สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜โ€™เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.65 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภูธรรมา
2. เด็กหญิงฐิตาภา  สิทธิมงคล
3. เด็กหญิงดุสิตา  เลี่ยมดวงแข
4. เด็กหญิงธีราพร  ประจงแก้ว
5. เด็กหญิงบุญฑริก  แสงแก้ว
 
1. นางอรพินทร์  เจนจิตศิริ
2. นางพันธ์ทิพย์  เจริญภาค
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.32 เงิน 5 1. นางสาวช่อผกาลักษณ์  ก้อนทอง
2. นางสาวนภาเพ็ญ  สินนาคำ
3. นายภาณุมาศ  ยี่สันเที๊ยะ
4. นายศุภกร  สีสันต์
5. นางสาวอโนชา  ลาขุมเหล็ก
 
1. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
2. นางสาวมณีรัตน์  ใจสงัด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ป่ายปาน
2. เด็กหญิงปรารถนา  อุทัยเลี้ยง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ป้อมลอย
4. เด็กหญิงสุวัจนี  ยิ้มอยู่
5. เด็กชายเจษฎาชัย  ขาวเป็นใย
 
1. นางทัศนีย์  คงบุญโสด
2. นางอารยา  พงษ์พิทักษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิตาพร  พิมพ์แดง
2. นางสาวณหทัย  นุตาลัย
3. นางสาวนภสร  บุญประสม
4. นางสาวนวพร  ขาวเป็นใย
5. นางสาวเบญจรัตน์  ป้อมหลักทอง
 
1. นางอารยา  พงษ์พิทักษ์
2. นางทัศนีย์  คงบุญโสด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรภัทร  สิทธิมาลิค
2. นายนรมนธ์  นามอิน
3. นางสาวปราวตรี  ชายทะเล
4. นายสหรัฐ  หอมนวล
5. นางสาวโชติรส  อ้นรำพึง
 
1. นางสาวมนตรี  เฉกเพลงพิน
2. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวกัญญารัตน์  มันลาภ
2. นายคงเกษม  ขัวขินี
3. เด็กหญิงจ้อย  ไกล่วงศ์
4. นายชนินทร์ภัค  ไชยรัชฎ์
5. นางสาวชลิดา  ยิ่งแย้ม
6. นางสาวฐิติกาญจน์  พิมพ์รักษ์
7. เด็กหญิงดวงจันทร์  นายจันทร์
8. นายธนากร  แก้วดวงเล็ก
9. นางสาวนภาเพ็ญ  สินนาคำ
10. เด็กหญิงนันทิชา  นาสมปอง
11. นางสาวนิรมล  เขียวประสงค์
12. นางสาวนุชจนาถ  พันธ์แตง
13. เด็กหญิงน้องนุช  ภูมิทองกุล
14. นางสาวพิมพ์  ปิ่นทำ
15. นายภานุมาศ  ยี่สันเทียะ
16. เด็กหญิงรักษ์สุดา  คำสอน
17. เด็กหญิงราตรี  ใจมั่น
18. นางสาววชิรา  เรืองจุ้ย
19. นางสาวสุนิษา  ไชยพานิชย์
20. นางสาวอนิสา  ขลุ่ยดี
 
1. นางสาวกษมา  มาลาแวจันทร์
2. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
3. นางสาวมนตรี  เฉกเพลงพิน
4. นางสาวมณีรัตน์  ใจสงัด
5. นางอรพินทร์  เจนจิตศิริ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณรักษ์
2. เด็กชายกรรชัย  เขตร์วิทย์
3. เด็กชายกฤษฎา  นุชโยธิน
4. เด็กชายกุ้ง  ศรีหราช
5. เด็กชายจตุรวิทย์  ศรีภูมิ
6. เด็กหญิงชลธิชา  พุทธานุวัตน์
7. เด็กชายชัยยง  กุลสุวรรณ
8. เด็กชายณพสิทธิ์  สังข์นวล
9. เด็กหญิงดารารัตน์  ขุนพิบูลย์
10. เด็กชายธนนท์  พบพิทักษ์
11. เด็กชายนฤดล  รักแฝง
12. เด็กหญิงบุสรินทร์  รักษากลิ่น
13. เด็กชายวชรินทร์  แซ่เจียม
14. เด็กชายสุทธินัย  อาจประโคน
15. เด็กชายสุทัศน์  ศรทัตต์
16. เด็กชายสุรศักดิ์  จำลอกราษฏร์
17. เด็กชายอทิชา  สุขศรี
18. เด็กชายอนันท์  ทองใบ
19. เด็กชายอนุภัทร์  ศรีวิมล
20. เด็กชายอัมรินทร์  หาญณรงค์
 
1. นายไชยวัฒน์  อุปครุฑ
2. นางสาวมนตรี  เฉกเพลงพิน
3. นางสาวกษมา  มาลาแวจันทร์
4. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
5. นางอรพินทร์  เจนจิตศิริ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 66.65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณรักษ์
 
1. นายไชยวัฒน์  อุปครุฑ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.81 เงิน 21 1. นางสาวภัททิยา  หัตจุมพล
 
1. นายไชยวัฒน์  อุปครุฑ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงปนัดดา  ชูสาย
2. เด็กชายเพิ่มพร  สระพรม
 
1. นางอรพินทร์  เจนจิตศิริ
2. นางสาวมนตรี  เฉกเพลงพิน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.67 ทอง 8 1. นายนพเก้า  อ่อนคำ
2. นางสาวเบญจรัตน์  ป้อมหลักทอง
 
1. นางอรพินทร์  เจนจิตศิริ
2. นางสาวกษมา  มาลาแวจันทร์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.33 ทอง 4 1. นางสาวกฤษณา  เพลียดี
2. นางสาวจันทร์ธิดา  ระบือธรรม
3. นางสาวนภสร  บุญประสม
4. นางสาวพัชราวรรณ  รัชตธัญพงศ์
5. นางสาวภัททิยา  หัตจุมพล
6. นางสาวศิริลักษณ์  บุปผาวาสน์
7. นางสาวสุนิษา  สุทธิประภา
8. นางสาวอรพรรณ  โจว
9. นางสาวอโนชา  ลาขุมเหล็ก
10. นางสาวเบญจรัตน์  ป้อมหลักทอง
 
1. นางอรพินทร์  เจนจิตศิริ
2. นายไชยวัฒน์  อุปครุฑ
3. นางสาวรัตนา  รามสูต