สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอภิชญา  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริวัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาววชิราพร  วันทนีย์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริวัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 12 1. นางสาวมลธิยา  สมภักดี
 
1. นางสาวกรชนก  อุตรา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 24 1. นายชนาธิป  บุญเกิด
2. นางสาวณัฐวรรณ  ขวัญคุ้ม
 
1. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวทัตพิชา  สุขพุ่ม
2. นางสาวมัลชุภา  ฤกษ์ประเสริฐกุล
 
1. นางสาวสมใจ  เพียรมานะกิจ
2. นางสาวขนิษฐา  พุ่มสงวน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นางสาวสาริตา  แก้วเกตุ
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แซ่โง้ว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายเจษฎาภรณ์  พุ่มสงวน
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แซ่โง้ว
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ศิลามูล
2. เด็กหญิงงามจิต  จำปา
3. เด็กหญิงดารารัตน์  แก้ววรรณา
4. เด็กหญิงธัญวาริน  สุทธิประภาทิพย์
5. เด็กหญิงบัวทิพย์  ดาลัดธรรมกุล
6. เด็กหญิงพรรณวิษา  เทียนบาง
7. เด็กหญิงพีรยา  ภู่พงษ์
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ชาติมนตรี
 
1. นายสมคิด  ประสานพิมพ์
2. นายไท  สมบัติวงษ์
3. นางสาวกนกกาญจน์  แซ่โง้ว
4. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 18 1. นางสาวนงนภัส  ศรีสุริยงค์
 
1. นางสาวศรินยา  หุ่นฉายศรี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายพลพัฒน์  สงวนสิริกุล
2. เด็กชายสิริเดช  อยู่ชนะ
 
1. นางสาวรจนา  วงษ์ดรมา
2. นางสาวดวงฤดี  ภูมิภักดิ์์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชาลินี  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงสิริขวัญ  เงางาม
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ไชยพาพิมพ์
 
1. นางสาวสมพร  พรประสิทธิ์
2. นายแพง  ชำนิงาน
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 11 1. เด็กชายวัชชิรพงศ์  ผาทอง
2. เด็กหญิงอธิฏา  กลัดสำเนียง
 
1. นายรณชัย  สิงห์คำ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