุล
 
1. นายสัญชัย  เงางาม
2. นางศิรินญา  ธนัชกาญจน์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 4 1. นายชนกนันท์  รุ่งทอง
2. นายพนาภาส  โสมกุล
3. นายสุนัย  อัครเมธาวี
 
1. นายสัญชัย  เงางาม
2. นางสาวปทุมวรรณ  ดวงดาว
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตฤณ  ผ่องใส
2. เด็กชายบุญเชิด  เลิศบุญยพันธ์
 
1. นายสัญชัย  เงางาม
2. นางศิรินญา  ธนัชกาญจน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายชุติวัต  เกื้อช่วย
2. นายอภิวิชญ์  คุณรัตนาภรณ์
 
1. นายสัญชัย  เงางาม
2. นางสาวธีรดา  หัดเจริญ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอาทิตย์พงศ์  งามธนวัฒน์
 
1. นายสัญชัย  เงางาม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 11 1. นายธันยบูรณ์  หิรัญดำรงค์
 
1. นายสัญชัย  เงางาม
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายทรงพล  จิรยั่งยืนยง
2. เด็กชายนฤเบศร  ใจสมัคร
3. เด็กชายนิติธร  นพคุณ
 
1. นางสาวรัชนีกร  ภูตันวงศ์
2. นางมัณฑนา  แยมสูงเนิน
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภควัต  ชีวกมล
2. นายศุภเดช  วัจนเจริญรัตน์
3. นายสุกฤษฎิ์  เจียมจรุงยงศ์
 
1. นายธงวุฒิ  จันทร์เพชร
2. นายศราวุฒิ  ญาณะคำ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติธัช  เลิศไตรกุล
2. นายชุติวัต  เกื้อช่วย
3. นายวีรภัทร  อุปริพุทธฺิ
 
1. นางจิราวรรณ  วงษ์แหวน
2. นางสาวลัดดาวัลย์  บูรณะ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทัตพร  ดีถาวร
2. เด็กชายธีรภัทร์  ลิมปัชโยพาส
3. เด็กชายภัคพล  วันเนา
 
1. นางเพชรรัตน์  พงษ์ประดิษฐ
2. นายพชร  นันทสกุลวิโรจน์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติโชค  อังโชคชัชวาล
2. นายณัฐธัญ  จิตสมบูรณ์มิตร
3. นายวอลเลย์  รอดเจริญ
 
1. นางสุทธิลักษณ์  เคนโยธา
2. นางสาวสุกัญญา  อังก์สิริทรัพย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนกฤต  บำรุงกิจ
2. เด็กชายศุภณัฐ  อุ่นเรือน
 
1. นายอภินันท์  มหัชนีโคดม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายนพรัตน์  ร่มโพธิ์
2. เด็กชายภัคพงศ์  โรจกรพงศ์
 
1. นายอภินันท์  มหัชนีโคดม
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรพัทธ์  ศรีเพ็ญ
2. เด็กชายฐปกร  กำปนาด
3. เด็กชายณธิบดี  ขาวบริสุทธิ์
4. เด็กชายถนอมพงศ์  ช่วยบำรุง
5. เด็กชายพีรวุฒิ  กระจังทอง
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
2. นางสาวสุพรรณี  ภาคแก้ว
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพัชร  นิติศรีวรกุล
2. นายภาณุวิชญ์  สระอุบล
3. นายภานุวัฒน์  แพงภูงา
4. นายวิศรุต  ศิวสุนทร
5. นายเชาว์วัฒน์  อุ่นใจ
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
2. นางสาวพาณี  เพชรอินทร์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติธัช  จักษุสุวรรณ
2. นายชัยรัตน์  แสงใน
3. นายธนพนธ์  ชำนาญพล
4. นายนันทวัฒน์  ภาโสม
5. นายพงศกร  ชื่นชม
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
2. นายเทิดศักดิ์  ยุงประโคน
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.32 ทอง 5 1. เด็กชายณฐกร  โมลา
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภานุวัฒน์  แพงภูงา
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐนันท์  ลิขิตสมบูรณ์
2. เด็กชายพรพล  โคมทองชูสกุล
 
1. นางสาวเกศรา  คณฑา
2. นางสาวสุภรณ์  มั่นความดี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 21 1. นายนนทกานต์  สามีพันธ์
2. นายอธิวัฒน์  ทัศนสกุล
 
1. นางวิไลวรรณ  เวียงนาค
2. นางสุวรรณา  อยู่เชื้อ
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายถนอมพงศ์  ช่วยบำรุง
2. เด็กชายเดชนันท์  ชุมภูทอง
 
