สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวตันหยง  เทากระโทก
 
1. นางอรุณ  นิลประภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 31 1. นายสัญญา  สารสมัคร
 
1. นางสาวชัชฎา  ภู่เพ็ชร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงวรรณิดา  เสือสิงห์
2. เด็กชายศักดิภัทร์  แสงนุภาพ
 
1. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
2. นางสาวศิริพร  จำปา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปาณิศา  มีเทียม
2. เด็กหญิงวรรณนภา  วิไลวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางเบญจวรรณ   ศรีสุริยกานนท์
2. นางสาวยุพิณ  ศาลางาม
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นางสาวนิโรบล  ทองดี
2. นางสาวเกศริน  พัชรานุ
 
1. นางเบญจวรรณ   ศรีสุริยกานนท์
2. นางสาวยุพิณ  ศาลางาม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สารีสุข
 
1. นางสาวอนุตรา  สุวคันธกุล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  อุดม
 
1. นางสาวอนุตรา  สุวคันธกุล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายชาญณรงค์  พุ่มพงษ์
 
1. นางสาวอนุตรา  สุวคันธกุล
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกชกร  กองสุวรรณ
2. เด็กชายฐิติพงษ์  ชมอุดม
3. เด็กชายธนากุล  ลิมป์โกศล
4. เด็กหญิงปวีณา  มีตัน
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  สายโคกสูง
6. เด็กชายวรภพ  บัวอ่ำ
7. เด็กหญิงสุจิตรา  คงถาวร
8. เด็กชายองศา  แซ่ย่วย
 
1. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
2. นายจำรัส  อนันต์กลยุทธ์
3. นายวีระวุธ  ทวิไชย
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  อุโคตร
2. เด็กหญิงปาณิศา  มีเทียม
3. เด็กหญิงสุชาดา  กะสีฟ้า
 
1. นายวีระวุธ  ทวิไชย
2. นางสาวเขมิกา  สมบุญวงศ์ศิริ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 23 1. นางสาวกุลสตรี  บุดดา
2. นางสาวสุนิสา  สุวรรณพิงคา
 
1. นางสาวภัทธิยา  การมาสม
2. นายศวิษฐ์   วีระยุทธวัฒนะ