สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงณภาดา  ศุขีวิริยะ
 
1. นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.66 เงิน 13 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  บุตรชำนิ
 
1. นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.65 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภูธรรมา
2. เด็กหญิงฐิตาภา  สิทธิมงคล
3. เด็กหญิงดุสิตา  เลี่ยมดวงแข
4. เด็กหญิงธีราพร  ประจงแก้ว
5. เด็กหญิงบุญฑริก  แสงแก้ว
 
1. นางอรพินทร์  เจนจิตศิริ
2. นางพันธ์ทิพย์  เจริญภาค
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.32 เงิน 5 1. นางสาวช่อผกาลักษณ์  ก้อนทอง
2. นางสาวนภาเพ็ญ  สินนาคำ
3. นายภาณุมาศ  ยี่สันเที๊ยะ
4. นายศุภกร  สีสันต์
5. นางสาวอโนชา  ลาขุมเหล็ก
 
1. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
2. นางสาวมณีรัตน์  ใจสงัด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรภัทร  สิทธิมาลิค
2. นายนรมนธ์  นามอิน
3. นางสาวปราวตรี  ชายทะเล
4. นายสหรัฐ  หอมนวล
5. นางสาวโชติรส  อ้นรำพึง
 
1. นางสาวมนตรี  เฉกเพลงพิน
2. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวกัญญารัตน์  มันลาภ
2. นายคงเกษม  ขัวขินี
3. เด็กหญิงจ้อย  ไกล่วงศ์
4. นายชนินทร์ภัค  ไชยรัชฎ์
5. นางสาวชลิดา  ยิ่งแย้ม
6. นางสาวฐิติกาญจน์  พิมพ์รักษ์
7. เด็กหญิงดวงจันทร์  นายจันทร์
8. นายธนากร  แก้วดวงเล็ก
9. นางสาวนภาเพ็ญ  สินนาคำ
10. เด็กหญิงนันทิชา  นาสมปอง
11. นางสาวนิรมล  เขียวประสงค์
12. นางสาวนุชจนาถ  พันธ์แตง
13. เด็กหญิงน้องนุช  ภูมิทองกุล
14. นางสาวพิมพ์  ปิ่นทำ
15. นายภานุมาศ  ยี่สันเทียะ
16. เด็กหญิงรักษ์สุดา  คำสอน
17. เด็กหญิงราตรี  ใจมั่น
18. นางสาววชิรา  เรืองจุ้ย
19. นางสาวสุนิษา  ไชยพานิชย์
20. นางสาวอนิสา  ขลุ่ยดี
 
1. นางสาวกษมา  มาลาแวจันทร์
2. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
3. นางสาวมนตรี  เฉกเพลงพิน
4. นางสาวมณีรัตน์  ใจสงัด
5. นางอรพินทร์  เจนจิตศิริ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.81 เงิน 21 1. นางสาวภัททิยา  หัตจุมพล
 
1. นายไชยวัฒน์  อุปครุฑ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวพรพิมล  พึ่งทัต
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นายแก้ว  ติ๊บคำ
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวปาริชาติ  เจตบุตร
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวจุฑาทิพย์  โยธานันท์
2. นายธนากร  แก้วดวงเล็ก
3. นางสาวสุดารัตน์  สุขแก้ว
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
2. นางสุดใจ  สาครอร่ามเรือง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน 15 1. นางสาวนภาเพ็ญ  สินนาคำ
 
1. นายธวัฒชัย  มากุล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวช่อผกาลักษณ์  ก้อนทอง
 
1. นายทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.33 เงิน 10 1. นางสาวช่อผกาลักษ์  ก้อนทอง
 
1. นายธวัฒชัย  มากุล
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 78.33 เงิน 4 1. นางสาวกชพร  บุญเยี่ยม
2. นางสาวจุฑามาศ  ผสมทรัพย์
3. นายธนา  รักสัตย์มั่น
4. นางสาวปวีณา  เปี่ยมสมบูรณ์
5. นางสาวภัครภร  บุญหลง
6. นางสาววิทิตา  อุดมฉวี
7. นางสาวสิริรัตน์  รัตนศิริวิไลเลิศ
8. นางสาวหฤทัย  ทองน่วม
9. นางสาวอธิกาญณ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
3. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
4. นางสุดใจ  สาครอร่ามเรือง
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทัศนัย  บุญรักษา
2. นายนรมนธ์  นามอิน
3. นายมณเฑียณ  ดำขำ
4. นายรวิวัฒน์  เนตรอำไพ
5. เด็กชายสุทธิวัชธิ์  งามศักดิ์
 
1. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 13 1. เด็กชายนเรศ  ศรีบุญ
 
1. นางสาวสมฤดี  จิตรีวาสน์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินตนา  วิบูลย์เชื้อ
 
1. นางสาวอริสรา  ชินตะวัน
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัญชนา  ห้อยมาลา
 
1. นางสาวอริสรา  ชินตะวัน
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 17 1. เด็กชายวรสิทธิ  โอวาทปฏิมากร
2. เด็กชายสุกัณฑ์  พวงอินทร์
 
1. นางนวลจันทร์  บัวเชย
2. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 12 1. นายธนสิทธิ์  เตาวโรดม
2. นายปิยณัฐ   พุ่มไสว
 
1. นางนวลจันทร์  บัวเชย
2. นายกัปนาท  หนุมาศ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกษิดิศ  ชื่นฤทัยในธรรม
2. นายพุทธพงศ์  ภูคงนำ
 
1. นายอนุรักษ์  ทองอร่าม
2. นางนวลจันทร์  บัวเชย
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  นายจันทร์
2. นางสาวพิมพ์  ปินทำ
3. เด็กหญิงสุทธาวัลย์  ถมยาวิทย์
 
1. นางนวลจันทร์  บัวเชย
2. นายฉวี  นัยชิต
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 72.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  นาหนองแก้ว
2. เด็กหญิงทัตพิชา  ศิริธรรมมา
3. นางสาวโบว์  โซ่เงิน
 
1. นางนวลจันทร์  บัวเชย
2. นางฉวี  นัยชิต