สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวณัฏฐา  ฤทธิมาก
 
1. นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มีเจริญ
 
1. นายอาทิตย์  จิตรมั่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาสุมินทร์  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นายนายอาทิตย์   จิตรมั่น
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพศุตม์  สระศรีทอง
2. นายภาณุพงศ์  สุขเจริญยิ่งยง
3. นายวศิน  ลิ
 
1. นางจุไรรัตน์  ปึ้งผลพูล
2. นายสราวุธ  ปึ้งผลพูล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กิจจำนงค์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  มีเจริญ
3. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  โตพูล
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  มะโรงมืด
5. เด็กหญิงอมิตา  โตมอญ
 
1. นางสาวประภารัตน์  อรุณภู่
2. นางวันเพ็ญ  มีคำแสน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุลีกร  บุญมาลี
2. นางสาวญาสุมินทร์  ฤทธิมนตรี
3. นางสาววรัญญา  นิ่มรักษา
4. นางสาววริศรา  นิยมชน
5. นางสาวอัยรฎา  คงเทียน
 
1. นางวันเพ็ญ  มีคำแสน
2. นางสาวประภารัตน์  อรุณภู่
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.99 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิธร  อยู่เจริญ
 
1. นางพิมพ์นิภา  เกียรติธนโชติกุล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 14 1. นางสาวลลิตภัทร  ทองงอม
2. นายอภิชาติ  เปรมชูเกียรติ
 
1. นางอังศณา  บุญเฉลิมศักดิ์
2. นางนงนุช  ลิ่่วพันธ์พงศ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงกชพรรณ  สถิตทวีทรัพย์
2. เด็กหญิงกนิษฐา  โกศลเงินจารีย์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีนอก
4. นางสาวจิดาภา  พิมทอง
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ถาน้อย
6. นางสาวจุฬารัตน์  สมุทรรัตน์
7. เด็กหญิงชมพูนุช  วรรณแวงดวง
8. เด็กหญิงปริญา  รักษาศรี
9. เด็กหญิงพัทนันท์  วชิระวินท์
10. เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญประเสริฐ
11. นางสาววนิดา  ทาเงิน
12. เด็กหญิงวรรณรดา  มีพร้อม
13. เด็กหญิงวิภาวี  โกดี
14. เด็กหญิงหทัยชนก  ทรัพย์ประเสริฐ
15. นางสาวอภิชญา  เกษไทยสงค์
 
1. นางสาวชุลีพร  เนืองศรี
2. นายปรเมษฐ์  ตึกดี
3. นายปิติพงศ์  เวียนทอง
4. นางสาวขนิษฐา  ปราชญ์วิทยา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรลภัส  ศาลิคุปตา
2. เด็กหญิงพิชญา  สุทธิวรสถิตย์
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
2. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวยศวดี  บุตรบุญ
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชชพงษ์  วีระเพียร
2. เด็กหญิงพิชากรณ์  แป๊ะตะเภา
3. เด็กชายวรรณชัย  ไหวเหว่า
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
2. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวณิชยา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายจุมพล  ปัญจะ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงอภัทชา  เที่ยงตรง
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวญาสุมินทร์  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาสุมินทร์  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณภัทร  รัตนภักดี
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง 4 1. นางสาวนวพร  จำรูญสาย
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 4 1. นางสาวนภัทร  พฤทธิ์ธรา
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติมา  อินทรสุวรรณ
2. นางสาวนภัทร  พฤทธิ์ธรา
3. นางสาวพิชามญช์  รตนาเสนีย์
4. นางสาวรังสินี  ธนจารุพัฒน์
5. นางสาวศุภพิชญ์  ธนศรีสุนีย์
6. นางสาวหทัยสุทธิ  เขตอุดมชัย
 
1. นางนิภา  ติยะพจนพรกุล
2. นายกิติพงษ์  รสจันทร์
3. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
4. นายจุมพล  ปัญจะ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.33 ทอง 7 1. เด็กชายทักษ์  ทัพสุริย์
 
1. นางสาวสุไรยา  แอนดริส
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.99 ทอง 7 1. นางสาวฐิติวรดา  เสริมเตชะถาวร
 
1. นางประภาภรณ์  หอมจันทน์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเพชรุฒม์  คงคำ
 
1. นางศรัณย์พร  ลออธรรม
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.42 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติภาส   ชิโนรักษ์
2. เด็กชายชัยธนโชติ   วงศ์ธนารุจน์
3. เด็กชายธนานนท์   ชาวโพงพาง
4. เด็กชายนพรัตน์   เผ่ามงคล
5. เด็กชายปนพ   เอี่ยมลือนาม
6. เด็กหญิงปริญา  รักษาศรี
7. เด็กชายวุฒิกร   เจริญทรัพย์ศรี
8. เด็กชายวุฒิชัย   วุ่นฉิม
 
1. นายภูธร  บ้านเนิน
2. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
3. นายพรพิทักษ์  จุดเพ็ชรแจ่ม
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฆนาวรรณ  วิริยมาโน
2. นางสาวญาณีนาฏ  รอดโพธิ์ทอง
3. นางสาวธนาภรณ์  ดาววิจิตร
4. นางสาวพิชามญชุ์  ธนศรีสุนีย์
5. นายพิเชฐชัย  บุญมา
6. นายภานุวัฒน์  โสภณวาณิชย์
7. นางสาวมณีนุช  เปรมชูเกียรติ
8. นายวิศรุต  ศรีพฤกษ์
9. นางสาวหทัยสุทธิ  เขตอุดมชัย
10. นางสาวอัญชลี  เดโชพล
 
1. นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม
2. นางสาวประภารัตน์  อรุณภู่
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญโพธิ์
2. เด็กหญิงชุติกานต์  ถนนนอก
3. เด็กหญิงพริมา  พิพิธพงษ์
 
1. นางพัชรี  บุญโพธิ์
2. นางฐานิต  สุขสนาน
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ข่ายสุวรรณ
2. เด็กหญิงดาปนีย์  แจ่มประเสริฐ
3. เด็กหญิงพรชนก  กล่อมจิตร
 
1. นางพัชรี  บุญโพธิ์
2. นางฐานิต  สุขสนาน
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงวงค์ทอง
2. เด็กหญิงนงนภัส  ไทยยืนวงษ์
 
1. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
2. นายประเสริฐ  อภิวงค์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 1. เด็กชายศุภกาญจน์  จินดาประเสริฐศรี
2. เด็กชายสุกฤษณ์  ลีลากรกิจ
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นายภัทรพล  ม่วงรอด
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายนรกมล  ศิลวัฒนาวงศ์
2. นางสาวพฤกษิณา  คำบาง
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นายภัทรพล  ม่วงรอด
 
31 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปุริม  นภาแจ้ง
2. เด็กชายรัตนพล  สมแวง
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์  แปลงยศ
 
1. นางศิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์
2. นายรวิ  แจ่มพินิจ
 
32 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกำลังใจ  กาญจนเลขา
2. นางสาวพรนภา  โพธิ์ทิพย์
3. นายวสุรัตน์  ต่อสิริกุลชัย
 
1. นางศิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์
2. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวณัฐณิชา  จิตติรัตนอรัญ
2. นางสาวอารยา  ชวานนท์
 
1. นายศิวารุจ  เลขะศิริ
2. นางศิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์
 
34 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรา  ซาลวาลา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ภักดีบุญ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  เอี้ยงชะอุ่ม
 
1. นางสาวสุภี  ชาคริตบุษบง
2. นายประเสริฐ  อภิวงค์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  กรุดพันธ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตต์  กิตติพรพิบูลย์
3. เด็กหญิงหรรษา  ภู่ระหงษ์
 
1. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
2. นางสาวภาณุตา  อุทุมพร
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชนันทน์  เจียงวัฒนชัยกุล
2. นางสาวธนาภรณ์  ซิ้มสกุล
3. นางสาวประติภา  วิเศษสิงห์
 
1. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
2. นางสาวภาณุตา  อุทุมพร
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชาลิสา  หนุนมนัสศักดิ์
2. เด็กชายธนกร  แก่นการ
3. เด็กหญิงธัญชนก  จงสถาพรพงศ์
4. เด็กหญิงธีระนุช  เกษมอมรกุล
5. เด็กหญิงปุณณดา  โสภากุลวิจิตรา
6. เด็กหญิงภัสสร  ภู่เกษร
 
1. นางละมูล  ชมเดช
2. นางสุวรรณ์  หัถมารถ
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  ศรีฤทธิ์
2. นางสาวธันยา  ทองชั้น
3. นางสาวภัคจีรา  บุญสืบวงษ์
4. นางสาวรัตตินันท์  พัชรวุฒิพันธุ์
5. นายศิริพล  หวังสิทธิเดช
6. นางสาวอนัทธิภา  ศรภักดี
 
1. นางละมูล  ชมเดช
2. นางสุวรรณ์  หัถมารถ
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกกร  ศรีเงิน
2. เด็กหญิงพรนิภา   อุทัยกิจวานิช
3. เด็กหญิงภ้ทรพร  เย็นท้วม
 
1. นางมาลี  เอี่ยมพริ้ง
2. นางสาวธาณี  กันทาแก้ว
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวกฤติยา  สุนทรพิศธรรม
2. นางสาวกัญญาณัฐ  จันทร์โสภา
3. นายพีรพล  อุทัยกิจวานิช
 
1. นางมาลี  เอี่ยมพริ้ง
2. นางสาวธาณี  กันทาแก้ว
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวนฤมล  ฮวดยิ่ง
2. นางสาวปนัสยา  เสวกชาติ
3. นางสาวเกสรา  ทับเที่ยง
 
1. นางมัทธนา  ปกรณ์อังกูร
2. นายนิทัศน์  สกุลคล้อย
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองเกิด
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ตุ้มทอง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  พบพืช
 
1. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
2. นางวิภาวรรณ  มานยีมุด
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวกนกนันท์  วรรณสกุล
2. นางสาวณิชชา  ธนะภัควัฒนา
3. นางสาววรพรรณ  แจ้งบำรุง
 
1. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
2. นางวิภาวรรณ  มานยีมุด
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ตันติชยานันท์
2. เด็กชายนนท์นิพัทธ์  วรชินาคมน์
3. เด็กชายพรภวิษย์  รอดขวัญ
 
1. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
2. นางวิภาวรรณ  มานยีมุด
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวกุลจิรา  สุขศรีทอง
2. นางสาวพวงแก้ว  ฤทธาภิรมย์
3. นางสาวศุภสุตา  ทะนานทอง
 
1. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
2. นางวิภาวรรณ  มานยีมุด