สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสกลสุภา  เวชวิริยพาณิชย์
 
1. นางชุติมาดี  ทิมตระกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 20 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เหมือดขุนทด
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีคล้าย
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ประโคม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.33 เงิน 16 1. นางสาวจันทร์ทิรา  รอดผัน
 
1. นางสาวอุษา  ตามประวัติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พันธ์ผึ้ง
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ทองคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นายภาณุพันธ์  ปานแตง
 
1. นางสาวอุษา  ตามประวัติ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  คล้ายมาก
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  กลางสุข
3. เด็กหญิงวริศรา  จิตตโอวาท
 
1. นางสาวอุษา  ตามประวัติ
2. นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.16 ทอง 6 1. นางสาวณัฐสิรีย์  คงวิโรจน์
2. นางสาวพรวดี  สายเบาะ
3. นางสาวอารดา  บรรลือหาญ
 
1. นางสาวอุษา  ตามประวัติ
2. นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสโรชา  สิมาลัย
2. เด็กชายโยธวัฒน์  แพงแสง
 
1. นางสาวอุษา  ตามประวัติ
2. นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 5 1. นางสาววริศรา  วราฤทธิ์
2. นายสงกรานต์  มหากาฬ
 
1. นางสาวอุษา  ตามประวัติ
2. นางสาวจีรวรรณ์  เข็มกลัด
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเปรมิกา  นกยอด
 
1. นางสาวทิวาพร  อมรสุรกานต์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 26 1. นายอรรถพล  พันเงิน
 
1. นายธนพงศ์  ต่วนชะเอม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงแพรวา  สาลีสังข์
 
1. นางสาวทิวาพร  อมรสุรกานต์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 17 1. นายสัจจธรรม  เกษสุภะ
 
1. นายธนพงศ์  ต่วนชะเอม
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ศรีอยู่ยงค์
2. เด็กชายภัทรพล  จิตรสุก
3. เด็กชายสุเมธ  ศรีทอง
 
1. นางกรรณิการ์  เกษทอง
2. นางสาวศุภาณี  พรทอง
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  ศศินมานพ
2. นายภัทรพงศ์  กลิ่นอ่อน
3. นายเมธาสิทธิ์  สีหะธรางกูร
 
1. นางสาวนุชนาฏ  บุญศรี
2. นางสาววรรณวิภา  ภู่มาก
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา  จิตตโอวาท
2. เด็กหญิงศิริประภา  วงษ์สา
3. เด็กหญิงสุชานาถ  จันโต
 
1. นางสาวนุชนาฏ  บุญศรี
2. นางสาววรรณวิภา  ภู่มาก
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัทราพร  สายพล
2. เด็กหญิงมัตติกา  เหมศิลปิน
3. เด็กชายเจษฏา  เรืองศรี
4. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  สุขสง่า
5. เด็กหญิงเปมิกา  เสลา
 
1. นางศศิมา  สุทธิอาคาร
2. นางสาวจิราภรณ์  ภูมิผักแว่น
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 6 1. นายธนโชติ  แผ่ผล
2. นายนครินทร์  กำภูพงษ์
3. นางสาวบุษยา  รุณจำรัส
4. นางสาวพัชรินทร์  ต๊ะสุ
5. นายอภิเดช  คำสุดที
 
1. นายอิทธิศักดิ์  พรมภักดิ์
2. นางสาววรรณพร  ฉิมกรด
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.65 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริประภา  วงษ์สา
 
1. นางศศิมา  สุทธิอาคาร
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.96 ทอง 4 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เหมือดขุนทด
 
1. นายอิทธิศักดิ์  พรมภักดิ์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงสุธาลินี  รัตนจันทา
2. เด็กชายโยธวัฒน์  แพงแสง
 
1. นางศศิมา  สุทธิอาคาร
2. นายอิทธิศักดิ์  พรมภักดิ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 17 1. นายกฤตัชญ์  พรหมคง
2. นางสาวภิญญกาญจน์  เกิดสวัสดิ์
 
1. นางสาววรพร  หนูเสริม
2. นางสาวจารุพร  เจริญสุข
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 76.66 เงิน 7 1. นางสาวกวาง  แก้วพานิช
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ศิริสม
3. เด็กหญิงชลิดา  เยาว์ธานี
4. นางสาวชุติมา  กางการ
5. เด็กหญิงนภัสสร  วงษ์ขวัญเมือง
6. เด็กชายปฏิภาณ  มามาก
7. นางสาวปรียาลักษณ์  มีพานิชย์
8. นางสาวปาริชาติ  ทองคำ
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ผ่องโอภาส
10. นางสาวเจนจิรา  กันชัยเทพ
 
