สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพรผกา  เลิศสุข
 
1. นางทานตะวัน  ศิรินพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาววรรณธิดา  เกิดสำอางค์
 
1. นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงพันธชา   ชูวงษ์ชุติมา
 
1. นายวิทวัฒน์  คำทุย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวณัฏฐา  ฤทธิมาก
 
1. นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มีเจริญ
 
1. นายอาทิตย์  จิตรมั่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาสุมินทร์  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นายนายอาทิตย์   จิตรมั่น
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 10 1. เด็กชายนนท์นิพัทธ์  วรชินาคมน์
2. เด็กหญิงนริศรา  มุ่งดี
3. เด็กหญิงสิตานันท์  เจียมรุ่งรักษา
 
1. นายฮาดี  บินดู่เหล็ม
2. นายอธิวัฒน์  เงินสมบัติ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 12 1. นางสาวกัญญาณัฐ  จันทร์โสภา
2. นางสาวธนาภรณ์  ดาววิจิตร
3. นายมนัสพล  สอยเหลือง
 
1. นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร์
2. นางศิริพร  มังกรแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อินทรพิทักษ์
2. เด็กหญิงสายชล  มาตรนอก
 
1. นางแสงเลย  สุขสมัย
2. นางสาววิจิตรา  สามาอาพัฒ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 10 1. นางสาวปุญญิศา  ตีวารี
2. นางสาวยศวดี  บุตรบุญ
 
1. นางสาวรัชพร  วิทยประพัฒน์
2. นายสมโภช  ไพศาลสมบัติรัตน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพิสิษฐ์  อังกลมเกลียว
 
1. นางสาวกนิษฐา  หลักดี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 8 1. นายปวราสิทธิ์  ทรัพย์สัณฐิติกุล
 
1. นายสราวุธ  ปึ้งผลพูล
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพศุตม์  สระศรีทอง
2. นายภาณุพงศ์  สุขเจริญยิ่งยง
3. นายวศิน  ลิ
 
1. นางจุไรรัตน์  ปึ้งผลพูล
2. นายสราวุธ  ปึ้งผลพูล
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนลินพร  กลิ่นระทวย
2. เด็กหญิงพันธชา  ชูวงษ์ชุติมา
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ตรีมธุรกุล
 
1. นางสาวชลธิชา  อยู่ยง
2. นางสาวมนัสนันท์  พุ่มดียิ่ง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายต้นตะวัน  พรหมสุทธิ
2. เด็กชายธนกร  รอดคลองตัน
 
1. นางวันดี  แจ่มพินิจ
2. นายภูธร  บ้านเนิน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 5 1. นายนพชัย  จินดามณีโชติ
2. นายนลธวัช  พรหมไกรวร
 
1. นายภูธร  บ้านเนิน
2. นางวันดี  แจ่มพินิจ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณฤดี  ตระกูลมัยผล
 
1. นางรัตนา  พฤกษาปัญญะ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  ยุบรัมย์
 
1. นางรัตนา  พฤกษาปัญญะ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38.75 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงตวงรัตน์  รู้รอบดี
2. เด็กหญิงธันญาภรณ์  โฆษภัทรพิมพ์
3. เด็กหญิงอรไพลิน  เพลินพฤกษา
 
1. นางสุดารัตน์  ณัฏฐ์มีบุญ
2. นางสาวแสนดี  ว่องวุฒิ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 8 1. นายวรวิทย์  สุรพงษ์
2. นายอภิชา  พรธวัชชัย
3. นางสาวเนตชนก  พริ้งสกุล
 
1. นางสาวจิระ  ดีช่วย
2. นางสาวสุดารัตน์  คำผา
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชชา  ชนวรางกูร
2. นางสาวพีรดา  มาเกิด
3. นายศุภมงคล  สุรกิจสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ศรีรอต
2. นางสาวพิมพรรณ  ชำนิงาน
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กิจจำนงค์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  มีเจริญ
3. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  โตพูล
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  มะโรงมืด
5. เด็กหญิงอมิตา  โตมอญ
 
1. นางสาวประภารัตน์  อรุณภู่
2. นางวันเพ็ญ  มีคำแสน
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุลีกร  บุญมาลี
2. นางสาวญาสุมินทร์  ฤทธิมนตรี
3. นางสาววรัญญา  นิ่มรักษา
4. นางสาววริศรา  นิยมชน
5. นางสาวอัยรฎา  คงเทียน
 