1. นายประนอม  พุกสุริย์วงษ์
2. นายเนวิน  เศวตกิตติกุล
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 13 1. นายกฤตยชญ์  ศิลป์พิพัฒน์
2. นายชนกานต์  สาเกิด
 
1. นายประนอม  พุกสุริย์วงษ์
2. นายเนวิน  เศวตกิตติกุล
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายสิริไวทย์  พรวิศวานนท์
 
1. นายชนธิศ้กดิ์  เวชประพันธ์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายสิริเวช  พรวิศวานนท์
 
1. นายชนธิศ้กดิ์  เวชประพันธ์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 9 1. นายภควัต  สายวงศ์
 
1. นายชนธิศ้กดิ์  เวชประพันธ์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายกันตภณ  รุจิจนากุล
2. เด็กชายกิตติภูมิ  อังคณานุพงษ์
3. เด็กชายภราดา  เนตรสัก
 
1. นายชนธิศ้กดิ์  เวชประพันธ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชนาภัทร  แซ่ฉั่ว
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายครองไทย  อยู่ดี
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบุษกล  จงวัฒนาศิลป์กุล
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพุทธพรต  ละออซุ่นใช้
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปณิธาน  สิงห์ห่วง
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระเมธ  คุณะมาลัย
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนราชัย  นราแก้ว
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  รอดทรัพย์
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนนทพัฒน์  แปลงรัตน์
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายครองไทย  อยู่ดี
2. เด็กชายจิระเมธ  คุณะมาลัย
3. เด็กชายชนันทกร  คุณะมาลัย
4. นายชนาภัทร  แซ่ฉั่ว
5. นายนนทพัฒน์  แปลงรัตน์
6. นายนราชัย  นราแก้ว
7. นายบุษกล  จงวัฒนาศิลป์กุล
8. นายปณิธาน  สิงห์ห่วง
9. เด็กชายปิยะวัฒน์  รอดทรัพย์
10. เด็กชายพุทธพรต  ละออซุ่นใช้
11. เด็กชายรัชพล  อ่อนในชาติ
12. นายโกเมศ  เชาวนณาญ
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
2. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนดล  กังอิ่ม
2. เด็กชายธนวิชญ์  บุญยาคม
3. เด็กชายพลัฎฐ์  สิรภพวงศ์สกุล
4. เด็กชายพีรกานต์  ทั่งทอง
5. เด็กชายสหรัฐ  เรืองขจร
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก
2. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกองทัพ  ศรีเกิดครืน
2. นายณัฐกานต์  เตยกุลชร
3. นายวิศรุต  โรจน์บวรวิทยา
4. นายสหรัฐ  ศรีเกิดครืน
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก
2. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนดล  กังอิ่ม
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  รุ่งป่าสัก
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายธีรนพ  อนันตสาคร
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายฐิติกร  วังบุญ
 
1. นางวศยา  เลาปัญญพานิชย์
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นายชิษณุพงศ์  สุขสำอาง
 
1. นางกาญจนา  ประดับพงษา
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิรภพ  วิชัยขัทคะ
 
1. นายรัชต  เย็นตระกูล
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 16 1. นายกฤษติณ  ทรัพย์สงวน
 
1. นางณัฐชมนต์  วสุโฆษิตภิรมย์
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45.67 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายภาสุรเมธส์  บุญสมบัติ
 
1. นางสาววาสนา  ถนอมสุทธิ์
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 55.3 เข้าร่วม 13 1. นายกันต์พงษ์  ดุจยงธรรมคุณ
 
1. นางสาววาสนา  ถนอมสุทธิ์
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 8 1. เด็กชายเด็กชายสุรศักดิ์   แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  โพธิ์ช่วย
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 16 1. นายอภิสิทธิ์  ประเสริฐศรีสกุล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ฉิมพลี
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 -1 -    
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายธนกร  มีสุข
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิพัฒน์ภิญโญยศ
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรัชญา  ไตรปิยะวงษ์
2. เด็กชายพัฒษุ  ศุภขจรวณิช
 
1. นางวศยา  เลาปัญญพานิชย์
2. นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายณภษร  สุขเกษม
2. นายณัฐกร  ฉัตรกอบกุล
 
1. นายรัชต  เย็นตระกูล
2. นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาญนิธิ  กาลวิริยะเลิศ
2. นายธนเสริฐ  ตั้งตรงสกุลดี
3. นายธภัทร์   ถิ่นทิพย์
4. นายประมุกข์  บุญมา
5. นายอากร  พงศ์ศุกล
6. นายไกรสิทธิ  เผือกพิพัฒน์
 
1. นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
2. นายลิขิต  ปั้นแววงาม
3. นายพิชาน  แหยมเจริญ
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กชายฐิติกร  ศรีรงค์ทอง
2. เด็กชายภารุจ  พูลอำไภย์
3. เด็กชายรพี  พัฒนเจริญ
 
1. นางเยาวลักษณ์  มิ่งขวัญ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  กำทองดี
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นายชาคริต  รัตนศิลปิน
2. นายนครินทร์  ประทุมมณี
3. นายสุภณัฐ  วิวัฒน์ถาวรกุล
 
1. นางเยาวลักษณ์  มิ่งขวัญ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  กำทองดี
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร  เพรามธุรส
2. เด็กชายธฤต  ทัศนะนาคะจิตต์
3. เด็กชายสุรศักดิ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางเยาวลักษณ์  มิ่งขวัญ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  กำทองดี
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรพัทธ์  ศรีเพ็ญ
2. เด็กชายพีรวุฒิ  กระจังทอง
 
1. นายรัชต  เย็นตระกูล
2. นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  ชูเถื่อน
 
1. นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายไชยพร  สุกันตพงศ์
 
1. นางสาวธีรดา  หัดเจริญ
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  รัศมีโสรัจ
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ขวัญวงษ์ทิม
 
1. นายรัชต  เย็นตระกูล
2. นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจรัณณ์  วรรณธนวิจารณ์
 
1. นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพงศกร  สุริยะไกร
 
1. นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายมงคล  นาคประสิทธิ์
2. เด็กชายสุขสันต์  สุขลี
 
1. นางสาวอรอนงค์  สุขอุดม
2. นายสกล  ชุนถนอม
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐสิทธิ์  ศรีสนิท
2. นายปองพล  เสพรัมย์
 
1. นางสาวอรอนงค์  สุขอุดม
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 6 1. เด็กชายพีรพันธ์ุ   ทองวิไลพรรณ
2. เด็กชายภราดา  เนตรสัก
 
1. นางสาวอรอนงค์  สุขอุดม
2. นายสกล  ชุนถนอม
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาญวิทย์  จันทร์อำนวยพร
2. นายพีรณัฐ  เริ่มตั้งสกุล
 
1. นางสาวอรอนงค์  สุขอุดม
2. นายมานะชัย  เทียมจันทร์
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายก่อกษาปณ์  อนัตจารุตระกูล
2. เด็กชายณัฐพร  ดีสวนโคก
 
1. นายมานะชัย  เทียมจันทร์
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 -    
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายภาสุรเมธส์  บุญสมบัติ
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ขวัญวงษ์ทิม
 
1. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายปณต  เหรียญกมล
2. นายภาณุพงศ์  ช่อระกำ
 
1. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 79.7 เงิน 6 1. นายปิยะภาษณ์  โคมเวียน
2. นายวรรณชัย  โกกะนุทรา
 
1. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 49.33 เข้าร่วม 5 1. นายชลัช  ลิมป์พงศ์สวัสดิ์
2. นายเอกตะวัน  รุ่งปัญญารัตน์
 
1. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
84 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูวภัค  ลีลารัศมีพรพันธุ์
2. เด็กชายมหาพล  ศุภวรนิมิตร
 
1. นายมานะชัย  เทียมจันทร์
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
85 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศุภกร  ปรางริน
2. นายสรวิศ  รอดทัพ
3. นายสุชาติ  ระบบกิจการดี
 
1. นายมานะชัย  เทียมจันทร์
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81.67 ทอง 5 1. นายปุณณภพ  ครุฑราช
2. นายวุฒิภัทร  กิจเจริญ
 
1. นายมานะชัย  เทียมจันทร์
2. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนบดี   วรกิจธำรงค์
2. เด็กชายสิทธิพล   เลขกลาง
3. เด็กชายสุรศักดิ์  เวียงวิเศษ
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นายมานะชัย  เทียมจันทร์
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาณุ  สาดพุ่ม
2. นายวสุพล  วรวราชัย
3. นายศุภกร  เบญจวิกรัย
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นายมานะชัย  เทียมจันทร์
 
89 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายธฤต  ทัศนะนาคะจิตต์
2. เด็กชายภาณุ  นพศิริวงศ์
3. เด็กชายสิรภพ  ครุฑราช
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
90 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 - - - 1. นายกิตติธัช  จักษุสุวรรณ
2. นายวรรธนัย  พงษ์ธรรม
3. นายวสุพล  วรวราชัย
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นายมานะชัย  เทียมจันทร์