สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงนลินี  ดาวฤกษ์
 
1. นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายกุ้ง  ศรีหาราช
 
1. นางนิรมล  พงษ์เกษม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชราภรณ์  อัมภรัตน์
2. นางสาวสุพิชฌาย์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว
2. นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปิติ
 
1. นางสาวนงนุช  นิธิโชติยานันท์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 21 1. นายปิยะ  พึ่งประภา
 
1. นางสาวนงนุช  นิธิโชติยานันท์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ทั่งเกษม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  รุ่งเรือง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 7 1. นางสาววิชชุฎา  ดวงมาลา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  รุ่งเรือง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณุตตรา  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงวศินี  แจ่มใส
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แสงชัย
 
1. นางสาวชุติมา  วสนาท
2. นายธีรวุธ  รุณแสง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 15 1. นายฐิติวัฒน์  นาคโต
2. นางสาวมุกรัตนา  รอดโพธิ์ทอง
3. นายสรวิส  วัดจินดา
 
1. นางอัจฉรา  ธุวัชชัย
2. นายมนตรี  มะลิกุล
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจิณณพัต  จุลกะ
2. เด็กชายศุภกร  อนุชิตานุกูล
3. เด็กหญิงอภิชญา  รอดเจริญ
 
1. นางสาวชุติมา  วสนาท
2. นายธีรวุธ  รุณแสง
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณัฐนันท์  ระเริญรัมย์
2. นางสาวปาริชาติ  เจตบุตร
3. นางสาวเกศสุดา  ดีสว่าง
 
1. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
2. นางสาวบุญญารัตน์  บุตรทา
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชรพงษ์  ปีกสันเทียะ
2. นางสาวอโนชา  ลาขุมเหล็ก
 
1. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
2. นางสาวบุญญารัตน์  บุตรทา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิตาพร  พิมพ์แดง
2. นางสาวณหทัย  นุตาลัย
3. นางสาวนภสร  บุญประสม
4. นางสาวนวพร  ขาวเป็นใย
5. นางสาวเบญจรัตน์  ป้อมหลักทอง
 
1. นางอารยา  พงษ์พิทักษ์
2. นางทัศนีย์  คงบุญโสด
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณรักษ์
2. เด็กชายกรรชัย  เขตร์วิทย์
3. เด็กชายกฤษฎา  นุชโยธิน
4. เด็กชายกุ้ง  ศรีหราช
5. เด็กชายจตุรวิทย์  ศรีภูมิ
6. เด็กหญิงชลธิชา  พุทธานุวัตน์
7. เด็กชายชัยยง  กุลสุวรรณ
8. เด็กชายณพสิทธิ์  สังข์นวล
9. เด็กหญิงดารารัตน์  ขุนพิบูลย์
10. เด็กชายธนนท์  พบพิทักษ์
11. เด็กชายนฤดล  รักแฝง
12. เด็กหญิงบุสรินทร์  รักษากลิ่น
13. เด็กชายวชรินทร์  แซ่เจียม
14. เด็กชายสุทธินัย  อาจประโคน
15. เด็กชายสุทัศน์  ศรทัตต์
16. เด็กชายสุรศักดิ์  จำลอกราษฏร์
17. เด็กชายอทิชา  สุขศรี
18. เด็กชายอนันท์  ทองใบ
19. เด็กชายอนุภัทร์  ศรีวิมล
20. เด็กชายอัมรินทร์  หาญณรงค์
 
1. นายไชยวัฒน์  อุปครุฑ
2. นางสาวมนตรี  เฉกเพลงพิน
3. นางสาวกษมา  มาลาแวจันทร์
4. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
5. นางอรพินทร์  เจนจิตศิริ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปราถนา  อุทัยเลี้ยง
 
1. นายทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 30.66 เข้าร่วม 9 1. นายกฤตวัฒน์  ปัญญากิตติวัฒน์
 
1. นายธวัฒชัย  มากุล
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภัคชัย  อนันธนานฤภร
 
1. นางวิไล  ตันตินิรนาท
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 14 1. นายนพเก้า  อ่อนคำ
 
1. นางวิไล  ตันตินิรนาท
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 39.08 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  เทียนขวัญ
 
1. นางสาวศรีประไพ  ลีลาขจรจิต
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 51.5 เข้าร่วม 16 1. นายวันชนะ  เนียมแสง
 
1. นางสาวเจียรนัย  โพธิ์ประสิทธิ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 8 1. นายธีรภัทร  สิทธิมาลิค
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  ธรรมสาลี
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงณภาดา  ศุขีวิริยะ
2. เด็กหญิงธนาภา  ไชยคำ
 
1. นายธวัชชัย  ดีรัมย์
2. นางสาวเจียรนัย  โพธิ์ประสิทธิ์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายคงทัต  สุขประเสริฐ
2. นางสาวช่อผกาลักษณ์  ก้อนทอง
3. นางสาวฐิตาพร  เฟื่องฟู
4. นางสาวนภาเพ็ญ  สินนาคำ
5. นางสาวพรพิมล  พึ่งทัต
6. นายระพีพัฒน์  ศิริวัฒน์
7. นางสาววรรณวิสา  ปราไชย
8. นายวัชรพงษ์  ปีกสันเทียะ
9. นางสาวศศิวิมล  สุริถี
10. นางสาวอโนชา  ลาขุมเหล็ก
 
1. นายธีรวุธ  รุณแสง
2. นางสาวมนตรี  เฉกเพลงพิน
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ประกิตติกุล
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  วงษ์มั่น
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ขมประเสริฐ
 
1. นางสาวอารยา  บัววัฒน์
2. นางนิรมล  พงษ์เกษม
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นายธนัช  สีลา
2. นายสุชาดา  เจริญศิริ
3. นางสาวสุชานรี  รัศมี
 
1. นางสาวอารยา  บัววัฒน์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันต์กมล  สวนสุวรรณ
2. เด็กหญิงปริดา  ฤทธิ์บรรจง
 
1. นางสาวชัชรินทร์  กงเพชร
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 1. นายอภิสิทธิ์  เข็มเพ็ชร์
 
1. นางสาวชัชรินทร์  กงเพชร
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกรพงษ์  เพียรเกาะ
2. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  เพ็ชร์ประเสริฐ
 
1. นางนวลจันทร์  บัวเชย
2. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 28 1. นายธนพล  ทองคำ
2. นายสวัฒน์ชัย  ตรงดี
 
1. นางนวลจันทร์  บัวเชย
2. นายกัปนาท  หนุมาศ