สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทิวไผ่งาม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 16 1. นางสาวภิญญดาพัชญ์  อรุณทองสวัสดิ์
 
1. นางชวาลา  ตราชูวณิช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณอาภรณ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  บัวแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 14 1. นายกรรณสูต  วิเศษวรรณธนะ
 
1. นายพรเทพ  เศรษฐทรัพย์ทวี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สัตถาวะโห
2. เด็กหญิงธันยกานต์  ซื่อสัตย์สกุล
3. เด็กหญิงศุภิสรา  จิรประยุกต์เลิศ
 
1. นางสาวสุวิภา  พึ่งตน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 13 1. นายมงคลธานี  จันทะเสน
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55.67 เข้าร่วม 11 1. นายณัฐพงศ์   บูีชัยฮะ
2. นายพชร  ทรงศรีสง่า
 
1. นายชาญณรงค์  ลฆุจิตต์พงษ์