1. พระครูวสันต์  อินแจ้
2. นายสุพล  แสงอุ่น
3. นายอิทธิศักดิ์  พรมภักดิ์
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายภัทรพล  จิตสุภ
2. เด็กชายสุเมธ  ศรีทอง
 
1. นางสาวพรทิพย์พา  ผู่ผลวัฒนากร
2. นางพูนทรัพย์  ภูขาว
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายภาณุพันธ์  ปานแตง
2. นายอภิสิทธิ์  วังทอง
 
1. นางสาวพรทิพย์พา  ผู่ผลวัฒนากร
2. นางสาวศุภาณี  พรทอง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวราวิชญ์  ทับพุ่ม
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  มาสว่าง
 
1. นางสาวลีลาวดี  อยู่รุ่ง
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงณิชากร  เมืองพิน
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายสิริวัฒน์  วัชระมานนท์
 
1. นางสาวลีลาวดี  อยู่รุ่ง
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายกฤษฎา  วิเศษวงษา
 
1. นางสาวลีลาวดี  อยู่รุ่ง
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา  กุลเที่ยง
2. เด็กหญิงอริสรา  กรรณพันธ์
 
1. นางสาวลีลาวดี  อยู่รุ่ง
2. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัชชา  บุญรอด
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 18 1. นายธนวิทย์  เจ้ากลดี
 
1. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐฐาวดี  พึ่งนุ่ม
 
1. นางสาวปานจันทร์  ปล้องทอง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกนาถ  ใยเทศ
2. เด็กหญิงกมลพร  บุญใหญ่เอก
3. เด็กหญิงกรวินทร์  ศรีอยู่ยงค์
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีคล้าย
5. เด็กชายกันตินันท์  สุดดี
6. เด็กหญิงกิตติยา  จันทร์ผา
7. นางสาวกุสุมา  เทพสัมฤทธิ์พร
8. เด็กหญิงจิราพร  เดือนทอง
9. นางสาวจิราพร  ผุยคำสิงห์
10. นางสาวจีรพัชร  สามล
11. เด็กชายฐิติพันธุ์  ศรีทะฐรางกูล
12. เด็กชายณัฐกิตติ์  นิ่มแก้ว
13. เด็กชายณัฐดนัย  จูมทอง
14. เด็กหญิงณัฐริณี  ไชยถา
15. เด็กหญิงดวงใจ  สิงหเสนี
16. นายทองเอก  ศรีวัชรินทร์
17. เด็กหญิงทักษพร  ดากาวงศ์
18. นางสาวทิพย์กวิน  ยังวัฒนา
19. นางสาวทิพวรรณ  คำศรี
20. เด็กชายธนพล  อมรเวช
21. เด็กชายธนวรรธน์  เทียมเอี่ยม
22. เด็กชายธนารัตน์  ฤกษ์เสือ
23. เด็กหญิงธนิศรา  ศรพรมมาศ
24. นายธนโชติ  แผ่ผล
25. เด็กหญิงธีรรัตน์  ไชยปัญโญ
26. เด็กชายนนท์ธวัฒน์  คำภูษา
27. นายนภัทร  แจ่มใส
28. เด็กหญิงนภัสสร  วงษ์ขวัญเมือง
29. นายปฏิญญา  อรรถประดิษฐ์
30. นายพงศธร  แซ่ลี้
31. เด็กชายพนิตนัน  วชิรวานิชย์
32. นายพิชญะ  ก้อนแก้ว
33. เด็กหญิงพิชญาภัค  เทพกัน
34. นางสาวพิชญาภา  จินดาสมุทร์
35. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  รอดเกษี
36. นายศักดิ์สิทธิ์  ปิยสุภรสกุล
37. เด็กหญิงอทิตยา  ผ่องโอภาส
38. นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์ขี
39. เด็กชายอารัก  ฤกษิ์พจนีย์
40. เด็กหญิงใบเฟิน  ชมดารา
 
1. นายบดินทร์  เหมือนแป
2. นางสาวปานจันทร์  ปล้องทอง
3. นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ
4. นางสาวธารารัตน์  จุไธสง
5. นางสาวลีลาวดี  อยู่รุ่ง
6. นางสาวพิชญา  ตริสกุล
7. นางสาวปานทิพย์  ปานเกิดผล
8. นายณรงค์  กลิ่นอ่อน
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 41.33 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุชานาถ  จันโต
 
1. นางธนานิช  บุญศรีสมฤทธิ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 64.25 ทองแดง 11 1. นายอรรถพล  พันเงิน
 
