สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงพันธชา   ชูวงษ์ชุติมา
 
1. นายวิทวัฒน์  คำทุย
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 10 1. เด็กชายนนท์นิพัทธ์  วรชินาคมน์
2. เด็กหญิงนริศรา  มุ่งดี
3. เด็กหญิงสิตานันท์  เจียมรุ่งรักษา
 
1. นายฮาดี  บินดู่เหล็ม
2. นายอธิวัฒน์  เงินสมบัติ
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 12 1. นางสาวกัญญาณัฐ  จันทร์โสภา
2. นางสาวธนาภรณ์  ดาววิจิตร
3. นายมนัสพล  สอยเหลือง
 
1. นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร์
2. นางศิริพร  มังกรแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชชา  ชนวรางกูร
2. นางสาวพีรดา  มาเกิด
3. นายศุภมงคล  สุรกิจสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ศรีรอต
2. นางสาวพิมพรรณ  ชำนิงาน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 73 เงิน 9 1. นายกิตติศักดิ์  จินโจ
2. นางสาวจิตรลดา  อ้นอ่อน
3. นางสาวชนนิกานต์  กิจสมัคร
4. นางสาวชาลิสา  ไตรรัตน์ศิลป์
5. นางสาวชุติกานต์  เลิศประพฤติ
6. นางสาวฐานิดา  อ่อนสุข
7. นายธิติกานต์  เลิศประพฤติ
8. นายธีรพล  สุริยาภณานนท์
9. นางสาวนภัทร  พฤทธิ์ธรา
10. นางสาวปวีณา  เกิดพูล
11. นางสาวพิมพ์ลภัส  น้อยบางยาง
12. นางสาวพุทธิพิมพ์  ทิพย์บำรุง
13. นายมกรพันธุ์  มกรมณี
14. นางสาววิภาดา  ธนบำรุงกูล
15. นางสาวศุทธิรัตน์  พัชรวุฒิพันธ์ุ
16. นางสาวอรพิชา  อรุณแสงศิลป์
17. นางสาวอัญชิษฐา  รอดขวัญ
18. นายเกริกกานต์  ศิริรัตโนทัย
19. นางสาวเนตรนภา  พงศ์สวัสดิ์
20. นางสาวเปี่ยมรัก  บัวมั่น
 
1. นางสาวเกวลิน  อังคณากร
2. นางสาวขนิษฐา  เพิ่มพร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เพชรสิน
2. เด็กชายชัชชาญ  ชัยสวัสดิถานนท์
3. เด็กชายชาคริต  พรานไพร
4. เด็กชายชานนท์  แสงศิลาวุฒิกุล
5. เด็กชายณัฐพงษ์  ไทยเกิด
6. เด็กชายทินกร  ศรีหาตา
7. เด็กชายธนดล  ท่วมสุข
8. เด็กหญิงนัทชนก  สันติบวรวงศ์
9. เด็กชายปุริม  นภาแจ้ง
10. เด็กหญิงภัทราภรณ์  หงษ์เวียงจันทร์
11. เด็กชายภูริเดช  ทองสุวรรณ
12. เด็กชายรติ  พันธุ์ทอง
13. เด็กชายวัชรา  พันธุ์ทอง
14. เด็กชายวิศรุต  ไม้กร่าง
15. เด็กชายวีระวัตติ์  สิงหปริยรณ
16. เด็กชายสุรเดช  คำนิล
17. เด็กหญิงสโรชา  วงศ์สถิตวิโรจน์
18. เด็กชายอนุชา  บัวย้อย
19. เด็กหญิงอรวรรณ  จงสมใจนึก
20. เด็กชายเชมชาติ  ศิริบุญญะสุข
 
1. นายสุจินดา  คล้ายขำ
2. นายพงศกร  จิรยั่งยืนยง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 79.66 เงิน 5 1. นางสาวกวิสรา  บุญเจริญ
2. นางสาวชนาวรรณ  ไชยชนะ
3. นางสาวชุติมา  ตันสวัสดิ์เจริญ
4. นางสาวธิติมา  ศุภสิริพิพัฒน์
5. นางสาวประกายพลอย  โฮ่งสิทธิ์
6. นางสาวประกายเพชร  โฮ่งสิทธิ์
7. นางสาวปรางมาศ  แสงนุ่ม
8. นายวงศกร  ก้อนจันทร์เทศ
9. นางสาววริศรา  ดีเทียนอินทร์
10. นางสาวสนางรัตน์  บรรจบพุดซา
 
1. นายนิวัตร  ตันไพศาล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวปุญญิศา  ตีวารี
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรชนก  บุญวงศ์วิวัฒน์
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เมฆสกุลวงศ์
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวเบญจพร  สุขสวัสดิ์
 
