สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 20 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เหมือดขุนทด
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 5 1. นางสาววริศรา  วราฤทธิ์
2. นายสงกรานต์  มหากาฬ
 
1. นางสาวอุษา  ตามประวัติ
2. นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเปรมิกา  นกยอด
 
1. นางสาวทิวาพร  อมรสุรกานต์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 26 1. นายอรรถพล  พันเงิน
 
1. นายธนพงศ์  ต่วนชะเอม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงแพรวา  สาลีสังข์
 
1. นางสาวทิวาพร  อมรสุรกานต์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 17 1. นายสัจจธรรม  เกษสุภะ
 
1. นายธนพงศ์  ต่วนชะเอม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 41.33 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุชานาถ  จันโต
 
1. นางธนานิช  บุญศรีสมฤทธิ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสกลสุภา  เวชวิริยพาณิชย์
 
1. นางสาวศิรินภา  มางาม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 12 1. นางสาวณัฏฐ์ฤทัย  ตวงสิทธินันท์
 
1. นางสาวศิรินภา  มางาม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 31.17 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายนันทภพ  ดวงสุวรรณ
 
1. นายสถาพร  ศรศิลป์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 17 1. นางสาวณัฏฐ์ฤทัย  ตวงสิทธินันท์
2. นางสาวพิมลวรรณ  แก่นจำปา
 
1. นางสาวศิรินภา  มางาม
2. นางสาวแสงสุรีย์  แสงพลอย
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชนาภา  จันโต
2. นางสาวณัฐชนก  จุ้ยประเสริฐ
3. นางสาวณัฐนีย์  เทียมกลิ่น
4. นางสาวณัฐสิรีย์  คงวิโรจน์
5. นางสาวธัญวรัตน์  รอดทิม
6. นายสันติ  นกยอด
7. นายอภิเดช  คำสุดที
8. นายอรรถพล  พันเงิน
9. นางสาวเจนจิรา  ดวงจันทร์
10. นายเนรมิต  สุขแสวง
 
1. นายอิทธิศักดิ์  พรมภักดิ์
2. นางศศิมา  สุทธิอาคาร
3. นายสุพล  แสงอุ่น
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกรรณิกา  มากแพทย์
2. นายนครินทร์  กำภูพงษ์
 
1. นายสันต์ชัย  รุ่งรัศมีสกุล
2. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์