สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทิวไผ่งาม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทวีรัชต์  ตรีสุพัฒนศิลป์
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80.25 ทอง 4 1. นางสาวพรชนัน  อาคมสุนทร
 
1. นางขนิษฐา  ลฆุจิตต์พงษ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงมาตา  ซามาน
 
1. นายเมธาวิน  แสงมาศ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.66 ทอง 5 1. นายปริญ  ทรงอัครภัทรา
 
1. นายขนิษฐา  ลฆุจิตต์พงษ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพุธิตา  ดอกพุฒ
 
1. นายเมธาวิน  แสงมาศ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวจิณห์นิภา  วัชรพงศ์
2. นางสาวญดา  อังศุพานิชย์
3. นางสาวรัตติยากร  บุญค้ำชู
4. นายวัทธิกร  รักษ์กิจกุล
5. นายโชคชัย  ฟักกลัด
 
1. นางขนิษฐา  ลฆุจิตต์พงษ์
2. นายประวิทย์  สาลี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเพทาย  มงคลประจักษ์
 
1. นางขนิษฐา  ลฆุจิตต์พงษ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวพุธิตา  ดอกพุฒ
2. นายศุภณัฐ  ขันฑวีระมงคล
 
1. นายธนลักษณ์  ศิรธรรมธร
2. นางขนิษฐา  ลฆุจิตต์พงษ์