สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทิวไผ่งาม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 1. เด็กชายโจนาธาน   เจอร์บี้
 
1. นางกมลวรรณ  งามสอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 16 1. นางสาวภิญญดาพัชญ์  อรุณทองสวัสดิ์
 
1. นางชวาลา  ตราชูวณิช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงศุภิสรา  จิรประยุกต์เลิศ
 
1. นางกมลวรรณ  งามสอาด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดวงกมล  เทพพิพิธ
 
1. นางกมลวรรณ  งามสอาด
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนวนันท์  ตะโกภู่
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ลัมภเวส
3. เด็กชายอนิรุธ  เกตุเส็ง
 
1. นางกมลวรรณ  งามสอาด
2. นางเรไร  ศรีประเสริฐ
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนนิกานต์  พิศาลกิตติคุณ
2. นางสาวนันทนัช  คารมปราชญ์
3. นางสาวบุณยรัตน์  หมอปาน
 
1. นางชวาลา  ตราชูวณิช
2. นางอุไร  ดาราพันธ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณอาภรณ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  บัวแก้ว
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 14 1. นายกรรณสูต  วิเศษวรรณธนะ
 
1. นายพรเทพ  เศรษฐทรัพย์ทวี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สัตถาวะโห
2. เด็กหญิงธันยกานต์  ซื่อสัตย์สกุล
3. เด็กหญิงศุภิสรา  จิรประยุกต์เลิศ
 
1. นางสาวสุวิภา  พึ่งตน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกรรณสูต  วิเศษวรรธนะ
2. นายชาติยะ  ภาสุกาญจน์
3. นางสาวภิญญดาพัชญ์  อรุณทองสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุวิภา  พึ่งตน
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกวิน  มธุรสพรวัฒนา
2. นายชวัลวิทย์  ภู่อิ่ม
3. นายธนพงษ์  อนันต์ศิริขจร
 
1. นายพรเทพ  เศรษฐทรัพย์ทวี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  สำเภาทอง
2. นายขจรวิทย์  ทองแท่งไทย
3. นางสาวขนิษฐา  มีสุขเจริญดี
4. นายจักรพงษ์  กุลเตชะวณิช
5. นางสาวณัฐริกา  ซุลศักดิ์สกุล
6. นางสาวณิชมน  ไกรฤทธิชัย
7. นางสาวดวงพร  เนตรโพธิ์แก้ว
8. นางสาวทาเนียร์  วุ๊ด
9. นางสาวทิตา  วงษ์วาลย์
10. นายธวัชชัย  พาณิชสุสวัสดิ์
11. นายประกฤษชัย  พิณพิลา
12. นายปริญ  ทรงอัครภัทรา
13. นายปัณณวัฒน์  ชูเชวงวงศ์
14. นางสาวปานฝัน  มังสังข์
15. นางสาวพิชญา  แซ่ตัน
16. นางสาวลินลภัทร  อภิณัฐวิริยะกุล
17. นางสาววิทิตา  จันทร์วิเมเลือง
18. นายเขตโสภณ  สิริโสภา
19. นายเอกวิทย์  หวัง
20. นายโชคชัย  ฟักกลัด
 
1. นายสิทธิกร  การสมเนตร
2. นายธนลักษณ์  ศิรธรรมธร
3. นายมนู  อินทรวิเชียร
4. นางอำไพ  บุญเยื้อน
5. นางสาวอัจฉราภรณ็  หลิมวาณิชย์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 17 1. เด็กชายชนินาถ  อุดมสิน
2. เด็กหญิงวรรณิศา  ปัญญรัศมิชนม์
 
1. นายมนู  อินทรวิเชียร
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  หลิมวาณิชย์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 24 1. นางสาวพิจิตราภรณ์  ทิวไผ่งาม
2. นายรชต  แก้วชมภู
 
1. นายมนู  อินทรวิเชียร
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  หลิมวาณิชย์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนวนันท์  ตะโกภู่
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทวีรัชต์  ตรีสุพัฒนศิลป์
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนภัสสร  ปีตะเสน
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวรัฏฏิการ์  สุขเนตร
 
1. นางนันทิยา  บูญยืน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายชัชวาล  เจียมประสูตร
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นางสาวอภิญญา  สุวรรณภาภรณ์
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศุภิสรา  จิรประยุกต์เลิศ
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 13 1. นายมงคลธานี  จันทะเสน
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายภูชนะ  ซู
2. เด็กชายสาริศ  มังกรแก้ว
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงธันยกานต์  ซื่อสัตย์สกุล
 