1. นางวันเพ็ญ  มีคำแสน
2. นางสาวประภารัตน์  อรุณภู่
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 58.68 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงธัญชนก  บุญเอี่ยม
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ทิมทอง
3. เด็กหญิงหทัยชนก  แดงเอม
4. เด็กหญิงอัยย์ลดา  บุญเต็ม
5. เด็กหญิงเตชินี  รอดสมบุญ
 
1. นางสาวเพ็ชรชมพู  พิชญ์พันธ์เดชา
2. นางสาวนาตยา  สุกจั่น
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 63.32 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชาลิสา  แสงทอง
2. นางสาวปัทมาวรรณ  มั่นใจ
3. นางสาววรรณวิภา  วัฒนา
4. นายศิริพล  หวังสิทธิเดช
5. นางสาวแพรวา  ปะปุณไต
 
1. นางสาวนาตยา  สุกจั่น
2. นางสาวเพ็ชรชมพู  พิชญ์พันธ์เดชา
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกันภัย  วงศ์อานนท์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  เลิศพิทยภูมิ
3. เด็กหญิงชัญญา  ประชากริช
4. เด็กหญิงทศวรรณ  นันตสินธุ์
5. เด็กหญิงสว่างวงศ์  คงทองประเสริฐ
 
1. นายพุทธัย  เพื่อรอดวงษ์
2. นางไพพร  ดีบาง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 68.34 ทองแดง 4 1. นางสาวชนิดา  อิ่มเอก
2. นางสาวนันทนา  ทองนิล
3. นายพิจัย  บุญเสถียรวงศ์
4. นางสาวสุภัคสินี  มีมา
5. นายอนันสิทธิ์  ป่าเกลือ
 
1. นางไพพร  ดีบาง
2. นายพุทธัย  เพื่อรอดวงษ์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 73 เงิน 9 1. นายกิตติศักดิ์  จินโจ
2. นางสาวจิตรลดา  อ้นอ่อน
3. นางสาวชนนิกานต์  กิจสมัคร
4. นางสาวชาลิสา  ไตรรัตน์ศิลป์
5. นางสาวชุติกานต์  เลิศประพฤติ
6. นางสาวฐานิดา  อ่อนสุข
7. นายธิติกานต์  เลิศประพฤติ
8. นายธีรพล  สุริยาภณานนท์
9. นางสาวนภัทร  พฤทธิ์ธรา
10. นางสาวปวีณา  เกิดพูล
11. นางสาวพิมพ์ลภัส  น้อยบางยาง
12. นางสาวพุทธิพิมพ์  ทิพย์บำรุง
13. นายมกรพันธุ์  มกรมณี
14. นางสาววิภาดา  ธนบำรุงกูล
15. นางสาวศุทธิรัตน์  พัชรวุฒิพันธ์ุ
16. นางสาวอรพิชา  อรุณแสงศิลป์
17. นางสาวอัญชิษฐา  รอดขวัญ
18. นายเกริกกานต์  ศิริรัตโนทัย
19. นางสาวเนตรนภา  พงศ์สวัสดิ์
20. นางสาวเปี่ยมรัก  บัวมั่น
 
1. นางสาวเกวลิน  อังคณากร
2. นางสาวขนิษฐา  เพิ่มพร
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เพชรสิน
2. เด็กชายชัชชาญ  ชัยสวัสดิถานนท์
3. เด็กชายชาคริต  พรานไพร
4. เด็กชายชานนท์  แสงศิลาวุฒิกุล
5. เด็กชายณัฐพงษ์  ไทยเกิด
6. เด็กชายทินกร  ศรีหาตา
7. เด็กชายธนดล  ท่วมสุข
8. เด็กหญิงนัทชนก  สันติบวรวงศ์
9. เด็กชายปุริม  นภาแจ้ง
10. เด็กหญิงภัทราภรณ์  หงษ์เวียงจันทร์
11. เด็กชายภูริเดช  ทองสุวรรณ
12. เด็กชายรติ  พันธุ์ทอง
13. เด็กชายวัชรา  พันธุ์ทอง
14. เด็กชายวิศรุต  ไม้กร่าง
15. เด็กชายวีระวัตติ์  สิงหปริยรณ
16. เด็กชายสุรเดช  คำนิล
17. เด็กหญิงสโรชา  วงศ์สถิตวิโรจน์
18. เด็กชายอนุชา  บัวย้อย
19. เด็กหญิงอรวรรณ  จงสมใจนึก
20. เด็กชายเชมชาติ  ศิริบุญญะสุข
 
