สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวหทัยภัทร  รักษากลิ่น
 
1. นางวาสนา  รอดขวัญ
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  นายจันทร์
2. นายนันทิพัฒน์  ปาโสรักษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์  ปีนทำ
 
1. นายประวิทย์  ดำรงค์ทรัพย์
2. นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 1. นายคุณานนต์  สมคำ
2. นายปิยะ   พึ่งประภา
3. นายผไท  เทพแก้ว
 
1. นางสาวเมธ์วดี  กาญจนสรวง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 12 1. นางสาวนภาเพ็ญ  สินนาคำ
2. นางสาวบุญสิตา  ศรีสม
3. นายวัชรพงษ์  ปีกสันเทียะ
 
1. นางสาวพิชามญฐ์  แซ่จั่น
2. นายจีระเดช  บัวดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรพงษ์  เพียรเกาะ
2. เด็กชายพงศ์พัฒนชาติ  เลิศพิริยะรังสันต์
 
1. นางสาวชุติมา  วสนาท
2. นายธีรวุธ  รุณแสง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ป่ายปาน
2. เด็กหญิงปรารถนา  อุทัยเลี้ยง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ป้อมลอย
4. เด็กหญิงสุวัจนี  ยิ้มอยู่
5. เด็กชายเจษฎาชัย  ขาวเป็นใย
 
1. นางทัศนีย์  คงบุญโสด
2. นางอารยา  พงษ์พิทักษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 66.65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณรักษ์
 
1. นายไชยวัฒน์  อุปครุฑ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงปนัดดา  ชูสาย
2. เด็กชายเพิ่มพร  สระพรม
 
1. นางอรพินทร์  เจนจิตศิริ
2. นางสาวมนตรี  เฉกเพลงพิน
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรุ่งสุริยา  ศุกเปีย
2. นางสาวอัญชลี  เปรมประมูล
 
1. นางสาวสรัลลักษณ์  วิชิตถาวรชัย
2. นายรชฎ  ลัฐิกา
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นายคีรี  คีรีวัฒน์
2. นายชญานนท์  มะโนมัย
 
1. นายรชฎ  ลัฐิกา
2. นางสาวสรัลลักษณ์  วิชิตถาวรชัย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณฤมล  บุญธรรม
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นางสาวธัณย์จิรา  สีหเดชชัยวงษ์
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงศศิธร  ชูรอดภัย
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายกฤตวัฒน์  ปัญญากิตติวัฒน์
 
1. นายทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 6 1. นายกฤตวัฒน์  ปัญญากิตติวัฒน์
 
1. นายทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 16 1. นางสาวอโนชา  ลาขมเหล็ก
 
1. นายทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 18 1. นางสาวณิชยา  อนันตคำนึง
 
1. นางสาวสมฤดี  จิตรีวาสน์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงประภัสสร  ดิษฐประพัต
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  เจริญพงศ์สุขทวี
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ฉิมวงศ์
4. เด็กหญิงสุบงกชทิพย์   ปรีชาปรัชญาพร
5. เด็กชายเอกลักษณ์  นามวงศ์
 
1. Mrs.Maria Fe  Cassenas
2. นางกาญจนา  สระศรีทอง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐพล  ขุ่นศรี
2. นายโสภณ  เชื้อมอญ
 
1. นางนวลจันทร์  บัวเชย
2. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 17 1. นายกษิดิศ  ชื่นฤทัยในธรรม
2. นายพุทธพงศ์  ภูคงนำ
 
1. นายอนุรักษ์  ทองอร่าม
2. นางนวลจันทร์  บัวเชย