สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อินทรพิทักษ์
2. เด็กหญิงสายชล  มาตรนอก
 
1. นางแสงเลย  สุขสมัย
2. นางสาววิจิตรา  สามาอาพัฒ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 10 1. นางสาวปุญญิศา  ตีวารี
2. นางสาวยศวดี  บุตรบุญ
 
1. นางสาวรัชพร  วิทยประพัฒน์
2. นายสมโภช  ไพศาลสมบัติรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพิสิษฐ์  อังกลมเกลียว
 
1. นางสาวกนิษฐา  หลักดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 8 1. นายปวราสิทธิ์  ทรัพย์สัณฐิติกุล
 
1. นายสราวุธ  ปึ้งผลพูล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 5 1. นายนพชัย  จินดามณีโชติ
2. นายนลธวัช  พรหมไกรวร
 
1. นายภูธร  บ้านเนิน
2. นางวันดี  แจ่มพินิจ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณฤดี  ตระกูลมัยผล
 
1. นางรัตนา  พฤกษาปัญญะ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38.75 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงตวงรัตน์  รู้รอบดี
2. เด็กหญิงธันญาภรณ์  โฆษภัทรพิมพ์
3. เด็กหญิงอรไพลิน  เพลินพฤกษา
 
1. นางสุดารัตน์  ณัฏฐ์มีบุญ
2. นางสาวแสนดี  ว่องวุฒิ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 8 1. นายวรวิทย์  สุรพงษ์
2. นายอภิชา  พรธวัชชัย
3. นางสาวเนตชนก  พริ้งสกุล
 
1. นางสาวจิระ  ดีช่วย
2. นางสาวสุดารัตน์  คำผา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 58.68 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงธัญชนก  บุญเอี่ยม
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ทิมทอง
3. เด็กหญิงหทัยชนก  แดงเอม
4. เด็กหญิงอัยย์ลดา  บุญเต็ม
5. เด็กหญิงเตชินี  รอดสมบุญ
 
1. นางสาวเพ็ชรชมพู  พิชญ์พันธ์เดชา
2. นางสาวนาตยา  สุกจั่น
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 55.97 เข้าร่วม 22 1. นางสาวดาลัด  ดอกมะลิ
 
1. นางสาวนิติยา  ภักดีบุรี
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 17 1. นายกฤษณะ  ชั้นแสง
2. นายเสกสรรค์  มะโนบุตร
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปราชญ์วิทยา
2. นายธนกฤต  นาคศรี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 59.67 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายวิชญพล  นฤพันธาวาทย์
 
1. นางนภาพร  วงศ์พุทธา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 14 1. นางสาวพีรดา  มาเกิด
 
1. นางถวิลวัลย์  อัมรินทร์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสิรภัทร  จันทิพย์
 
1. นางขันธ์ธนา  สุทธิกรณ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 18 1. นายอักษรินทร์  จิรพัฒน์กิติกุล
 
1. นางสาวชลวรรณ  หลักเงินชัย
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 12 1. นางสาวทักษพร  จันทร์งาม
2. นางสาวรัตนาภรณ์  จิรพงษ์ประภากุล
 
1. นางสาวพรกมล  นิลอรุณ
2. นายจารุวัฒน์  พัฒนประดิษฐ์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวนวรัตน์  เกตุสะอาด
2. นางสาวนิศา  ขะมะรัตน์
3. นางสาวรัชตา  กมลสัลย์
 
1. นางฐานิต  สุขสนาน
2. นางวิภาวรรณ  มานยีมุด
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนพนภัส  หันตุลา
2. เด็กหญิงนิภาพร  รุ่งจิตวรานนท์
 
1. นางสาวชลธิชา  อยู่ยง
2. นางสุภาสิริ  พันธ์มะม่วง
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายไกรวิชญ์  แสงภา
 
1. นางสาวชลธิชา  อยู่ยง
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 47.78 เข้าร่วม 8 1. นายชาญธวัช  อุดมปัญญาวงศ์
2. นายอินทัช  อินทสระ
 
1. นางศิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์
2. นายประเสริฐ  อภิวงค์
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายธนพล  ยุบรัมย์
2. นายนวกฤษณ์  ศรีสมบุญ
3. นายเพชร  ประทุมสาย
 
1. นางสาวสุภี  ชาคริตบุษบง
2. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์