1. นายสุจินดา  คล้ายขำ
2. นายพงศกร  จิรยั่งยืนยง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.99 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิธร  อยู่เจริญ
 
1. นางพิมพ์นิภา  เกียรติธนโชติกุล
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 55.97 เข้าร่วม 22 1. นางสาวดาลัด  ดอกมะลิ
 
1. นางสาวนิติยา  ภักดีบุรี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 20 1. เด็กชายพรเทพ  ทรงสง่า
2. เด็กหญิงภัทธราพรฐ์  ดวงพัตรา
 
1. นางนงนุช  ลิ่วพันธ์พงศ์
2. นางอังศณา  บุญเฉลิมศักดิ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 14 1. นางสาวลลิตภัทร  ทองงอม
2. นายอภิชาติ  เปรมชูเกียรติ
 
1. นางอังศณา  บุญเฉลิมศักดิ์
2. นางนงนุช  ลิ่่วพันธ์พงศ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 79.66 เงิน 5 1. นางสาวกวิสรา  บุญเจริญ
2. นางสาวชนาวรรณ  ไชยชนะ
3. นางสาวชุติมา  ตันสวัสดิ์เจริญ
4. นางสาวธิติมา  ศุภสิริพิพัฒน์
5. นางสาวประกายพลอย  โฮ่งสิทธิ์
6. นางสาวประกายเพชร  โฮ่งสิทธิ์
7. นางสาวปรางมาศ  แสงนุ่ม
8. นายวงศกร  ก้อนจันทร์เทศ
9. นางสาววริศรา  ดีเทียนอินทร์
10. นางสาวสนางรัตน์  บรรจบพุดซา
 
1. นายนิวัตร  ตันไพศาล
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงกชพรรณ  สถิตทวีทรัพย์
2. เด็กหญิงกนิษฐา  โกศลเงินจารีย์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีนอก
4. นางสาวจิดาภา  พิมทอง
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ถาน้อย
6. นางสาวจุฬารัตน์  สมุทรรัตน์
7. เด็กหญิงชมพูนุช  วรรณแวงดวง
8. เด็กหญิงปริญา  รักษาศรี
9. เด็กหญิงพัทนันท์  วชิระวินท์
10. เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญประเสริฐ
11. นางสาววนิดา  ทาเงิน
12. เด็กหญิงวรรณรดา  มีพร้อม
13. เด็กหญิงวิภาวี  โกดี
14. เด็กหญิงหทัยชนก  ทรัพย์ประเสริฐ
15. นางสาวอภิชญา  เกษไทยสงค์
 
1. นางสาวชุลีพร  เนืองศรี
2. นายปรเมษฐ์  ตึกดี
3. นายปิติพงศ์  เวียนทอง
4. นางสาวขนิษฐา  ปราชญ์วิทยา
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิณณพัต  เอกบูรณวัฒน์
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โอฬารณรงค์
 
1. นางนุกูล  ศิริบรรณากุล
2. นายเมธี  สกุลคล้อย
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 17 1. นายกฤษณะ  ชั้นแสง
2. นายเสกสรรค์  มะโนบุตร
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปราชญ์วิทยา
2. นายธนกฤต  นาคศรี
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงรษา  วิชัยวัฒนะ
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นายบุณยกร  วัฒนลี
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงขวัญกมล  เปลี่ยนกลีบ
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวปุญญิศา  ตีวารี
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรชนก  บุญวงศ์วิวัฒน์
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นายพีรณัฐ  คล้ายสอน
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เมฆสกุลวงศ์
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายธดากรณ์  พุ่มระชัฏร์
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรลภัส  ศาลิคุปตา
2. เด็กหญิงพิชญา  สุทธิวรสถิตย์
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
2. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เร่บ้านเกาะ
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวยศวดี  บุตรบุญ
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชชพงษ์  วีระเพียร
2. เด็กหญิงพิชากรณ์  แป๊ะตะเภา
3. เด็กชายวรรณชัย  ไหวเหว่า
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
2. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวณิชยา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายจุมพล  ปัญจะ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวเบญจพร  สุขสวัสดิ์
 
