สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.67 ทอง 8 1. นายนพเก้า  อ่อนคำ
2. นางสาวเบญจรัตน์  ป้อมหลักทอง
 
1. นางอรพินทร์  เจนจิตศิริ
2. นางสาวกษมา  มาลาแวจันทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.33 ทอง 4 1. นางสาวกฤษณา  เพลียดี
2. นางสาวจันทร์ธิดา  ระบือธรรม
3. นางสาวนภสร  บุญประสม
4. นางสาวพัชราวรรณ  รัชตธัญพงศ์
5. นางสาวภัททิยา  หัตจุมพล
6. นางสาวศิริลักษณ์  บุปผาวาสน์
7. นางสาวสุนิษา  สุทธิประภา
8. นางสาวอรพรรณ  โจว
9. นางสาวอโนชา  ลาขุมเหล็ก
10. นางสาวเบญจรัตน์  ป้อมหลักทอง
 
1. นางอรพินทร์  เจนจิตศิริ
2. นายไชยวัฒน์  อุปครุฑ
3. นางสาวรัตนา  รามสูต
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติยา  เยาวขันธ์
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิสา  วงค์ธรรมมา
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. นายพงศ์พัฒนชาติ  เลิศพิริยะรังสันต์
2. เด็กชายศุภกร  อนุชิตานุกูล
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
2. นางสุดใจ  สาครอร่ามเรือง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  ยศเครือ
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 8 1. นางสาวกมลวรรณ  ลานลอบ
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายชลธาร  พุทธรัตน์
2. เด็กชายพรเจริญ  สว่างอารมณ์
3. เด็กชายลายไทย  ผิวทอง
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
2. นางสุดใจ  สาครอร่ามเรือง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุธาทิพย์  บุญมาก
 
1. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชากร  สถิตพรบรรพต
 
1. นายธวัฒชัย  มากุล
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนาธิศ  ชัยนิวัติ
2. เด็กชายณัฐพล  อยู่เป็นสุข
3. เด็กหญิงนก  ชุ่มสิงห์
4. เด็กชายนภสินธุ์  มานิล
5. เด็กชายนัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
6. เด็กหญิงปนัดดา   ชูสาย
7. เด็กชายราชันย์  ขจรสมบัติ
8. เด็กหญิงสุพัตรา  มาปัน
9. เด็กหญิงอภิญญา  บุญวิเศษ
 
1. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
3. นางสุดใจ  สาครอร่ามเรือง
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายคงทัต  สุขประเสริฐ
2. นางสาวจุฑามาศ  ผสมทรัพย์
3. นายธนา  รักสัตย์มั่น
4. นางสาวบุญสิตา  ศรีสม
5. นายพัชระ  รัตนาเดชาชัย
6. นายศุภากร  สีสันต์
7. นางสาวสิริรัตน์  รัตนศิริวิไลเลิศ
8. นางสาวหฤทัย  ทองน่วม
 
1. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
3. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจามีกร  เรือนคง
2. เด็กหญิงนก  ชุ่มสิงห์
3. เด็กชายนภสินธุ์  มานิล
4. เด็กชายนัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
5. เด็กชายราชันย์  ขจรสมบัติ
6. เด็กหญิงวีรดา  พีชสิงห์
7. เด็กหญิงสุพัตรา  มาปัน
8. เด็กหญิงอภิญญา  บุญวิเศษ
 
1. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
3. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
4. นางสุดใจ  สาครอร่ามเรือง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคีรี  คีรีวัฒน์
2. นายสรวิศ  วัดจินดา
 
1. นายธวัชชัย  ดีรัมย์
2. นางสาวเจียรนัย  โพธิ์ประสิทธิ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนาภา  ไชยดำ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ป้อมลอย
 
1. นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว
2. นายประวิทย์  ดำรงค์ทรัพย์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเอื้อย  เจริญ
 
1. นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 12 1. นายกษิดิศ  ชื่นฤทัยในธรรม
2. นายคุณานนท์  พลอยเสงี่ยมพงษ์
 
1. นายอนุรักษ์  ทองอร่าม
2. นางนวลจันทร์  บัวเชย
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิตยา  ประพล
2. นางสาวสุพรรษา  ไม้หอม
3. นางสาวอาร์ม  อินทอง
 
1. นางนวลจันทร์  บัวเชย
2. นางฉวี  นัยชิต
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.6 ทอง 4 1. เด็กชายศตวรรษ  โตมอญ
2. เด็กชายอดิศักดิ์   สุขศิริ
3. เด็กชายแก้ว  ชัยแสง
 
1. นางขนิษฐา  ธรรมสาคร
2. นางนวลจันทร์  บัวเชย
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพ์พรรณ  สิทธิประชา
2. นางสาวรุจาภา  โตมอญ
3. นางสาวสุกานดา  ใจกล้า
 
1. นางขนิษฐา  ธรรมสาคร
2. นางนวลจันทร์  บัวเชย
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนากานต์  ผลวา
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีประทัย
3. เด็กหญิงสุจิตรา  น้อยอามาตร์
 
1. นางนวลจันทร์  บัวเชย
2. นางฉวี  นัยชิต