สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.16 ทอง 6 1. นางสาวณัฐสิรีย์  คงวิโรจน์
2. นางสาวพรวดี  สายเบาะ
3. นางสาวอารดา  บรรลือหาญ
 
1. นางสาวอุษา  ตามประวัติ
2. นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา  จิตตโอวาท
2. เด็กหญิงศิริประภา  วงษ์สา
3. เด็กหญิงสุชานาถ  จันโต
 
1. นางสาวนุชนาฏ  บุญศรี
2. นางสาววรรณวิภา  ภู่มาก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.65 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริประภา  วงษ์สา
 
1. นางศศิมา  สุทธิอาคาร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.96 ทอง 4 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เหมือดขุนทด
 
1. นายอิทธิศักดิ์  พรมภักดิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 17 1. นายกฤตัชญ์  พรหมคง
2. นางสาวภิญญกาญจน์  เกิดสวัสดิ์
 
1. นางสาววรพร  หนูเสริม
2. นางสาวจารุพร  เจริญสุข
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  มาสว่าง
 
1. นางสาวลีลาวดี  อยู่รุ่ง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐฐาวดี  พึ่งนุ่ม
 
1. นางสาวปานจันทร์  ปล้องทอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกนาถ  ใยเทศ
2. เด็กหญิงกมลพร  บุญใหญ่เอก
3. เด็กหญิงกรวินทร์  ศรีอยู่ยงค์
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีคล้าย
5. เด็กชายกันตินันท์  สุดดี
6. เด็กหญิงกิตติยา  จันทร์ผา
7. นางสาวกุสุมา  เทพสัมฤทธิ์พร
8. เด็กหญิงจิราพร  เดือนทอง
9. นางสาวจิราพร  ผุยคำสิงห์
10. นางสาวจีรพัชร  สามล
11. เด็กชายฐิติพันธุ์  ศรีทะฐรางกูล
12. เด็กชายณัฐกิตติ์  นิ่มแก้ว
13. เด็กชายณัฐดนัย  จูมทอง
14. เด็กหญิงณัฐริณี  ไชยถา
15. เด็กหญิงดวงใจ  สิงหเสนี
16. นายทองเอก  ศรีวัชรินทร์
17. เด็กหญิงทักษพร  ดากาวงศ์
18. นางสาวทิพย์กวิน  ยังวัฒนา
19. นางสาวทิพวรรณ  คำศรี
20. เด็กชายธนพล  อมรเวช
21. เด็กชายธนวรรธน์  เทียมเอี่ยม
22. เด็กชายธนารัตน์  ฤกษ์เสือ
23. เด็กหญิงธนิศรา  ศรพรมมาศ
24. นายธนโชติ  แผ่ผล
25. เด็กหญิงธีรรัตน์  ไชยปัญโญ
26. เด็กชายนนท์ธวัฒน์  คำภูษา
27. นายนภัทร  แจ่มใส
28. เด็กหญิงนภัสสร  วงษ์ขวัญเมือง
29. นายปฏิญญา  อรรถประดิษฐ์
30. นายพงศธร  แซ่ลี้
31. เด็กชายพนิตนัน  วชิรวานิชย์
32. นายพิชญะ  ก้อนแก้ว
33. เด็กหญิงพิชญาภัค  เทพกัน
34. นางสาวพิชญาภา  จินดาสมุทร์
35. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  รอดเกษี
36. นายศักดิ์สิทธิ์  ปิยสุภรสกุล
37. เด็กหญิงอทิตยา  ผ่องโอภาส
38. นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์ขี
39. เด็กชายอารัก  ฤกษิ์พจนีย์
40. เด็กหญิงใบเฟิน  ชมดารา
 
1. นายบดินทร์  เหมือนแป
2. นางสาวปานจันทร์  ปล้องทอง
3. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
4. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
5. นางสาวลีลาวดี  อยู่รุ่ง
6. นางสาวพิชญา  ตริสกุล
7. นางสาวปานทิพย์  ปานเกิดผล
8. นายณรงค์  กลิ่นอ่อน
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรพล  ลิมปนเวทยานนท์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดอนไธสง
 
1. นางสาวสุวรรณา  มานพ
2. นายอังคาร  คู่กระโทก
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ปานทองคำ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุดสาวงษ์
 
1. นางสาวสุวรรณา  มานพ
2. นางสรินทร์รัชต์  เกตุขาว
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นายภาสพล  จันทร์ศรีสุริยวงศ์
2. นางสาววรากร  ศรีม่วง
 
1. นายอังคาร  คู่กระโทก
2. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรณัฐ  สุภาพร
2. เด็กหญิงภคพร  อุดมโชคภิญโญ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พรหมเสน
 
1. นางสาวพิชญา  ตริสกุล
2. นางนิตยา  กฤทศิลป์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรียาลักษณ์  มีพานิชย์
2. นางสาวพัชราภา  กฤษณะการะเกตุ
3. นางสาวพัชรินทร์  ต๊ะสุ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง
2. นางสาวพิชญา  ตริสกุล