1. นายจุมพล  ปัญจะ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75.33 เงิน 6 1. นายฆามินทร์  โพธิกนก
2. นายชัยธัช   โกมลจิตปราณี
3. นายณภัทร  รัตนภักดี
4. นายปริญญา  มาแสง
5. นายศุภชัย  นาดี
6. นางสาวเกวลิน  แซ่อึ้ง
 
1. นายอัครัช  บุญแท้
2. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
3. นายจุมพล  ปัญจะ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายนพชัย  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นายเอกรัตน์  เพลินประภาพร
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงวารี  บุนนาค
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  แสงจิตร
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐชา  แตงเล็ก
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรยาพร  สิริสร้างถาวร
2. เด็กหญิงชญานิศ  วิชัยเจิดจันมร์
3. เด็กหญิงบุญญิศา  โกศล
4. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  โตพูล
5. เด็กหญิงภัทรวดี  กำหอม
6. เด็กหญิงรุ่งระวี  ช่างน้อย
 
1. นางนิภา  ติยะพจนพรกุล
2. นายกิติพงษ์  รสจันทร์
3. นายจุมพล  ปัญจะ
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  อินทร์แปลง
2. เด็กหญิงชนันธิดา  วิไล
3. เด็กหญิงชนาภัทร  ปันกิจดี
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  กลิ่นเทียนฟุ้ง
5. เด็กหญิงสุรัตนวดี  มีสมบูรณ์
6. เด็กหญิงอมิตา  โตมอญ
7. เด็กหญิงอรนืศว์  ทองฤทธิ้จิระโชติ
8. เด็กหญิงอัญชลีพร  สร้อยเซียน
 
1. นายกิติพงษ์  รสจันทร์
2. นางนิภา  ติยะพจนพรกุล
3. นายจุมพล  ปัญจะ
4. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 73.25 เงิน 10 1. นางสาวธัญวรัตม์  ธรรมาคม
 
1. นางรัชภรณ์  มีล้ำ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงสิรภัทร  จันทิพย์
 
1. นางเต็มดวง  ชาญฤทธิ์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 9 1. นางสาวกวิสรา  บุญเจริญ
2. นายฉัฐพล  จริงวัฒนเศรษฐ์
3. นายพฤทธิ์  หลิน
4. นางสาวพิชญ์สินี  ตรีมธุรกุล
5. นางสาวอินทร์ธุอร  เกษะ
 
1. นางดาลัด  นันทวิสูตร
2. นางราตรี  รัศมี
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชกร  กล้าหาญ
2. นางสาวชนกานต์  นิวัธน์มรรคา
3. นางสาวรัตนพร  พลพิชัย
 
1. นางฐานิต  สุขสนาน
2. นางวิภาวรรณ  มานยีมุด
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทร  ชมภูนุช
2. เด็กชายวิกรานต์  นิพิฐธนศาสตร์
 
1. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
2. นางสาวกรรณิการ์  คำบุญ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 12 1. นายณัฐชัย  พรหมธิรักษ์
2. นางสาวพรชนก  ฤทธิคง
 
1. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
2. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กชายวิเชษฐ์  ราชเจริญ
2. เด็กชายศุภกร  อ่อนละออ
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นางสาวกรรณิการ์  คำบุญ
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายนนท์นิพัทธ์  วรชินาคมน์
2. เด็กหญิงมัลธนา  พจนวราภรณ์
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นายภัทรพล  ม่วงรอด
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกรวิชญ์  โภคานุกูลพงษ์
2. นายพิจัย  บุญเสถียรวงศ์
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นายภัทรพล  ม่วงรอด
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงฑิฏฐิฏา  ศิรินพ
3. เด็กหญิงวดีมน  รุ่งนาค
 
1. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
2. นางสาวภาณุตา  อุทุมพร
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชมน  มหัตเดชกุล
2. นางสาวปนิดา  ภูสิฤทธิ์
3. นางสาวพิชชา  ชนวรารางกูร
 
1. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
2. นางสาวภาณุตา  อุทุมพร
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สีด้วง
2. เด็กหญิงวีรดา  สิงห์เสริมวงศ์
3. เด็กหญิงสุชาดา  คณานันท์
 
1. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
2. นางสาวธัญดา  ไตรวนาธรรม
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรพรรณ  น้อยมาลัย
2. นางสาวนิชานันท์  ศิริเอี่ยมแสง
3. นางสาวมณฑากานต์  อ่อนบาง
 
1. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
2. นางสาวธัญดา  ไตรวนาธรรม