สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจิดาภา  กลมเกลียว
2. เด็กหญิงสิริขวัญ  เงางาม
 
1. นางสาวโชติกา  ไตรเพทพิสัย
2. นางศศิวิมล  เขียวนอก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายณัฐพร  เสาร์แก้ว
 
1. นายมงคล  รังษีสุวกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 12 1. นางสาวมุกดารัตน์  จันทร์อินทร์
 
1. นายปศาสตร์  ต้นทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายพลพัฒน์  สงวนศิริกุล
 
1. นางสาวธิรมันต์  เจือจันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 9 1. นายวราพล  ศุภกิจเจริญ
 
1. นายศรายุทธ  ภูถาวร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ธีระนาวีกุล
2. เด็กชายณัฐพร  เสาร์แก้ว
3. เด็กชายณัฐภณ  พิบูลย์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พรมสิทธิ์
2. นางสาวชฎาพร  ต่างประโคน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 27 1. นางสาวดวงพร  ลีเลิศวงศ์
2. นายพีรพงศ์  กองศิลป์
3. นางสาวสุนันติยา  พาระนา
 
1. นางสาวนิตย์รดี  จันทนาม
2. นางสาวรุ่งอุทัย  ผลเกิด
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 50.98 เข้าร่วม 11 1. นายจตุพร  ดีบาง
2. นางสาวปิยวรรณ  ไชยรักษ์
3. นางสาวพรพรรณ  บุญสันสี
4. นางสาวสุกัญญา  วงกาวี
5. นางสาวเพชรรัตน์  อุทธา
 
1. นายอาณัติ  สำเร
2. นายฮารูณ  โสธามาด
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงอธิฎา  กลัดสำเนียง
2. เด็กหญิงอภิชญา  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวสมใจ  เพียรมานะกิจ
2. นางสาวขนิษฐา  พุ่มสงวน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 9 1. นายตะวัน  บุญบุตร
 
1. นายไท  สมบัติวงษ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐภณ  พิบูลย์
 
1. นางสาวมุจลินทร์  แสงสุวอ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 13 1. นางสาวมัลชุภา  ฤกษ์ประเสริฐกุล
 
1. นางสาวศรินยา  หุ่นฉายศรี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 43.33 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจิดาภา  โตอำพันธ์
 
1. นางสาวดวงฤดี  ภูมิภักดิ์์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 15 1. นางสาวสุวิมล  พุ่มศรี
 
1. นางสาวมุจลินทร์  แสงสุวอ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 20 1. นายกันตินัน  พลอยสุวรรณ
2. นายวีรภัทร  งามโอฬารเลิศ
 
1. นางสาวศรินยา  หุ่นฉายศรี
2. นางสาวมุจลินทร์  แสงสุวอ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 5 1. นายวราพล  ศุภกิจเจริญ
 
1. นางสาวจริยา  ทศพร
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวาตสิน  กองคุณ
 
1. นางสาวธิรมันต์  เจือจันทร์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 4 1. นายไชยยา  สุริยะดี
 
1. นางสาวอนุสรณ์  เด็ดขาด
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 43.33 เข้าร่วม 6 1. นายชนาธิป  บุญเกิด
2. นายอนุชา  ซุ่มทองหลาง
 
1. นายจรัส  พงเจริญ
2. นายรณชัย  สิงห์คำ