1. นางนัันทิยา  บุญยืน
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 13 1. นายนรเสฎฐ์  ฤทธิ์ณรงค์
 
1. นางนัันทิยา  บุญยืน
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายคุณัช  สาโรชวงค์
2. เด็กชายพงศ์ปณต  ชายกุล
3. เด็กชายรัตนสิทธฺ์  หอมทรัพย์
 
1. นายนันทิยา  บุญยืน
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายทวิตถ์  พัฒน์พงษ์
2. นางสาวปติญญา  ไชยวิโรจน์
3. นายสรัล  สังฃ์รอด
 
1. นางนันทิยา  บุญยืน
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายวิชยุตม์  จันทร์แทน
 
1. นายเมธาวิน  แสงมาศ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80.25 ทอง 4 1. นางสาวพรชนัน  อาคมสุนทร
 
1. นางขนิษฐา  ลฆุจิตต์พงษ์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอภิเศก  ชีพทินกรถาวร
 
1. นายเมธาวิน  แสงมาศ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชายชนน  เจนาคม
 
1. นางขนิษฐา  ลฆุจิตต์พงษ์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงมาตา  ซามาน
 
1. นายเมธาวิน  แสงมาศ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.66 ทอง 5 1. นายปริญ  ทรงอัครภัทรา
 
1. นายขนิษฐา  ลฆุจิตต์พงษ์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวินท์  เอี่ยมแก้ว
 
1. นายเมธาวิน  แสงมาศ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพุธิตา  ดอกพุฒ
 
1. นายเมธาวิน  แสงมาศ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงปพิชญา  พลตระกูลวงศ์
2. เด็กหญิงปภาดา  พลตระกูลวงศ์
3. เด็กชายวิษณุ  เปี่ยมศิริ
4. เด็กหญิงศมน  สุทธิวิเศษชัย
5. เด็กชายสิรภัทร  ผ่องสุภาพ
 
1. นายเมธวิน  แสงมาศ
2. นายประวิทย์  สาลี
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวจิณห์นิภา  วัชรพงศ์
2. นางสาวญดา  อังศุพานิชย์
3. นางสาวรัตติยากร  บุญค้ำชู
4. นายวัทธิกร  รักษ์กิจกุล
5. นายโชคชัย  ฟักกลัด
 
1. นางขนิษฐา  ลฆุจิตต์พงษ์
2. นายประวิทย์  สาลี
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเพทาย  มงคลประจักษ์
 
1. นางขนิษฐา  ลฆุจิตต์พงษ์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ว่องชาญกิจ
2. เด็กหญิงธิร  สุธาสัตกุล
 
1. นายธนลักษณ์  ศิรธรรมธร
2. นางขนิษฐา  ลฆุจิตต์พงษ์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวพุธิตา  ดอกพุฒ
2. นายศุภณัฐ  ขันฑวีระมงคล
 
1. นายธนลักษณ์  ศิรธรรมธร
2. นางขนิษฐา  ลฆุจิตต์พงษ์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55.67 เข้าร่วม 11 1. นายณัฐพงศ์   บูีชัยฮะ
2. นายพชร  ทรงศรีสง่า
 
1. นายชาญณรงค์  ลฆุจิตต์พงษ์
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงปภัสรา  ดำรงค์ผล
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ลัมภเวส
 
1. นายอิสระ   พันธุ์โพธิ์ทอง
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรภควันต์  อินทรสุวรรณ์
2. เด็กหญิงศรีธนา  ลิ้มมั่นจริง
 
1. นายอิสระ   พันธุ์โพธิ์ทอง
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววาสนา  แก้วนพรัตน์
2. นางสาวเจียระไน  ศรีชอบธรรม
 
1. นายอิสระ   พันธุ์โพธิ์ทอง
 
45 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชัชณี   เล็กเจริญ
2. นางสาวดวงพร  เนตรโพธิ์แก้ว
3. นายสุฤตฑีน์  นุพงศ์
 
1. นายกิตตินันท์  พึ่งเพาะปลูก
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 18 1. นายจิรภัทร  จงฤกษ์งาม
2. นายฮาวซึ  หยาง
 
1. นายชาญณรงค์  ลฆุจิตต์พงษ์
 
47 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทวีรัชต์  พิศาลนพวงศ์
2. นายภูมิภัทร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายกิตตินันท์  พึ่งเพาะปลูก