1. นางธนานิช  บุญศรีสมฤทธิ์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสกลสุภา  เวชวิริยพาณิชย์
 
1. นางสาวศิรินภา  มางาม
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 12 1. นางสาวณัฏฐ์ฤทัย  ตวงสิทธินันท์
 
1. นางสาวศิรินภา  มางาม
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 31.17 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายนันทภพ  ดวงสุวรรณ
 
1. นายสถาพร  ศรศิลป์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นางสาวเจนจิรา  กันชัยเทพ
 
1. นางสาวกีรตยา  เนียมขำ
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกนารถ  ใยเทศ
2. เด็กหญิงสุธาลินี  รัตนจันทา
 
1. นางสาวจารุวัฒน์  พัฒนประดิษฐ์
2. นางสาวแสงสุรีย์  แสงพลอย
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 17 1. นางสาวณัฏฐ์ฤทัย  ตวงสิทธินันท์
2. นางสาวพิมลวรรณ  แก่นจำปา
 
1. นางสาวศิรินภา  มางาม
2. นางสาวแสงสุรีย์  แสงพลอย
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชนาภา  จันโต
2. นางสาวณัฐชนก  จุ้ยประเสริฐ
3. นางสาวณัฐนีย์  เทียมกลิ่น
4. นางสาวณัฐสิรีย์  คงวิโรจน์
5. นางสาวธัญวรัตน์  รอดทิม
6. นายสันติ  นกยอด
7. นายอภิเดช  คำสุดที
8. นายอรรถพล  พันเงิน
9. นางสาวเจนจิรา  ดวงจันทร์
10. นายเนรมิต  สุขแสวง
 
1. นายอิทธิศักดิ์  พรมภักดิ์
2. นางศศิมา  สุทธิอาคาร
3. นายสุพล  แสงอุ่น
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงศธร  พึ่งเขียน
2. เด็กชายภิมุข  เชื้อสิงห์
 
1. นางสาวแสงสุรีย์  แสงพลอย
2. นางสาวเกศราภรณ์  โพธิเนตร
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 15 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  วงศาลา
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  เพ็ญวิจิตร
 
1. นางสาววัชราภรณ์  วังมนตรี
2. นายอังคาร  คู่กระโทก
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 14 1. นายสิรธีร์  อุ่นประดิษฐ์
2. นางสาวเจนจิรา  บุญถึง
 
1. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
2. นายสันต์ชัย  รุ่งรัศมีสกุล
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรพล  ลิมปนเวทยานนท์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดอนไธสง
 
1. นางสาวสุวรรณา  มานพ
2. นายอังคาร  คู่กระโทก
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61.67 ทองแดง 8 1. นายศุภกร  บุญจิตธรรม
2. นายอภิวัฒน์  ญาณพิทักษ์
 
1. นายสันต์ชัย  รุ่งรัศมีสกุล
2. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ปานทองคำ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุดสาวงษ์
 
1. นางสาวสุวรรณา  มานพ
2. นางสรินทร์รัชต์  เกตุขาว
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายธนพล  อุดมโชคภิญโญ
2. นายวรชัย  เรียกศิริ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  วังมนตรี
2. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 76.33 เงิน 5 1. นายธนโชติ  แผ่ผล
2. นายวีระพงษ์  ดียิ่ง
 
1. นายสันต์ชัย  รุ่งรัศมีสกุล
2. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกรรณิกา  มากแพทย์
2. นายนครินทร์  กำภูพงษ์
 
1. นายสันต์ชัย  รุ่งรัศมีสกุล
2. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นายภาสพล  จันทร์ศรีสุริยวงศ์
2. นางสาววรากร  ศรีม่วง
 
1. นายอังคาร  คู่กระโทก
2. นางสาววทันยา  อ่ำพันธ์
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรณัฐ  สุภาพร
2. เด็กหญิงภคพร  อุดมโชคภิญโญ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พรหมเสน
 
1. นางสาวพิชญา  ตริสกุล
2. นางนิตยา  กฤทศิลป์
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวราภิรมย์  ดาบจันทร์
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์  เดชผล
3. เด็กหญิงอลิชา  พูนศรี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง
2. นางสาวพิชญา  ตริสกุล
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรียาลักษณ์  มีพานิชย์
2. นางสาวพัชราภา  กฤษณะการะเกตุ
3. นางสาวพัชรินทร์  ต๊ะสุ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง
2. นางสาวพิชญา  ตริสกุล
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวญาณินท์  สุบรรณ ณ อยุธยา
2. นางสาวปิยวรรณ  ผดาเวช
3. นางสาวภัทรา  ค้าทางชล
 
1. นางสาวพิชญา  ตริสกุล
2. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง