สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜โ€™เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 50.98 เข้าร่วม 11 1. นายจตุพร  ดีบาง
2. นางสาวปิยวรรณ  ไชยรักษ์
3. นางสาวพรพรรณ  บุญสันสี
4. นางสาวสุกัญญา  วงกาวี
5. นางสาวเพชรรัตน์  อุทธา
 
1. นายอาณัติ  สำเร
2. นายฮารูณ  โสธามาด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวกมลชนก  จันทร์ประเสริฐ
2. นายกฤษฏา  ทองภู
3. นายกอบกานต์  กรอบเงิน
4. นายกำชัย  ฉิมพินิจ
5. นางสาวจิราภรณ์  ชมรัมย์
6. นายจิรายุทธ  วิสิทธิภักดีกุล
7. นายชิษณุพงษ์  เอกบวรภาค
8. นางสาวดวงพร  กอบมณีรัตน์
9. นางสาวธีราพร  เสริมเตชะถาวร
10. นางสาวนภัสสร  เสน่ห์ดี
11. นางสาวพุทธิมน  ไทยอ่อน
12. นางสาววชิราพร  นันทนีย์
13. นายศิริชัย  ทับประเสริฐ
14. นายศุภกร  เศรษฐภากุล
15. นางสาวออมสิน  อ่อนพุทธา
16. นายอานนท์  สิทธิสาร
17. นายเจริญชัย  กลิ่นเกลื่อนไกล
 
1. นายสุรชัย  เทวบัญชาประเสริฐ
2. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
3. นางสาวนงนุษย์  บุญเจือ
4. นายสมคิด  ประสานพิมพ์
5. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.98 เงิน 12 1. เด็กชายทวีวัช  วรรณจันทร์
 
1. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.82 เงิน 12 1. นางสาวชโลธร  ถุงคำแก้ว
 
1. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  สมัครสมาน
2. เด็กชายอมรศักดิ์  สุขกล้า
 
1. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 24 1. นายชนาธิป  บุญเกิด
2. นางสาวณัฐวรรณ  ขวัญคุ้ม
 
1. นางสวนขวัญ  สกุลช่างอโศก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกรกนก  กันภัย
2. นางสาวจุฑามาศ  คำแก้ว
3. นางสาวดวงกมล  เหลี่ยมดี
4. นางสาวนนทิยา  พันธ์นาม
5. นางสาวน้ำฝน  แก่นกุล
6. นางสาวมณฑิตา  มุกขุนทด
7. นางสาวมนสิชา  ไทอ่อน
8. นางสาวสุริพร  คำเคน
9. นางสาวอรัญญา  ไขตาแก้ว
10. นางสาวเพ็ญพรรษ  อุดมสุข
 
1. นางพเยาว์  คนยงค์
2. นายรัฐกร  สุขอ้วน