สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงรมัณยา  พรหมชนะ
 
1. นางอรุณ  นิลประภา
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐานิต  เสือสุข
2. นางสาวอาภาภรณ์  ตระกูลทองอยู่
3. นางสาวอารีย์รัตน์  คำจันทร์
 
1. นายถนอม  วุชรัตน์
2. นายเจษฎาภรณ์  สันวิลาศ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ทั่วสูงเนิน
 
1. นายณัฐวุฒิ  ใจกล้า
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรณกร  ใจสุขใส
 
1. นายณัฐวุฒิ  ใจกล้า
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงวรรณนภา  วิไลวงศ์ ณ อยุธยา
2. เด็กชายอชิระ  นพดลไชย
3. เด็กหญิงอุมาพร  สุขศิริ
 
1. นางสาวรัชต์ธร  สังขทิพย์
2. นางศิรินนภา  พรนภดล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 12 1. นายสุพจน์  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวเปรมกมล  บุญเกตุ
3. นายเริงฤทธิ์  รัตนชวางกูร
 
1. นางสาวมาลี  จิระธนวิทย์
2. นายณัฐพล  มีแก้วน้อย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 36.08 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสุพิชชา  จิตวิมุติสุข
 
1. นางวนิดา  เมตตาปก
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 30.5 เข้าร่วม 20 1. นายอรรณพ  ชัยศักดิ์ศรีสกุล
 
1. นางวนิดา  เมตตาปก
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 17 1. นางสาวณัฐพร  แว่นแก้ว
 
1. นางสาวรนิสา  ศรีไสยเพชร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 20 1. นางสาวตันหยง  เทากระโทก
2. นางสาวปรวี  โพสิต
 
1. นางวนิดา  เมตตาปก
2. นางหงษ์ฟ้า  พานแก้ว
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นายกรเทพ  อ่อนสำลี
2. นางสาวธนวรรณ  ตั้งวัฒนดิลกกุล
3. นางสาวธนิษฐา  บุญโถม
 
1. นายวีระวุธ  ทวิไชย
2. นางสาวเขมิกา  สมบุญวงศ์ศิริ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 13 1. นายกนกพล  ชินนิยมพาณิชย์
2. นางสาวเปรมกมล  บุญเกตุ
 
1. นายชัยราวี  ลาผม
2. นายกิตติ  โสภาที