สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงภัทรชนก  อินทคล้าย
 
1. นางสาวกรชนก  อุตรา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวกมลชนก  จันทร์ประเสริฐ
2. นายกฤษฏา  ทองภู
3. นายกอบกานต์  กรอบเงิน
4. นายกำชัย  ฉิมพินิจ
5. นางสาวจิราภรณ์  ชมรัมย์
6. นายจิรายุทธ  วิสิทธิภักดีกุล
7. นายชิษณุพงษ์  เอกบวรภาค
8. นางสาวดวงพร  กอบมณีรัตน์
9. นางสาวธีราพร  เสริมเตชะถาวร
10. นางสาวนภัสสร  เสน่ห์ดี
11. นางสาวพุทธิมน  ไทยอ่อน
12. นางสาววชิราพร  นันทนีย์
13. นายศิริชัย  ทับประเสริฐ
14. นายศุภกร  เศรษฐภากุล
15. นางสาวออมสิน  อ่อนพุทธา
16. นายอานนท์  สิทธิสาร
17. นายเจริญชัย  กลิ่นเกลื่อนไกล
 
1. นายสุรชัย  เทวบัญชาประเสริฐ
2. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
3. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
4. นายสมคิด  ประสานพิมพ์
5. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  สมัครสมาน
2. เด็กชายอมรศักดิ์  สุขกล้า
 
1. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง 6 1. นายชินวุธ  โทขนาด
2. นางสาวชุติมา  สิงห์พล
3. นายณัฐนนท์  เฮียงบุญ
4. นางสาวทิพวรรณ  โมธรรม
5. นางสาวทิพานัน  นาประโคน
6. นายธราดล  ธรรมธุระ
7. นางสาวพิชชากร  อ่ำสิงห์
8. นางสาวมลธิยา  สมภักดี
9. นางสาวยุพารัตน์  แก่นจันทร์
10. นางสาวรัตติกาล  จันทะคัด
11. นางสาววราภรณ์  สุพอ
12. นายวิชิต  หงษ์ยนต์
13. นางสาววิริยา  วงแหวน
14. นางสาวสุกัญญา  พููลเกิด
15. นายสุธิวา  คำลาย
 
1. นางสาวสมใจ  เพียรมานะกิจ
2. นางสาวขนิษฐา  พุ่มสงวน
3. นายโกศล  เนียมหอม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 8 1. นายอชิร  ก่อแก้ว
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แซ่โง้ว
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนสรณ์  เติมขวัญเจริญ
2. เด็กชายณัฐพร  เสาร์แก้ว
 
1. นางสาวจริยา  ทศพร
2. นางสาวอนุสรณ์  เด็ดขาด
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพลอยนภัส  พรพร้อมรุ่ง
2. นายอชิร  ก่อแก้ว
 
1. นายรณชัย  สิงห์คำ
2. นายจรัส  พงเจริญ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนสรณ์  เติมขวัญเจริญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขำน้อย
 
1. นายรณชัย  สิงห์คำ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายกฤษฏา  ทองภู
2. นายศุภกร  เศรษฐภากุล
 
1. นายจรัส  พงเจริญ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายชลเทพ  ปั้นอุดม
2. นายธนัชสัณห์  เทพพรบริสุทธิ์
 
1. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
2. นายจรัส  พงเจริญ
 
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนินธร  ศรีไพพจน์
2. นายณัฐนนท์  จันทร์กระจ่าง
3. นางสาวทิพานัน  นาประโคน
 
1. นายจรัส  พงเจริญ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 1. นายชนินธร  ศรีไพพจน์
2. นายพิทักษ์  ผางจันทะ
 
1. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
2. นายรณชัย  สิงห์คำ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวพรพรรณ  บุญสันสี
2. นางสาวรุ้งฤดี  จงใจราม
3. นางสาวสุกัญญา  วงกาวี
 
1. นายไกรวุฒิ  วัฒนเธียร
2. นายสมพร  กตะศิลา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 7 1. นางสาวญาณัจฉรา  คำงาม
2. นางสาวพนิดา  พึ่งรอด
3. นางสาวรัตติกาล  แสนธนู
 
1. นางสาวอาภา  จิตต์มั่นการ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.67 ทอง 6 1. นางสาวจิราภรณ์  ชมรัมย์
2. นางสาวปิยวรรณ  ไชยรักษ์
3. นางสาวเพชรรัตน์  อุทธา
 
1. นางสาวอาภา  จิตต์มั่นการ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