สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงอำพร  อ่ำชัยภูมิ
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิการ์  ลุผล
2. นางสาวรุ่งอรุณ  จำเริญไกร
3. นายอาคม  ชินมณี
 
1. นางสาวจันทรา  บุญขาว
2. นางอมรรัตน์  เกตุใหญ่
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.99 ทอง 12 1. เด็กชายพิชิตชัย  เข็มพันธุ์
 
1. นางสมจิตร  ปลาบู่ทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.98 ทอง 12 1. นายอาคม  ชินมณี
 
1. นายสมคิด  ไชยนาน
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวกมลทิพย์  ฝากมิตร
2. นางสาวกุลชา  บุญมา
3. นางสาวขวัญทิวา  ท่วงที
4. นางสาวจิราวรรณ  ป้องกัน
5. นางสาวชลลดา  ธำรงโชติ
6. นางสาวฑิตยา  มาชื่น
7. นางสาวดวงใจ  อินทะ
8. นางสาวนิตติยา  สร้อยงาม
9. นางสาวปัญชลี  รุ่งทวีมนัสชัย
10. นางสาววริศรา  จำลอง
11. นางสาวศศิธร  ปาทาน
12. นางสาวสุนิสา  เรืองแสง
13. นางสาวสุุภาภรณ์  คำเทศ
14. นางสาวอภิญญา  หงษ์ทอง
15. นางสาวเจนจิรา  ไชยโชติ
 
1. นางกุหลาบ  เจียมอุทิศศักดิ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวตันหยง  แก้วนพรัตน์
 
1. นายชานนท์  เชื้อธนะภิญโญ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ศรีเลิศ
2. นางสาวพรรณราย  พลับแจ้ง
3. นางสาวมีนรญา  บุตรธนู
4. นางสาวมุกดา  นุ้ยสุข
5. นางสาวไพริน  สิทธิโชคศิริ
 
1. นางสาวพิชชุดา  น่วมนองบุญ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นายพงศกร  ปั่นสันเทียะ
2. นายสุวรรณรัชฉ์  สิงหเสนี
 
1. นายชาคริต  เอี่ยมเจริญ
2. นายดนัย  มณีวัณณ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ฤกษ์
2. เด็กหญิงดวงกมล  ศรารัชต์
3. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  แซ่ขวย
 
1. นายประวัติ  อุุนธุโร
2. นางพัชรียา  อุนธุโร
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐกุล  ภูกองไชย
2. นางสาวพรรณวิภา  น้ำเงิน
3. นางสาวไพริน  สิทธิโชคศิริ
 
1. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
2. นางประณีต  จูจรูญ