สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงปาณิศา  มีเทียม
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  วงษ์พินิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 23 1. เด็กหญิงกนกอร  วรชินา
 
1. นางปนัดดา  นิลเลื่อม
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัชชา  ธนาพาคินท์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญมาก
3. เด็กหญิงวรรณนภา  วิไลวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวชัชฎา  ภู่เพ็ชร์
2. นางสาววิชญา  เรืองบุญกรุด
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.41 เงิน 11 1. นางสาวชนนิกานต์  เวลุวรรณใน
2. นางสาวสุภาพร  ทองเสน
3. นางสาวอุมาภรณ์  กาละซิรัมย์
 
1. นางปนัดดา  นิลเลื่อม
2. นางสาวกัญญารัตน์  วงษ์พินิจ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 23 1. นายวุฒิไกร  แก้วดารา
2. นางสาวสายชล  แซ่ย่วย
 
1. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
2. นางสาวศิริพร  จำปา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวอุมาภรณ์  กาละซิรัมย์
 
1. นางสาวจินดาวรรณ  ศิวะนารถ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79.32 เงิน 14 1. นางสาวณิชากร  อิ่มคง
 
1. นางสาวจันทิรา  ปุรัมภะเว
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายนวมินทร์  โถทอง
2. เด็กชายไตรภพ  ประสิทธิ์สม
 
1. นางวนิดา  เมตตาปก
2. นางหงษ์ฟ้า  พานแก้ว
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นายนิธิทัต  มะกรูดอินทร์
2. นายภานุวัฒน์  เนื่องทรัพย์ทวี
 
1. นายกิตติ  โสภาที
2. นายชัยราวี  ลาผม
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 11 1. นางสาวสุภาพร  ทองเสน
2. นางสาวเบญจพร  บุญมาก
 
1. นายชัยราวี  ลาผม
2. นายกิตติ  โสภาที