สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงรมัณยา  พรหมชนะ
 
1. นางอรุณ  นิลประภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวตันหยง  เทากระโทก
 
1. นางอรุณ  นิลประภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงปาณิศา  มีเทียม
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  วงษ์พินิจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 31 1. นายสัญญา  สารสมัคร
 
1. นางสาวชัชฎา  ภู่เพ็ชร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 23 1. เด็กหญิงกนกอร  วรชินา
 
1. นางปนัดดา  นิลเลื่อม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวประภาพร  น้อยถนอม
 
1. นางปนัดดา  นิลเลื่อม
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัชชา  ธนาพาคินท์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญมาก
3. เด็กหญิงวรรณนภา  วิไลวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวชัชฎา  ภู่เพ็ชร์
2. นางสาววิชญา  เรืองบุญกรุด
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.41 เงิน 11 1. นางสาวชนนิกานต์  เวลุวรรณใน
2. นางสาวสุภาพร  ทองเสน
3. นางสาวอุมาภรณ์  กาละซิรัมย์
 
1. นางปนัดดา  นิลเลื่อม
2. นางสาวกัญญารัตน์  วงษ์พินิจ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐานิต  เสือสุข
2. นางสาวอาภาภรณ์  ตระกูลทองอยู่
3. นางสาวอารีย์รัตน์  คำจันทร์
 
1. นายถนอม  วุชรัตน์
2. นายเจษฎาภรณ์  สันวิลาศ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ทั่วสูงเนิน
 
1. นายณัฐวุฒิ  ใจกล้า
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรณกร  ใจสุขใส
 
1. นายณัฐวุฒิ  ใจกล้า
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงวรรณนภา  วิไลวงศ์ ณ อยุธยา
2. เด็กชายอชิระ  นพดลไชย
3. เด็กหญิงอุมาพร  สุขศิริ
 
1. นางสาวรัชต์ธร  สังขทิพย์
2. นางศิรินนภา  พรนภดล
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 12 1. นายสุพจน์  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวเปรมกมล  บุญเกตุ
3. นายเริงฤทธิ์  รัตนชวางกูร
 
1. นางสาวมาลี  จิระธนวิทย์
2. นายณัฐพล  มีแก้วน้อย
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรุ่งทรัพย์  นนท์ชัยธีรกุล
2. เด็กชายเชค  โชติสวัสดิ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ประสานวงษ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ขณะรัตน์
2. นางศิรินนภา  พรนภดล
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณิชากร  อิ่มคง
2. นายปิ่นสัณฑ์  นาคเกลี้ยง
3. นายสุรชัย  อาบอิ่ม
 
1. นางสาวรัชต์ธร  สังขทิพย์
2. นายณัฐพล  มีแก้วน้อย
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยาณี  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงสุพิชชา  จิตวิมุติสุข
3. เด็กหญิงอภิชยา  ศุภสร
 
1. นางสาวรัชต์ธร  สังขทิพย์
2. นางศิรินนภา  พรนภดล
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  โฆษิตตารักษ์
2. นายฐาปนพงศ์  มหาสุวรรณ
3. นางสาวสุพิชชา  นามวงษ์
 
1. นางสาวรัชต์ธร  สังขทิพย์
2. นางศิรินนภา  พรนภดล
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธรรมกร  ดำรงวงศ์สว่าง
2. เด็กหญิงนิลาวัณย์  ยิ้มอยู่
 
1. นางสาววรรณลุ  จารุจิตร
2. นางศิรินนภา  พรนภดล
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราพัชร  เจนเขตร์การ
2. นายรณกร  ใจสุขใส
 
1. นางสาวรัชต์ธร  สังขทิพย์
2. นายณัฐพล  มีแก้วน้อย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลธิดา  ช่วยทอง
2. นายขวัญ  เจริญสุข
3. นางสาวชนนิกานต์  เวลุวรรณใน
4. นายชัยรัตน์  ปินตา
5. นายณัฐพล  บรรเทา
6. นายธนน  สุคนธมาน
7. นางสาวปทุมพร  โทนเอี่ยม
8. นางสาวประภา  หวังฝูงกลาง
9. นางสาวพงศ์พร  สุระบุตร
10. นายพัชรพล  สีมา
11. นางสาวมลฤดี  อารีวัฒนพงษ์
12. นางสาวระดับดาว  บุญธิศรี
13. นางสาวศรสิริพร  พลเวียงธรรม
14. นายสิทธิพัฒน์  ทรัพย์สมบัติชัย
15. นางสาวสุธิดา  มีเทียม
16. นางสาวอลิสา  อรุณศิริเลศ
17. นางสาวอาภัสรา  พัดโสดา
18. นางสาวอุมาภรณ์  กาละซิรัมย์
19. นายเสน่ห์  ประทุม
20. นางสาวไพรินทร์  สบายดี
 
