สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทิวไผ่งาม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 1. เด็กชายโจนาธาน   เจอร์บี้
 
1. นางกมลวรรณ  งามสอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงศุภิสรา  จิรประยุกต์เลิศ
 
1. นางกมลวรรณ  งามสอาด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 24 1. นางสาวพิจิตราภรณ์  ทิวไผ่งาม
2. นายรชต  แก้วชมภู
 
1. นายมนู  อินทรวิเชียร
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  หลิมวาณิชย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนวนันท์  ตะโกภู่
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนภัสสร  ปีตะเสน
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายชัชวาล  เจียมประสูตร
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นางสาวอภิญญา  สุวรรณภาภรณ์
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศุภิสรา  จิรประยุกต์เลิศ
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงธันยกานต์  ซื่อสัตย์สกุล
 
1. นางนัันทิยา  บุญยืน
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทวีรัชต์  พิศาลนพวงศ์
2. นายภูมิภัทร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายกิตตินันท์  พึ่งเพาะปลูก