สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพรผกา  เลิศสุข
 
1. นางทานตะวัน  ศิรินพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาววรรณธิดา  เกิดสำอางค์
 
1. นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนลินพร  กลิ่นระทวย
2. เด็กหญิงพันธชา  ชูวงษ์ชุติมา
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ตรีมธุรกุล
 
1. นางสาวชลธิชา  อยู่ยง
2. นางสาวมนัสนันท์  พุ่มดียิ่ง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายต้นตะวัน  พรหมสุทธิ
2. เด็กชายธนกร  รอดคลองตัน
 
1. นางวันดี  แจ่มพินิจ
2. นายภูธร  บ้านเนิน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  ยุบรัมย์
 
1. นางรัตนา  พฤกษาปัญญะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 63.32 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชาลิสา  แสงทอง
2. นางสาวปัทมาวรรณ  มั่นใจ
3. นางสาววรรณวิภา  วัฒนา
4. นายศิริพล  หวังสิทธิเดช
5. นางสาวแพรวา  ปะปุณไต
 
1. นางสาวนาตยา  สุกจั่น
2. นางสาวเพ็ชรชมพู  พิชญ์พันธ์เดชา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 68.34 ทองแดง 4 1. นางสาวชนิดา  อิ่มเอก
2. นางสาวนันทนา  ทองนิล
3. นายพิจัย  บุญเสถียรวงศ์
4. นางสาวสุภัคสินี  มีมา
5. นายอนันสิทธิ์  ป่าเกลือ
 
1. นางไพพร  ดีบาง
2. นายพุทธัย  เพื่อรอดวงษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 20 1. เด็กชายพรเทพ  ทรงสง่า
2. เด็กหญิงภัทธราพรฐ์  ดวงพัตรา
 
1. นางนงนุช  ลิ่วพันธ์พงศ์
2. นางอังศณา  บุญเฉลิมศักดิ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิณณพัต  เอกบูรณวัฒน์
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โอฬารณรงค์
 
1. นางนุกูล  ศิริบรรณากุล
2. นายเมธี  สกุลคล้อย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงรษา  วิชัยวัฒนะ
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นายบุณยกร  วัฒนลี
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงขวัญกมล  เปลี่ยนกลีบ
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นายพีรณัฐ  คล้ายสอน
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายธดากรณ์  พุ่มระชัฏร์
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 4 1. เด็กชายนพชัย  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นายกฤษฏาง  เสือชื่น
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กายสำโรง
2. เด็กหญิงวรรณริน  ต่ายสกุลทิพย์
 
1. นางประภาภรณ์  หอมจันทน์
2. นางสาววัชรี  แก้วนิยม
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกรักษ์  ช้างอ้น
2. นางสาวชนกชนม์  จันสิน
3. นางสาวณัฐนภา  รักทวี
4. นางสาวศิริรัตน์  จุสูงเนิน
5. นางสาวสุกัญญา  มิ่งขวัญ
 
1. นางนริสา  พัฒนรัฐ
2. นายศรัณย์  พฤกษาปัญญะ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวดีมน  รุ่งนาค
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองปิ่น
 
1. นางสาวภูริตา  พัดพรม
2. นางนภาพร  วงศ์พุทธา
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญรัตน์  จันแปงเงิน
 
1. นางวรณัน  พึ่งคำ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกรณิศ  ศุภสกุล
 
1. นางสุภิดา  วิไลลักษณ์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นายนภดนู  ชาญเกียรติก้อง
 
1. นางสุภิดา  วิไลลักษณ์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 10 1. เด็กชายฐิรพรรษ  วัชรพฤกษ์
2. เด็กชายวิศรุต  ไม้กร่าง
 
1. นางศิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์
2. นายรวิ  แจ่มพินิจ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 7 1. นายกฤษณะ  ชันแสง
2. นางสาวชญานิศ  รังสีเลิศ
 
1. นางศิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์
2. นายรวิ  แจ่มพินิจ