1. นายจำรัส  อนันต์กลยุทธ์
2. นางสาวศิริพร  จำปา
3. นายพัชรพล  บัณฑิตเกตุมาลา
4. นางฑิติวรรณ  กิจเเก้ว
5. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ถนอมพันธ์
 
1. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอภิยะดา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวศิริพร  จำปา
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงวรรณิดา  เสือสิงห์
2. เด็กชายศักดิภัทร์  แสงนุภาพ
 
1. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
2. นางสาวศิริพร  จำปา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 23 1. นายวุฒิไกร  แก้วดารา
2. นางสาวสายชล  แซ่ย่วย
 
1. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
2. นางสาวศิริพร  จำปา
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปาณิศา  มีเทียม
2. เด็กหญิงวรรณนภา  วิไลวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางเบญจวรรณ   ศรีสุริยกานนท์
2. นางสาวยุพิณ  ศาลางาม
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นางสาวนิโรบล  ทองดี
2. นางสาวเกศริน  พัชรานุ
 
1. นางเบญจวรรณ   ศรีสุริยกานนท์
2. นางสาวยุพิณ  ศาลางาม
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สารีสุข
 
1. นางสาวอนุตรา  สุวคันธกุล
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  อุดม
 
1. นางสาวอนุตรา  สุวคันธกุล
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายชาญณรงค์  พุ่มพงษ์
 
1. นางสาวอนุตรา  สุวคันธกุล
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอรรฆพร  ระเวรี
 
1. นายวัลลภ  วงษ์เนียม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัฒนะ  เนตรอนงค์
 
1. นางสาวจินดาวรรณ  ศิวะนารถ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงอรปรียา  กรลีมา
 
1. นางสาวจินดาวรรณ  ศิวะนารถ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอุมาภรณ์  กาละซิรัมย์
 
1. นางสาวจินดาวรรณ  ศิวะนารถ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐพล  บรรเทา
 
1. นางสาวจินดาวรรณ  ศิวะนารถ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวอุมาภรณ์  กาละซิรัมย์
 
1. นางสาวจินดาวรรณ  ศิวะนารถ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทิวากร  แซ่เจี่ย
 
1. นางสาวจันทิรา  ปุรัมภะเว
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 -1 - 1. นายยศกร  นาแพง
 
1. นางสาวจันทิรา  ปุรัมภะเว
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79.32 เงิน 14 1. นางสาวณิชากร  อิ่มคง
 
1. นางสาวจันทิรา  ปุรัมภะเว
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 36.08 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสุพิชชา  จิตวิมุติสุข
 
1. นางวนิดา  เมตตาปก
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 30.5 เข้าร่วม 20 1. นายอรรณพ  ชัยศักดิ์ศรีสกุล
 
1. นางวนิดา  เมตตาปก
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  โฆษิตารักษ์
2. นางสาวจริยา  ขณะรัตน์
3. นายฐาปนพงษ์  มหาสุวรรณ
4. นายวีรพล  เข็มสันเที๊ยะ
5. นางสาวสุพิชชา  นามวงษ์
 
1. นางสาวจันทิรา  ปุรัมภะเว
2. นางหงษ์ฟ้า  พานแก้ว
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 17 1. นางสาวณัฐพร  แว่นแก้ว
 
1. นางสาวรนิสา  ศรีไสยเพชร
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายนวมินทร์  โถทอง
2. เด็กชายไตรภพ  ประสิทธิ์สม
 
1. นางวนิดา  เมตตาปก
2. นางหงษ์ฟ้า  พานแก้ว
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 20 1. นางสาวตันหยง  เทากระโทก
2. นางสาวปรวี  โพสิต
 
