สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายนันทภพ  เต็งเจริญชัย
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  ยังเสถียร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 5 1. นายสิทธิชัย  อังกูรมหาสุข
 
1. นางสาวอรชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 1. นายกิตติเวทย์   ลิมปวิทยากุล
 
1. นายวิชัย  พรสิริโชคชัย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสรวิชญ์  พิพัฒน์วุฒิธร
 
1. นางปิยวรรณ  ศิริรัตน์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 53.67 เข้าร่วม 8 1. นายกฤติน  ไคลมี
2. นายธนวันต์  ตันติเวชวุฒิกุล
 
1. นายสุรชัย  ปิยะประภาพันธ์
2. นายวีรกิจ  สกุลพันธุ์