สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอภิชญา  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริวัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาววชิราพร  วันทนีย์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริวัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.66 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐพร  เสาร์แก้ว
 
1. นางศศิวิมล  เขียวนอก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 16 1. นางสาวอรอนงค์  คงเพชรศักดิ์
 
1. นางศศิวิมล  เขียวนอก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงภัทรชนก  อินทคล้าย
 
1. นางสาวกรชนก  อุตรา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 12 1. นางสาวมลธิยา  สมภักดี
 
1. นางสาวกรชนก  อุตรา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงญาลินดา  บุญเกิด
2. เด็กหญิงวรรณิษา  บาลี
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ไชยพาพิมพ์
 
1. นางสาวกรชนก  อุตรา
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริวัฒน์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.16 เงิน 15 1. นางสาวลลิดา  โกเมศ
2. นางสาวสิริกาญจน์  พันลวัฒน์
3. นางสาวสุนันติยา  พาระนา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริวัฒน์
2. นางสาวกรชนก  อุตรา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจิดาภา  กลมเกลียว
2. เด็กหญิงสิริขวัญ  เงางาม
 
1. นางสาวโชติกา  ไตรเพทพิสัย
2. นางศศิวิมล  เขียวนอก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชโลปกรณ์  ทิมกุล
2. นางสาวศดานันท์  สุวรรณ
 
1. นางสาวโชติกา  ไตรเพทพิสัย
2. นางศศิวิมล  เขียวนอก
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายณัฐพร  เสาร์แก้ว
 
1. นายมงคล  รังษีสุวกุล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 12 1. นางสาวมุกดารัตน์  จันทร์อินทร์
 
1. นายปศาสตร์  ต้นทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองทา
2. เด็กหญิงวรพรรณ  แซ่เอียว
3. เด็กหญิงสุภาวดี  กิ่งโพธิ์
 
1. นางปิ่นฤทัย  ติวาสนันท์
2. นางสาวอนุสรณ์  เด็ดขาด
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนาธิป  บุญเกิด
2. นายชลเทพ  ปั้นอุดม
3. นายอชิร  ก่อแก้ว
 
1. นายปศาสตร์  ต้นทอง
2. นางสาวอนุสรณ์  เด็ดขาด
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายพลพัฒน์  สงวนศิริกุล
 
1. นางสาวธิรมันต์  เจือจันทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 9 1. นายวราพล  ศุภกิจเจริญ
 
1. นายศรายุทธ  ภูถาวร
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ธีระนาวีกุล
2. เด็กชายณัฐพร  เสาร์แก้ว
3. เด็กชายณัฐภณ  พิบูลย์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พรมสิทธิ์
2. นางสาวชฎาพร  ต่างประโคน
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 27 1. นางสาวดวงพร  ลีเลิศวงศ์
2. นายพีรพงศ์  กองศิลป์
3. นางสาวสุนันติยา  พาระนา
 
1. นางสาวนิตย์รดี  จันทนาม
2. นางสาวรุ่งอุทัย  ผลเกิด
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชนสรณ์  เติมขวัญเจริญ
2. เด็กชายศุภกร  ม่วงอยู่
3. เด็กหญิงอธิฏา  กลัดสำเนียง
 
1. นางสาวรุ่งอุทัย  ผลเกิด
2. นางณัฐชานันท์  อภิชากิตติวงศ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดวงพรรณ  ลิเลิศวงศ์
2. นางสาวปาลิดา  เกียรติวงศากุล
3. นางสาวพลอยนภัส  พรพร้อมรุ่ง
 
1. นางสาวนิตย์รดี  จันทนาม
2. นายปิยะมร  โยธานันท์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายวิชิต  หงษ์ยนต์
2. นางสาวสิริกาญจน์  พันลวัฒน์
3. นางสาวอรอนงค์  คงเพชรศักดิ์
 
1. นางสาวนิตย์รดี  จันทนาม
2. นายศุภณัฐ  กาหยี
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภัคพล  สีสังข์
2. เด็กชายเลิศพันธ์  ปานอู
 
1. นายสมชาต  บุญเจือ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายอนาวิน  เมียนเพชร
2. เด็กชายเจฟซอเรนท์  กาญบุตร
 
1. นายสมชาต  บุญเจือ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 50.98 เข้าร่วม 11 1. นายจตุพร  ดีบาง
2. นางสาวปิยวรรณ  ไชยรักษ์
3. นางสาวพรพรรณ  บุญสันสี
4. นางสาวสุกัญญา  วงกาวี
5. นางสาวเพชรรัตน์  อุทธา
 
1. นายอาณัติ  สำเร
2. นายฮารูณ  โสธามาด
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวกมลชนก  จันทร์ประเสริฐ
2. นายกฤษฏา  ทองภู
3. นายกอบกานต์  กรอบเงิน
4. นายกำชัย  ฉิมพินิจ
5. นางสาวจิราภรณ์  ชมรัมย์
6. นายจิรายุทธ  วิสิทธิภักดีกุล
7. นายชิษณุพงษ์  เอกบวรภาค
8. นางสาวดวงพร  กอบมณีรัตน์
9. นางสาวธีราพร  เสริมเตชะถาวร
10. นางสาวนภัสสร  เสน่ห์ดี
11. นางสาวพุทธิมน  ไทยอ่อน
12. นางสาววชิราพร  นันทนีย์
13. นายศิริชัย  ทับประเสริฐ
14. นายศุภกร  เศรษฐภากุล
15. นางสาวออมสิน  อ่อนพุทธา
16. นายอานนท์  สิทธิสาร
17. นายเจริญชัย  กลิ่นเกลื่อนไกล
 
1. นายสุรชัย  เทวบัญชาประเสริฐ
2. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
3. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
4. นายสมคิด  ประสานพิมพ์
5. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.98 เงิน 12 1. เด็กชายทวีวัช  วรรณจันทร์
 
1. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.82 เงิน 12 1. นางสาวชโลธร  ถุงคำแก้ว
 
1. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  สมัครสมาน
2. เด็กชายอมรศักดิ์  สุขกล้า
 
1. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 24 1. นายชนาธิป  บุญเกิด
2. นางสาวณัฐวรรณ  ขวัญคุ้ม
 
1. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกรกนก  กันภัย
2. นางสาวจุฑามาศ  คำแก้ว
3. นางสาวดวงกมล  เหลี่ยมดี
4. นางสาวนนทิยา  พันธ์นาม
5. นางสาวน้ำฝน  แก่นกุล
6. นางสาวมณฑิตา  มุกขุนทด
7. นางสาวมนสิชา  ไทอ่อน
8. นางสาวสุริพร  คำเคน
9. นางสาวอรัญญา  ไขตาแก้ว
10. นางสาวเพ็ญพรรษ  อุดมสุข
 
1. นางพเยาว์  คนยงค์
2. นายรัฐกร  สุขอ้วน
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง 6 1. นายชินวุธ  โทขนาด
2. นางสาวชุติมา  สิงห์พล
3. นายณัฐนนท์  เฮียงบุญ
4. นางสาวทิพวรรณ  โมธรรม
5. นางสาวทิพานัน  นาประโคน
6. นายธราดล  ธรรมธุระ
7. นางสาวพิชชากร  อ่ำสิงห์
8. นางสาวมลธิยา  สมภักดี
9. นางสาวยุพารัตน์  แก่นจันทร์
10. นางสาวรัตติกาล  จันทะคัด
11. นางสาววราภรณ์  สุพอ
12. นายวิชิต  หงษ์ยนต์
13. นางสาววิริยา  วงแหวน
14. นางสาวสุกัญญา  พููลเกิด
15. นายสุธิวา  คำลาย
 
1. นางสาวสมใจ  เพียรมานะกิจ
2. นางสาวขนิษฐา  พุ่มสงวน
3. นายโกศล  เนียมหอม
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงอธิฎา  กลัดสำเนียง
2. เด็กหญิงอภิชญา  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวสมใจ  เพียรมานะกิจ
2. นางสาวขนิษฐา  พุ่มสงวน
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวทัตพิชา  สุขพุ่ม
2. นางสาวมัลชุภา  ฤกษ์ประเสริฐกุล
 