1. นางวนิดา  เมตตาปก
2. นางหงษ์ฟ้า  พานแก้ว
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกชกร  กองสุวรรณ
2. เด็กชายฐิติพงษ์  ชมอุดม
3. เด็กชายธนากุล  ลิมป์โกศล
4. เด็กหญิงปวีณา  มีตัน
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  สายโคกสูง
6. เด็กชายวรภพ  บัวอ่ำ
7. เด็กหญิงสุจิตรา  คงถาวร
8. เด็กชายองศา  แซ่ย่วย
 
1. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
2. นายจำรัส  อนันต์กลยุทธ์
3. นายวีระวุธ  ทวิไชย
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐชัยยศ  กลิ่นประสาร
2. นายนวกร  แจ้งวิถี
3. นายปาวริศ  ขาวละออ
4. นายยุรนันท์  พันธ์โน
5. นายวศิน  แก้วกาหลง
6. นายสมคิด  พลขันธ์
 
1. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
2. นายวีระวุธ  ทวิไชย
3. นายจำรัส  อนันต์กลยุทธ์
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  อุโคตร
2. เด็กหญิงปาณิศา  มีเทียม
3. เด็กหญิงสุชาดา  กะสีฟ้า
 
1. นายวีระวุธ  ทวิไชย
2. นางสาวเขมิกา  สมบุญวงศ์ศิริ
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นายกรเทพ  อ่อนสำลี
2. นางสาวธนวรรณ  ตั้งวัฒนดิลกกุล
3. นางสาวธนิษฐา  บุญโถม
 
1. นายวีระวุธ  ทวิไชย
2. นางสาวเขมิกา  สมบุญวงศ์ศิริ
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนัทธชัย  ไชยพงศ์
2. เด็กชายอิศรา  กลึ่งกลางดอน
 
1. นางสาวจันทิรา  ปุรัมภะเว
2. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวังวิช  ตรีสุคนธวงศ์
 
1. นางสาวจันทิรา  ปุรัมภะเว
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤตวัฒน์  ลิ้มศฤงคาร
2. เด็กชายศรัณย์  อังฉกรรณ์
 
1. นายวีระวุธ  ทวิไชย
2. นางสาวสุกานดา  แก้วกูล
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุพจน์  ศรีประเสริฐ
 
1. นายเจษฎาภรณ์  สันวิลาศ
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ทั่วสูงเนิน
 
1. นายวีระวุธ  ทวิไชย
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปิ่นสันฑ์  นาคเกลี้ยง
 
1. นายวีระวุธ  ทวิไชย
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายทศพร  งามตรง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญมาก
 
1. นางสาวภัทธิยา  การมาสม
2. นายศวิษฐ์  วีระยุทธวัฒนะ
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลกานต์  รัชตะวาณิชย์
2. นางสาวเบญจวรรณ์  จันทร์เวียง
 
1. นางสาวภัทธิยา  การมาสม
2. นายศวิษฐ์  วีระยุทธวัฒนะ
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอี่ยมยิ่ง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญธานี
 
1. นายกิตติ  โสภาที
2. นายชัยราวี  ลาผม
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นายนิธิทัต  มะกรูดอินทร์
2. นายภานุวัฒน์  เนื่องทรัพย์ทวี
 
1. นายกิตติ  โสภาที
2. นายชัยราวี  ลาผม
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 11 1. นางสาวสุภาพร  ทองเสน
2. นางสาวเบญจพร  บุญมาก
 
1. นายชัยราวี  ลาผม
2. นายกิตติ  โสภาที
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 13 1. นายกนกพล  ชินนิยมพาณิชย์
2. นางสาวเปรมกมล  บุญเกตุ
 
1. นายชัยราวี  ลาผม
2. นายกิตติ  โสภาที
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 23 1. นางสาวกุลสตรี  บุดดา
2. นางสาวสุนิสา  สุวรรณพิงคา
 
1. นางสาวภัทธิยา  การมาสม
2. นายศวิษฐ์   วีระยุทธวัฒนะ
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.5 ทอง 8 1. นางสาวรุ่งขวัญ  สุขสมกิจ
2. นายวรวัตร  พายพัตร์
3. นางสาววารุณี  ฉายอรุณ
 
1. นายวีระชัย  เสนารักษ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  ขณะรัตน์