1. นายจุมพล  ปัญจะ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75.33 เงิน 6 1. นายฆามินทร์  โพธิกนก
2. นายชัยธัช   โกมลจิตปราณี
3. นายณภัทร  รัตนภักดี
4. นายปริญญา  มาแสง
5. นายศุภชัย  นาดี
6. นางสาวเกวลิน  แซ่อึ้ง
 
1. นายอัครัช  บุญแท้
2. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
3. นายจุมพล  ปัญจะ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายนพชัย  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นายเอกรัตน์  เพลินประภาพร
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงอภัทชา  เที่ยงตรง
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวญาสุมินทร์  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณภัทร  รัตนภักดี
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงวารี  บุนนาค
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาสุมินทร์  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณภัทร  รัตนภักดี
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  แสงจิตร
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง 4 1. นางสาวนวพร  จำรูญสาย
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 4 1. เด็กชายนพชัย  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นายกฤษฏาง  เสือชื่น
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐชา  แตงเล็ก
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 4 1. นางสาวนภัทร  พฤทธิ์ธรา
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรยาพร  สิริสร้างถาวร
2. เด็กหญิงชญานิศ  วิชัยเจิดจันมร์
3. เด็กหญิงบุญญิศา  โกศล
4. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  โตพูล
5. เด็กหญิงภัทรวดี  กำหอม
6. เด็กหญิงรุ่งระวี  ช่างน้อย
 
1. นางนิภา  ติยะพจนพรกุล
2. นายกิติพงษ์  รสจันทร์
3. นายจุมพล  ปัญจะ
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติมา  อินทรสุวรรณ
2. นางสาวนภัทร  พฤทธิ์ธรา
3. นางสาวพิชามญช์  รตนาเสนีย์
4. นางสาวรังสินี  ธนจารุพัฒน์
5. นางสาวศุภพิชญ์  ธนศรีสุนีย์
6. นางสาวหทัยสุทธิ  เขตอุดมชัย
 
1. นางนิภา  ติยะพจนพรกุล
2. นายกิติพงษ์  รสจันทร์
3. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
4. นายจุมพล  ปัญจะ
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  อินทร์แปลง
2. เด็กหญิงชนันธิดา  วิไล
3. เด็กหญิงชนาภัทร  ปันกิจดี
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  กลิ่นเทียนฟุ้ง
5. เด็กหญิงสุรัตนวดี  มีสมบูรณ์
6. เด็กหญิงอมิตา  โตมอญ
7. เด็กหญิงอรนืศว์  ทองฤทธิ้จิระโชติ
8. เด็กหญิงอัญชลีพร  สร้อยเซียน
 
1. นายกิติพงษ์  รสจันทร์
2. นางนิภา  ติยะพจนพรกุล
3. นายจุมพล  ปัญจะ
4. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 59.67 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายวิชญพล  นฤพันธาวาทย์
 
1. นางนภาพร  วงศ์พุทธา
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 73.25 เงิน 10 1. นางสาวธัญวรัตม์  ธรรมาคม
 
1. นางรัชภรณ์  มีล้ำ
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงสิรภัทร  จันทิพย์
 
1. นางเต็มดวง  ชาญฤทธิ์
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 14 1. นางสาวพีรดา  มาเกิด
 
1. นางถวิลวัลย์  อัมรินทร์
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.33 ทอง 7 1. เด็กชายทักษ์  ทัพสุริย์
 
1. นางสาวสุไรยา  แอนดริส
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.99 ทอง 7 1. นางสาวฐิติวรดา  เสริมเตชะถาวร
 
1. นางประภาภรณ์  หอมจันทน์
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสิรภัทร  จันทิพย์
 
1. นางขันธ์ธนา  สุทธิกรณ์
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเพชรุฒม์  คงคำ
 
1. นางศรัณย์พร  ลออธรรม
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 9 1. นางสาวกวิสรา  บุญเจริญ
2. นายฉัฐพล  จริงวัฒนเศรษฐ์
3. นายพฤทธิ์  หลิน
4. นางสาวพิชญ์สินี  ตรีมธุรกุล
5. นางสาวอินทร์ธุอร  เกษะ
 