1. นางสาวสมใจ  เพียรมานะกิจ
2. นางสาวขนิษฐา  พุ่มสงวน
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นางสาวสาริตา  แก้วเกตุ
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แซ่โง้ว
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายเจษฎาภรณ์  พุ่มสงวน
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แซ่โง้ว
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิรินันท์  โพธิ์ศิริ
2. เด็กชายอภินันท์  วิ่งเดช
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แซ่โง้ว
2. นายสมคิด  ประสานพิมพ์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 8 1. นายอชิร  ก่อแก้ว
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แซ่โง้ว
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ธีระนาวีกุล
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ชมกลิ่น
3. เด็กหญิงอัจจิมา  แกล้วกล้า
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แซ่โง้ว
2. นายไท  สมบัติวงษ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 16 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทนทาน
 
1. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 9 1. นายตะวัน  บุญบุตร
 
1. นายไท  สมบัติวงษ์
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ศิลามูล
2. เด็กหญิงงามจิต  จำปา
3. เด็กหญิงดารารัตน์  แก้ววรรณา
4. เด็กหญิงธัญวาริน  สุทธิประภาทิพย์
5. เด็กหญิงบัวทิพย์  ดาลัดธรรมกุล
6. เด็กหญิงพรรณวิษา  เทียนบาง
7. เด็กหญิงพีรยา  ภู่พงษ์
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ชาติมนตรี
 
1. นายสมคิด  ประสานพิมพ์
2. นายไท  สมบัติวงษ์
3. นางสาวกนกกาญจน์  แซ่โง้ว
4. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐภณ  พิบูลย์
 
1. นางสาวมุจลินทร์  แสงสุวอ
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 13 1. นางสาวมัลชุภา  ฤกษ์ประเสริฐกุล
 
1. นางสาวศรินยา  หุ่นฉายศรี
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชญาณี  เจริญเวชภักดี
 
1. นางสาวรจนา  วงษ์ดรมา
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 18 1. นางสาวนงนภัส  ศรีสุริยงค์
 
1. นางสาวศรินยา  หุ่นฉายศรี
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 43.33 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจิดาภา  โตอำพันธ์
 
1. นางสาวดวงฤดี  ภูมิภักดิ์์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 15 1. นางสาวสุวิมล  พุ่มศรี
 
1. นางสาวมุจลินทร์  แสงสุวอ
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายพลพัฒน์  สงวนสิริกุล
2. เด็กชายสิริเดช  อยู่ชนะ
 
1. นางสาวรจนา  วงษ์ดรมา
2. นางสาวดวงฤดี  ภูมิภักดิ์์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 20 1. นายกันตินัน  พลอยสุวรรณ
2. นายวีรภัทร  งามโอฬารเลิศ
 
1. นางสาวศรินยา  หุ่นฉายศรี
2. นางสาวมุจลินทร์  แสงสุวอ
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชาลินี  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงสิริขวัญ  เงางาม
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ไชยพาพิมพ์
 
1. นางสาวสมพร  พรประสิทธิ์
2. นายแพง  ชำนิงาน
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฐิดายุ  สนทอง
2. นางสาวณัฐมล  ปิยะวงษ์
3. นางสาวเมธาพร  กาญจนะภาชนะ
 
1. นางสาวสมพร  พรประสิทธิ์
2. นายแพง  ชำนิงาน
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เขตคาม
2. เด็กหญิงจิตรวดี  คำนวนอินทร์
3. เด็กชายวรวุฒิ  อิ่มศิลป์
 
1. นางสาวสมพร  พรประสิทธิ์
2. นายแพง  ชำนิงาน
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวกรองทอง  เนตรสุวรรณ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  ชมสอาด
3. นางสาวขนิษฐา  ประจวบสุข
 
1. นางสาวสมพร  พรประสิทธิ์
2. นายแพง  ชำนิงาน
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนเลิศ  พรรณหาญ
2. เด็กหญิงนาตาชา  ใบตานี
 
1. นางสาวมุจลินทร์  แสงสุวอ
2. นางสาวดวงฤดี  ภูมิภักดิ์
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกันตินัน  พลอยสุวรรณ
 
1. นางสาวมุจลินทร์  แสงสุวอ
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนสรณ์  เติมขวัญเจริญ
2. เด็กชายณัฐพร  เสาร์แก้ว
 
