สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜โ€™เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กิจจำนงค์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  มีเจริญ
3. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  โตพูล
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  มะโรงมืด
5. เด็กหญิงอมิตา  โตมอญ
 
1. นางสาวประภารัตน์  อรุณภู่
2. นางวันเพ็ญ  มีคำแสน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุลีกร  บุญมาลี
2. นางสาวญาสุมินทร์  ฤทธิมนตรี
3. นางสาววรัญญา  นิ่มรักษา
4. นางสาววริศรา  นิยมชน
5. นางสาวอัยรฎา  คงเทียน
 
1. นางวันเพ็ญ  มีคำแสน
2. นางสาวประภารัตน์  อรุณภู่
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 58.68 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงธัญชนก  บุญเอี่ยม
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ทิมทอง
3. เด็กหญิงหทัยชนก  แดงเอม
4. เด็กหญิงอัยย์ลดา  บุญเต็ม
5. เด็กหญิงเตชินี  รอดสมบุญ
 
1. นางสาวเพ็ชรชมพู  พิชญ์พันธ์เดชา
2. นางสาวนาตยา  สุกจั่น
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 63.32 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชาลิสา  แสงทอง
2. นางสาวปัทมาวรรณ  มั่นใจ
3. นางสาววรรณวิภา  วัฒนา
4. นายศิริพล  หวังสิทธิเดช
5. นางสาวแพรวา  ปะปุณไต
 
1. นางสาวนาตยา  สุกจั่น
2. นางสาวเพ็ชรชมพู  พิชญ์พันธ์เดชา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกันภัย  วงศ์อานนท์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  เลิศพิทยภูมิ
3. เด็กหญิงชัญญา  ประชากริช
4. เด็กหญิงทศวรรณ  นันตสินธุ์
5. เด็กหญิงสว่างวงศ์  คงทองประเสริฐ
 
1. นายพุทธัย  เพื่อรอดวงษ์
2. นางไพพร  ดีบาง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 68.34 ทองแดง 4 1. นางสาวชนิดา  อิ่มเอก
2. นางสาวนันทนา  ทองนิล
3. นายพิจัย  บุญเสถียรวงศ์
4. นางสาวสุภัคสินี  มีมา
5. นายอนันสิทธิ์  ป่าเกลือ
 
1. นางไพพร  ดีบาง
2. นายพุทธัย  เพื่อรอดวงษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 73 เงิน 9 1. นายกิตติศักดิ์  จินโจ
2. นางสาวจิตรลดา  อ้นอ่อน
3. นางสาวชนนิกานต์  กิจสมัคร
4. นางสาวชาลิสา  ไตรรัตน์ศิลป์
5. นางสาวชุติกานต์  เลิศประพฤติ
6. นางสาวฐานิดา  อ่อนสุข
7. นายธิติกานต์  เลิศประพฤติ
8. นายธีรพล  สุริยาภณานนท์
9. นางสาวนภัทร  พฤทธิ์ธรา
10. นางสาวปวีณา  เกิดพูล
11. นางสาวพิมพ์ลภัส  น้อยบางยาง
12. นางสาวพุทธิพิมพ์  ทิพย์บำรุง
13. นายมกรพันธุ์  มกรมณี
14. นางสาววิภาดา  ธนบำรุงกูล
15. นางสาวศุทธิรัตน์  พัชรวุฒิพันธ์ุ
16. นางสาวอรพิชา  อรุณแสงศิลป์
17. นางสาวอัญชิษฐา  รอดขวัญ
18. นายเกริกกานต์  ศิริรัตโนทัย
19. นางสาวเนตรนภา  พงศ์สวัสดิ์
20. นางสาวเปี่ยมรัก  บัวมั่น
 
1. นางสาวเกวลิน  อังคณากร
2. นางสาวขนิษฐา  เพิ่มพร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เพชรสิน
2. เด็กชายชัชชาญ  ชัยสวัสดิถานนท์
3. เด็กชายชาคริต  พรานไพร
4. เด็กชายชานนท์  แสงศิลาวุฒิกุล
5. เด็กชายณัฐพงษ์  ไทยเกิด
6. เด็กชายทินกร  ศรีหาตา
7. เด็กชายธนดล  ท่วมสุข
8. เด็กหญิงนัทชนก  สันติบวรวงศ์
9. เด็กชายปุริม  นภาแจ้ง
10. เด็กหญิงภัทราภรณ์  หงษ์เวียงจันทร์
11. เด็กชายภูริเดช  ทองสุวรรณ
12. เด็กชายรติ  พันธุ์ทอง
13. เด็กชายวัชรา  พันธุ์ทอง
14. เด็กชายวิศรุต  ไม้กร่าง
15. เด็กชายวีระวัตติ์  สิงหปริยรณ
16. เด็กชายสุรเดช  คำนิล
17. เด็กหญิงสโรชา  วงศ์สถิตวิโรจน์
18. เด็กชายอนุชา  บัวย้อย
19. เด็กหญิงอรวรรณ  จงสมใจนึก
20. เด็กชายเชมชาติ  ศิริบุญญะสุข
 
1. นายสุจินดา  คล้ายขำ
2. นายพงศกร  จิรยั่งยืนยง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.99 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิธร  อยู่เจริญ
 
1. นางพิมพ์นิภา  เกียรติธนโชติกุล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 55.97 เข้าร่วม 22 1. นางสาวดาลัด  ดอกมะลิ
 
1. นางสาวนิติยา  ภักดีบุรี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 20 1. เด็กชายพรเทพ  ทรงสง่า
2. เด็กหญิงภัทธราพรฐ์  ดวงพัตรา
 
1. นางนงนุช  ลิ่วพันธ์พงศ์
2. นางอังศณา  บุญเฉลิมศักดิ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 14 1. นางสาวลลิตภัทร  ทองงอม
2. นายอภิชาติ  เปรมชูเกียรติ
 
1. นางอังศณา  บุญเฉลิมศักดิ์
2. นางนงนุช  ลิ่่วพันธ์พงศ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 79.66 เงิน 5 1. นางสาวกวิสรา  บุญเจริญ
2. นางสาวชนาวรรณ  ไชยชนะ
3. นางสาวชุติมา  ตันสวัสดิ์เจริญ
4. นางสาวธิติมา  ศุภสิริพิพัฒน์
5. นางสาวประกายพลอย  โฮ่งสิทธิ์
6. นางสาวประกายเพชร  โฮ่งสิทธิ์
7. นางสาวปรางมาศ  แสงนุ่ม
8. นายวงศกร  ก้อนจันทร์เทศ
9. นางสาววริศรา  ดีเทียนอินทร์
10. นางสาวสนางรัตน์  บรรจบพุดซา
 
1. นายนิวัตร  ตันไพศาล