สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลธิดา  ช่วยทอง
2. นายขวัญ  เจริญสุข
3. นางสาวชนนิกานต์  เวลุวรรณใน
4. นายชัยรัตน์  ปินตา
5. นายณัฐพล  บรรเทา
6. นายธนน  สุคนธมาน
7. นางสาวปทุมพร  โทนเอี่ยม
8. นางสาวประภา  หวังฝูงกลาง
9. นางสาวพงศ์พร  สุระบุตร
10. นายพัชรพล  สีมา
11. นางสาวมลฤดี  อารีวัฒนพงษ์
12. นางสาวระดับดาว  บุญธิศรี
13. นางสาวศรสิริพร  พลเวียงธรรม
14. นายสิทธิพัฒน์  ทรัพย์สมบัติชัย
15. นางสาวสุธิดา  มีเทียม
16. นางสาวอลิสา  อรุณศิริเลศ
17. นางสาวอาภัสรา  พัดโสดา
18. นางสาวอุมาภรณ์  กาละซิรัมย์
19. นายเสน่ห์  ประทุม
20. นางสาวไพรินทร์  สบายดี
 
1. นายจำรัส  อนันต์กลยุทธ์
2. นางสาวศิริพร  จำปา
3. นายพัชรพล  บัณฑิตเกตุมาลา
4. นางฑิติวรรณ  กิจเเก้ว
5. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอภิยะดา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวศิริพร  จำปา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัฒนะ  เนตรอนงค์
 
1. นางสาวจินดาวรรณ  ศิวะนารถ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงอรปรียา  กรลีมา
 
1. นางสาวจินดาวรรณ  ศิวะนารถ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐชัยยศ  กลิ่นประสาร
2. นายนวกร  แจ้งวิถี
3. นายปาวริศ  ขาวละออ
4. นายยุรนันท์  พันธ์โน
5. นายวศิน  แก้วกาหลง
6. นายสมคิด  พลขันธ์
 
1. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
2. นายวีระวุธ  ทวิไชย
3. นายจำรัส  อนันต์กลยุทธ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายทศพร  งามตรง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญมาก
 
1. นางสาวภัทธิยา  การมาสม
2. นายศวิษฐ์  วีระยุทธวัฒนะ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลกานต์  รัชตะวาณิชย์
2. นางสาวเบญจวรรณ์  จันทร์เวียง
 
1. นางสาวภัทธิยา  การมาสม
2. นายศวิษฐ์  วีระยุทธวัฒนะ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอี่ยมยิ่ง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญธานี
 
1. นายกิตติ  โสภาที
2. นายชัยราวี  ลาผม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.5 ทอง 8 1. นางสาวรุ่งขวัญ  สุขสมกิจ
2. นายวรวัตร  พายพัตร์
3. นางสาววารุณี  ฉายอรุณ
 
1. นายวีระชัย  เสนารักษ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  ขณะรัตน์