สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.66 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐพร  เสาร์แก้ว
 
1. นางศศิวิมล  เขียวนอก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 16 1. นางสาวอรอนงค์  คงเพชรศักดิ์
 
1. นางศศิวิมล  เขียวนอก
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.16 เงิน 15 1. นางสาวลลิดา  โกเมศ
2. นางสาวสิริกาญจน์  พันลวัฒน์
3. นางสาวสุนันติยา  พาระนา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริวัฒน์
2. นางสาวกรชนก  อุตรา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองทา
2. เด็กหญิงวรพรรณ  แซ่เอียว
3. เด็กหญิงสุภาวดี  กิ่งโพธิ์
 
1. นางปิ่นฤทัย  ติวาสนันท์
2. นางสาวอนุสรณ์  เด็ดขาด
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนาธิป  บุญเกิด
2. นายชลเทพ  ปั้นอุดม
3. นายอชิร  ก่อแก้ว
 
1. นายปศาสตร์  ต้นทอง
2. นางสาวอนุสรณ์  เด็ดขาด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายวิชิต  หงษ์ยนต์
2. นางสาวสิริกาญจน์  พันลวัฒน์
3. นางสาวอรอนงค์  คงเพชรศักดิ์
 
1. นางสาวนิตย์รดี  จันทนาม
2. นายศุภณัฐ  กาหยี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายอนาวิน  เมียนเพชร
2. เด็กชายเจฟซอเรนท์  กาญบุตร
 
1. นายสมชาต  บุญเจือ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.98 เงิน 12 1. เด็กชายทวีวัช  วรรณจันทร์
 
1. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.82 เงิน 12 1. นางสาวชโลธร  ถุงคำแก้ว
 
1. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิรินันท์  โพธิ์ศิริ
2. เด็กชายอภินันท์  วิ่งเดช
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แซ่โง้ว
2. นายสมคิด  ประสานพิมพ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ธีระนาวีกุล
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ชมกลิ่น
3. เด็กหญิงอัจจิมา  แกล้วกล้า
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แซ่โง้ว
2. นายไท  สมบัติวงษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 16 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทนทาน
 
1. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เขตคาม
2. เด็กหญิงจิตรวดี  คำนวนอินทร์
3. เด็กชายวรวุฒิ  อิ่มศิลป์
 
1. นางสาวสมพร  พรประสิทธิ์
2. นายแพง  ชำนิงาน
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวกรองทอง  เนตรสุวรรณ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  ชมสอาด
3. นางสาวขนิษฐา  ประจวบสุข
 
1. นางสาวสมพร  พรประสิทธิ์
2. นายแพง  ชำนิงาน
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนเลิศ  พรรณหาญ
2. เด็กหญิงนาตาชา  ใบตานี
 
1. นางสาวมุจลินทร์  แสงสุวอ
2. นางสาวดวงฤดี  ภูมิภักดิ์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายชยานันท์  บุนนาค
2. เด็กชายอัษฏายุธ  บุตรรินทร์
 
1. นายรณชัย  สิงห์คำ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนเลิศ  พรรณหาญ
2. เด็กชายศุภกร  ม่วงอยู่
 
1. นายรณชัย  สิงห์คำ
2. นายจรัส  พงเจริญ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ธีระนาวีกุล
2. เด็กชายณัฐภณ  พิบูลย์
 
1. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
2. นายจรัส  พงเจริญ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 74.33 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพย์เกษร   ยาหา
2. นางสาววิภาวี  แดงมุกดา
3. นางสาวอริสรา  นันตไชย
 
1. นายนิรุทธ์  น่วมรัศมี
2. นายจรัส  พงเจริญ