1. นางสาวจริยา  ทศพร
2. นางสาวอนุสรณ์  เด็ดขาด
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 5 1. นายวราพล  ศุภกิจเจริญ
 
1. นางสาวจริยา  ทศพร
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวาตสิน  กองคุณ
 
1. นางสาวธิรมันต์  เจือจันทร์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 4 1. นายไชยยา  สุริยะดี
 
1. นางสาวอนุสรณ์  เด็ดขาด
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 11 1. เด็กชายวัชชิรพงศ์  ผาทอง
2. เด็กหญิงอธิฏา  กลัดสำเนียง
 
1. นายรณชัย  สิงห์คำ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายชยานันท์  บุนนาค
2. เด็กชายอัษฏายุธ  บุตรรินทร์
 
1. นายรณชัย  สิงห์คำ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพลอยนภัส  พรพร้อมรุ่ง
2. นายอชิร  ก่อแก้ว
 
1. นายรณชัย  สิงห์คำ
2. นายจรัส  พงเจริญ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนเลิศ  พรรณหาญ
2. เด็กชายศุภกร  ม่วงอยู่
 
1. นายรณชัย  สิงห์คำ
2. นายจรัส  พงเจริญ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนสรณ์  เติมขวัญเจริญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขำน้อย
 
1. นายรณชัย  สิงห์คำ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ธีระนาวีกุล
2. เด็กชายณัฐภณ  พิบูลย์
 
1. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
2. นายจรัส  พงเจริญ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายกฤษฏา  ทองภู
2. นายศุภกร  เศรษฐภากุล
 
1. นายจรัส  พงเจริญ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายชลเทพ  ปั้นอุดม
2. นายธนัชสัณห์  เทพพรบริสุทธิ์
 
1. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
2. นายจรัส  พงเจริญ
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 43.33 เข้าร่วม 6 1. นายชนาธิป  บุญเกิด
2. นายอนุชา  ซุ่มทองหลาง
 
1. นายจรัส  พงเจริญ
2. นายรณชัย  สิงห์คำ
 
69 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนินธร  ศรีไพพจน์
2. นายณัฐนนท์  จันทร์กระจ่าง
3. นางสาวทิพานัน  นาประโคน
 
1. นายจรัส  พงเจริญ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 1. นายชนินธร  ศรีไพพจน์
2. นายพิทักษ์  ผางจันทะ
 
1. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
2. นายรณชัย  สิงห์คำ
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพิชชากร  อ่ำสิงห์
2. นางสาววิริยา  วงแหวน
3. นายเจษฎาภรณ์  พุ่มสงวน
 
1. นางสาวอาภา  จิตต์มั่นการ
2. นายสมพร  กตะศิลา
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 74.33 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพย์เกษร   ยาหา
2. นางสาววิภาวี  แดงมุกดา
3. นางสาวอริสรา  นันตไชย
 
1. นายนิรุทธ์  น่วมรัศมี
2. นายจรัส  พงเจริญ
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพีรพงศ์  กองศิลป์
2. นางสาวสมิตา  หงษ์ร่อน
3. นางสาวสุพัฒตรา  มาทาจันทึก
4. นางสาวอังศุทร  น้ำจันทร์เจริญ
5. นางสาวเพ็ญนภา  บุญปัญญา
 
1. นางสาวนงนุษย์   บุญเจือ
2. นางสาวอาภา  จิตต์มั่นการ
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวพรพรรณ  บุญสันสี
2. นางสาวรุ้งฤดี  จงใจราม
3. นางสาวสุกัญญา  วงกาวี
 
1. นายไกรวุฒิ  วัฒนเธียร
2. นายสมพร  กตะศิลา
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 7 1. นางสาวญาณัจฉรา  คำงาม
2. นางสาวพนิดา  พึ่งรอด
3. นางสาวรัตติกาล  แสนธนู
 
1. นางสาวอาภา  จิตต์มั่นการ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.67 ทอง 6 1. นางสาวจิราภรณ์  ชมรัมย์
2. นางสาวปิยวรรณ  ไชยรักษ์
3. นางสาวเพชรรัตน์  อุทธา
 
1. นางสาวอาภา  จิตต์มั่นการ
2. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