1. นางดาลัด  นันทวิสูตร
2. นางราตรี  รัศมี
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธันญาภรณ์  โฆศภัทรพิมพ์
 
1. นางสาวชลวรรณ  หลักเงินชัย
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 18 1. นายอักษรินทร์  จิรพัฒน์กิติกุล
 
1. นางสาวชลวรรณ  หลักเงินชัย
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กายสำโรง
2. เด็กหญิงวรรณริน  ต่ายสกุลทิพย์
 
1. นางประภาภรณ์  หอมจันทน์
2. นางสาววัชรี  แก้วนิยม
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 12 1. นางสาวทักษพร  จันทร์งาม
2. นางสาวรัตนาภรณ์  จิรพงษ์ประภากุล
 
1. นางสาวพรกมล  นิลอรุณ
2. นายจารุวัฒน์  พัฒนประดิษฐ์
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.42 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติภาส   ชิโนรักษ์
2. เด็กชายชัยธนโชติ   วงศ์ธนารุจน์
3. เด็กชายธนานนท์   ชาวโพงพาง
4. เด็กชายนพรัตน์   เผ่ามงคล
5. เด็กชายปนพ   เอี่ยมลือนาม
6. เด็กหญิงปริญา  รักษาศรี
7. เด็กชายวุฒิกร   เจริญทรัพย์ศรี
8. เด็กชายวุฒิชัย   วุ่นฉิม
 
1. นายภูธร  บ้านเนิน
2. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
3. นายพรพิทักษ์  จุดเพ็ชรแจ่ม
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฆนาวรรณ  วิริยมาโน
2. นางสาวญาณีนาฏ  รอดโพธิ์ทอง
3. นางสาวธนาภรณ์  ดาววิจิตร
4. นางสาวพิชามญชุ์  ธนศรีสุนีย์
5. นายพิเชฐชัย  บุญมา
6. นายภานุวัฒน์  โสภณวาณิชย์
7. นางสาวมณีนุช  เปรมชูเกียรติ
8. นายวิศรุต  ศรีพฤกษ์
9. นางสาวหทัยสุทธิ  เขตอุดมชัย
10. นางสาวอัญชลี  เดโชพล
 
1. นางสาวอัญชสา  ยิ้มถนอม
2. นางสาวประภารัตน์  อรุณภู่
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกรักษ์  ช้างอ้น
2. นางสาวชนกชนม์  จันสิน
3. นางสาวณัฐนภา  รักทวี
4. นางสาวศิริรัตน์  จุสูงเนิน
5. นางสาวสุกัญญา  มิ่งขวัญ
 
1. นางนริสา  พัฒนรัฐ
2. นายศรัณย์  พฤกษาปัญญะ
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญโพธิ์
2. เด็กหญิงชุติกานต์  ถนนนอก
3. เด็กหญิงพริมา  พิพิธพงษ์
 
1. นางพัชรี  บุญโพธิ์
2. นางฐานิต  สุขสนาน
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวนวรัตน์  เกตุสะอาด
2. นางสาวนิศา  ขะมะรัตน์
3. นางสาวรัชตา  กมลสัลย์
 
1. นางฐานิต  สุขสนาน
2. นางวิภาวรรณ  มานยีมุด
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ข่ายสุวรรณ
2. เด็กหญิงดาปนีย์  แจ่มประเสริฐ
3. เด็กหญิงพรชนก  กล่อมจิตร
 
1. นางพัชรี  บุญโพธิ์
2. นางฐานิต  สุขสนาน
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชกร  กล้าหาญ
2. นางสาวชนกานต์  นิวัธน์มรรคา
3. นางสาวรัตนพร  พลพิชัย
 
1. นางฐานิต  สุขสนาน
2. นางวิภาวรรณ  มานยีมุด
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวดีมน  รุ่งนาค
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองปิ่น
 
1. นางสาวภูริตา  พัดพรม
2. นางนภาพร  วงศ์พุทธา
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญรัตน์  จันแปงเงิน
 
1. นางวรณัน  พึ่งคำ
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนพนภัส  หันตุลา
2. เด็กหญิงนิภาพร  รุ่งจิตวรานนท์
 
