สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีคล้าย
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ประโคม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.33 เงิน 16 1. นางสาวจันทร์ทิรา  รอดผัน
 
1. นางสาวอุษา  ตามประวัติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พันธ์ผึ้ง
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นายภาณุพันธ์  ปานแตง
 
1. นางสาวอุษา  ตามประวัติ
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  คล้ายมาก
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  กลางสุข
3. เด็กหญิงวริศรา  จิตตโอวาท
 
1. นางสาวอุษา  ตามประวัติ
2. นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  ศศินมานพ
2. นายภัทรพงศ์  กลิ่นอ่อน
3. นายเมธาสิทธิ์  สีหะธรางกูร
 
1. นางสาวนุชนาฏ  บุญศรี
2. นางสาววรรณวิภา  ภู่มาก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงสุธาลินี  รัตนจันทา
2. เด็กชายโยธวัฒน์  แพงแสง
 
1. นางศศิมา  สุทธิอาคาร
2. นายอิทธิศักดิ์  พรมภักดิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 76.66 เงิน 7 1. นางสาวกวาง  แก้วพานิช
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ศิริสม
3. เด็กหญิงชลิดา  เยาว์ธานี
4. นางสาวชุติมา  กางการ
5. เด็กหญิงนภัสสร  วงษ์ขวัญเมือง
6. เด็กชายปฏิภาณ  มามาก
7. นางสาวปรียาลักษณ์  มีพานิชย์
8. นางสาวปาริชาติ  ทองคำ
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ผ่องโอภาส
10. นางสาวเจนจิรา  กันชัยเทพ
 
1. พระครูวสันต์  อินแจ้
2. นายสุพล  แสงอุ่น
3. นายอิทธิศักดิ์  พรมภักดิ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายภัทรพล  จิตสุภ
2. เด็กชายสุเมธ  ศรีทอง
 
1. นางสาวพรทิพย์พา  ผู่ผลวัฒนากร
2. นางพูนทรัพย์  ภูขาว
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายภาณุพันธ์  ปานแตง
2. นายอภิสิทธิ์  วังทอง
 
1. นางสาวพรทิพย์พา  ผู่ผลวัฒนากร
2. นางสาวศุภาณี  พรทอง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายสิริวัฒน์  วัชระมานนท์
 
1. นางสาวลีลาวดี  อยู่รุ่ง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 18 1. นายธนวิทย์  เจ้ากลดี
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นางสาวเจนจิรา  กันชัยเทพ
 
1. นางสาวกีรตยา  เนียมขำ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 15 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  วงศาลา
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  เพ็ญวิจิตร
 
1. นางสาววัชราภรณ์  วังมนตรี
2. นายอังคาร  คู่กระโทก
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 14 1. นายสิรธีร์  อุ่นประดิษฐ์
2. นางสาวเจนจิรา  บุญถึง
 
1. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
2. นายสันต์ชัย  รุ่งรัศมีสกุล
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 76.33 เงิน 5 1. นายธนโชติ  แผ่ผล
2. นายวีระพงษ์  ดียิ่ง
 
1. นายสันต์ชัย  รุ่งรัศมีสกุล
2. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์