สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสกลสุภา  เวชวิริยพาณิชย์
 
1. นางชุติมาดี  ทิมตระกูล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ศรีอยู่ยงค์
2. เด็กชายภัทรพล  จิตรสุก
3. เด็กชายสุเมธ  ศรีทอง
 
1. นางกรรณิการ์  เกษทอง
2. นางสาวศุภาณี  พรทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 6 1. นายธนโชติ  แผ่ผล
2. นายนครินทร์  กำภูพงษ์
3. นางสาวบุษยา  รุณจำรัส
4. นางสาวพัชรินทร์  ต๊ะสุ
5. นายอภิเดช  คำสุดที
 
1. นายอิทธิศักดิ์  พรมภักดิ์
2. นางสาววรรณพร  ฉิมกรด
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงณิชากร  เมืองพิน
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายกฤษฎา  วิเศษวงษา
 
1. นางสาวลีลาวดี  อยู่รุ่ง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 64.25 ทองแดง 11 1. นายอรรถพล  พันเงิน
 
1. นางธนานิช  บุญศรีสมฤทธิ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61.67 ทองแดง 8 1. นายศุภกร  บุญจิตธรรม
2. นายอภิวัฒน์  ญาณพิทักษ์
 
1. นายสันต์ชัย  รุ่งรัศมีสกุล
2. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายธนพล  อุดมโชคภิญโญ
2. นายวรชัย  เรียกศิริ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  วังมนตรี
2. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์