1. นางสาวชลธิชา  อยู่ยง
2. นางสุภาสิริ  พันธ์มะม่วง
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายไกรวิชญ์  แสงภา
 
1. นางสาวชลธิชา  อยู่ยง
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกรณิศ  ศุภสกุล
 
1. นางสุภิดา  วิไลลักษณ์
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นายนภดนู  ชาญเกียรติก้อง
 
1. นางสุภิดา  วิไลลักษณ์
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทร  ชมภูนุช
2. เด็กชายวิกรานต์  นิพิฐธนศาสตร์
 
1. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
2. นางสาวกรรณิการ์  คำบุญ
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงวงค์ทอง
2. เด็กหญิงนงนภัส  ไทยยืนวงษ์
 
1. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
2. นายประเสริฐ  อภิวงค์
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 12 1. นายณัฐชัย  พรหมธิรักษ์
2. นางสาวพรชนก  ฤทธิคง
 
1. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
2. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 10 1. เด็กชายฐิรพรรษ  วัชรพฤกษ์
2. เด็กชายวิศรุต  ไม้กร่าง
 
1. นางศิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์
2. นายรวิ  แจ่มพินิจ
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 7 1. นายกฤษณะ  ชันแสง
2. นางสาวชญานิศ  รังสีเลิศ
 
1. นางศิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์
2. นายรวิ  แจ่มพินิจ
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กชายวิเชษฐ์  ราชเจริญ
2. เด็กชายศุภกร  อ่อนละออ
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นางสาวกรรณิการ์  คำบุญ
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 1. เด็กชายศุภกาญจน์  จินดาประเสริฐศรี
2. เด็กชายสุกฤษณ์  ลีลากรกิจ
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นายภัทรพล  ม่วงรอด
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายนนท์นิพัทธ์  วรชินาคมน์
2. เด็กหญิงมัลธนา  พจนวราภรณ์
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นายภัทรพล  ม่วงรอด
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายนรกมล  ศิลวัฒนาวงศ์
2. นางสาวพฤกษิณา  คำบาง
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นายภัทรพล  ม่วงรอด
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกรวิชญ์  โภคานุกูลพงษ์
2. นายพิจัย  บุญเสถียรวงศ์
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นายภัทรพล  ม่วงรอด
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 47.78 เข้าร่วม 8 1. นายชาญธวัช  อุดมปัญญาวงศ์
2. นายอินทัช  อินทสระ
 
1. นางศิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์
2. นายประเสริฐ  อภิวงค์
 
107 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปุริม  นภาแจ้ง
2. เด็กชายรัตนพล  สมแวง
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์  แปลงยศ
 
1. นางศิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์
2. นายรวิ  แจ่มพินิจ
 
108 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกำลังใจ  กาญจนเลขา
2. นางสาวพรนภา  โพธิ์ทิพย์
3. นายวสุรัตน์  ต่อสิริกุลชัย
 
1. นางศิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์
2. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวณัฐณิชา  จิตติรัตนอรัญ
2. นางสาวอารยา  ชวานนท์
 
1. นายศิวารุจ  เลขะศิริ
2. นางศิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์
 
110 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรา  ซาลวาลา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ภักดีบุญ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  เอี้ยงชะอุ่ม
 
1. นางสาวสุภี  ชาคริตบุษบง
2. นายประเสริฐ  อภิวงค์
 
111 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายธนพล  ยุบรัมย์
2. นายนวกฤษณ์  ศรีสมบุญ
3. นายเพชร  ประทุมสาย
 
1. นางสาวสุภี  ชาคริตบุษบง
2. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
 
112 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายชาคริต  พรานไพร
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  เป้าเปรมบุตร
3. เด็กชายวีระวุฒิ  บรรจาย
 
1. นางศิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์
2. นายประเสริฐ  อภิวงค์
 
113 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 - - - 1. นายจิรกมล  เชื้อเมืองพาน
2. นายธิติกานต์  เลิศประพฤติ
3. นายมกรพันธุ์  มกรมณี
 
1. นางศิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์
2. นายประเสริฐ  อภิวงค์
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงฑิฏฐิฏา  ศิรินพ
3. เด็กหญิงวดีมน  รุ่งนาค
 
1. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
2. นางสาวภาณุตา  อุทุมพร
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชมน  มหัตเดชกุล
2. นางสาวปนิดา  ภูสิฤทธิ์
3. นางสาวพิชชา  ชนวรารางกูร
 
1. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
2. นางสาวภาณุตา  อุทุมพร
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  กรุดพันธ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตต์  กิตติพรพิบูลย์
3. เด็กหญิงหรรษา  ภู่ระหงษ์
 
1. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
2. นางสาวภาณุตา  อุทุมพร
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชนันทน์  เจียงวัฒนชัยกุล
2. นางสาวธนาภรณ์  ซิ้มสกุล
3. นางสาวประติภา  วิเศษสิงห์
 
1. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
2. นางสาวภาณุตา  อุทุมพร
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชาลิสา  หนุนมนัสศักดิ์
2. เด็กชายธนกร  แก่นการ
3. เด็กหญิงธัญชนก  จงสถาพรพงศ์
4. เด็กหญิงธีระนุช  เกษมอมรกุล
5. เด็กหญิงปุณณดา  โสภากุลวิจิตรา
6. เด็กหญิงภัสสร  ภู่เกษร
 
1. นางละมูล  ชมเดช
2. นางสุวรรณ์  หัถมารถ
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  ศรีฤทธิ์
2. นางสาวธันยา  ทองชั้น
3. นางสาวภัคจีรา  บุญสืบวงษ์
4. นางสาวรัตตินันท์  พัชรวุฒิพันธุ์
5. นายศิริพล  หวังสิทธิเดช
6. นางสาวอนัทธิภา  ศรภักดี
 
1. นางละมูล  ชมเดช
2. นางสุวรรณ์  หัถมารถ
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกกร  ศรีเงิน
2. เด็กหญิงพรนิภา   อุทัยกิจวานิช
3. เด็กหญิงภ้ทรพร  เย็นท้วม
 
1. นางมาลี  เอี่ยมพริ้ง
2. นางสาวธาณี  กันทาแก้ว
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวกฤติยา  สุนทรพิศธรรม
2. นางสาวกัญญาณัฐ  จันทร์โสภา
3. นายพีรพล  อุทัยกิจวานิช
 
1. นางมาลี  เอี่ยมพริ้ง
2. นางสาวธาณี  กันทาแก้ว
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนิษฐา  โกศลอินทรีย์
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นายนิทัศน์  สกุลคล้อย
2. นางมัทธนา  ปกรณ์อังกูร
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพัฒนพงศ์  ปรีชา
2. นายเอกชัย  ยังปรางค์
 
1. นายนิทัศน์  สกุลคล้อย
2. นางมัทธนา  ปกรณ์อังกูร
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สีด้วง
2. เด็กหญิงวีรดา  สิงห์เสริมวงศ์
3. เด็กหญิงสุชาดา  คณานันท์
 
1. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
2. นางสาวธัญดา  ไตรวนาธรรม
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรพรรณ  น้อยมาลัย
2. นางสาวนิชานันท์  ศิริเอี่ยมแสง
3. นางสาวมณฑากานต์  อ่อนบาง
 
1. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
2. นางสาวธัญดา  ไตรวนาธรรม
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวนฤมล  ฮวดยิ่ง
2. นางสาวปนัสยา  เสวกชาติ
3. นางสาวเกสรา  ทับเที่ยง
 
1. นางมัทธนา  ปกรณ์อังกูร
2. นายนิทัศน์  สกุลคล้อย
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองเกิด
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ตุ้มทอง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  พบพืช
 
1. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
2. นางวิภาวรรณ  มานยีมุด
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวกนกนันท์  วรรณสกุล
2. นางสาวณิชชา  ธนะภัควัฒนา
3. นางสาววรพรรณ  แจ้งบำรุง
 
1. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
2. นางวิภาวรรณ  มานยีมุด
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ตันติชยานันท์
2. เด็กชายนนท์นิพัทธ์  วรชินาคมน์
3. เด็กชายพรภวิษย์  รอดขวัญ
 
1. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
2. นางวิภาวรรณ  มานยีมุด
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวกุลจิรา  สุขศรีทอง
2. นางสาวพวงแก้ว  ฤทธาภิรมย์
3. นางสาวศุภสุตา  ทะนานทอง
 
1. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
2. นางวิภาวรรณ  มานยีมุด